Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

1. Název

Oblastní inspektorát práce pro hlavní město Prahu

2. Důvod a způsob založení

Oblastní inspektorát práce pro hlavní město Prahu byl zřízen zákonem č. 251/2005 Sb., o inspekci práce s účinností od 1. 7. 2005. Nadřízeným orgánem je Státní úřad inspekce práce se sídlem v Opavě.

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

4.1. Kontaktní poštovní adresa

Oblastní inspektorát práce pro hlavní město Prahu
Kladenská 103/105
160 00 Praha 6

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Oblastní inspektorát práce pro hlavní město Prahu
Kladenská 103/105
160 00 Praha 6

4.3. Úřední hodiny

Hodiny pro styk s veřejností

pondělí: 08:00–17:00
úterý: 08:00–14:00
středa: 08:00–17:00
čtvrtek: 08:00–14:00
pátek: 08:00–14:00

Pracovně právní poradenství

pondělí: 08:00–17:00
středa: 08:00–17:00

4.4 Telefonní čísla

tel.: +420 950 179 310
fax: +420 950 179 358

kancelář vedoucího inspektora +420 950 179 312
oddělení inspekce I (BOZP) +420 950 179 316
oddělení inspekce II (VTZ a stavebnictví) +420 950 179 334
oddělení inspekce III (PVP) +420 950 179 363
oddělení inspekce NLZ +420 950 179 312
oddělení právní +420 950 179 308
oddělení ekonomicko-provozní +420 950 179 351

4.5 Adresa internetových stránek

http://www.suip.cz/web/oip03

4.6 Adresa podatelny

Oblastní inspektorát práce pro hlavní město Prahu
Kladenská 103/105
160 00 Praha 6

Nosiče dat, na kterých oblastní inspektorát přijímá dokumenty v elektronické podobě: CD, DVD nebo USB flash disk.

4.7 Elektronická adresa podatelny

epodatelna.praha@suip.cz

Další elektronické adresy: písemné dotazy (poradenství) lze zaslat na email: praha@suip.cz

4.8 Datová schránka

Identifikátor datové schránky: dqiefdg

Formáty datových zpráv: pdf, jpg, html, rtf, doc (formát rtf upřednostňujeme proti formátu doc z důvodu vyšší bezpečnosti a kompatibility)

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu a kód banky: 19-1024821/0710

Účel platby: všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti ve prospěch povinného subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Konstantní symbol: 0308

6. IČO

750 46 962

7. DIČ

Oblastní inspektorát práce pro hlavní město Prahu není plátcem daně z přidané hodnoty.

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Roční program kontrolních akcí
Zprávy o plnění protikorupčního programu
Roční souhrnné zprávy o výsledcích kontrolních akcí provedených inspekcí
Zprávy o činnosti Státního úřadu inspekce práce
Zprávy o pracovní úrazovosti v České republice

8.2 Rozpočet

Inspektorát nepracuje s vlastním rozpočtem.
Rozpočet Státního úřadu inspekce práce je k dispozici na stránce Povinně zveřejňovaných informací
bod 8.2. Rozpočet: Rozpočet Státního úřadu inspekce práce

9. Žádosti o informace

10. Příjem podání a podnětů

Adresa:

Oblastní inspektorát práce pro hlavní město Prahu
Kladenská 103/105
160 00 Praha 6


Podatelna: (na adrese úřadu)
provozní doba:
pondělí a středa v době 8:00–17:00
úterý, čtvrtek a pátek v době 8:00–14:00

Elektronická podatelna: epodatelna.praha@suip.cz
Další elektronická adresa povinného subjektu:  praha@suip.cz


Postup při podání podnětu ke kontrole

Má-li fyzická osoba, fyzická osoba podnikající či právnická osoba podezření z porušování pracovněprávních předpisů zaměstnavatelem či jiným subjektem, může podat podnět k provedení kontroly na příslušném oblastním inspektorátu práce nebo prostřednictvím Státního úřadu inspekce práce. Místní příslušnost oblastního inspektorátu práce k výkonu kontroly se řídí místem, kde dochází k výkonu práce.
Elektronicky může podatel podat podnět ke kontrole k oblastnímu inspektorátu práce, případně ke Státnímu úřadu inspekce práce prostřednictvím datové schránky, e-podatelny či e-mailu kontrolního orgánu. Podnět lze zaslat i poštou na adresu oblastního inspektorátu práce či Státního úřadu inspekce práce. Při osobním podání podnětu ke kontrole lze sepsaný podnět přinést na oblastní inspektorát práce či Státní úřad inspekce práce, nebo jej lze sepsat s pracovníkem inspektorátu v rámci doby určené pro poskytování poradenství. Veškeré kontaktní údaje jsou uvedeny výše v bodě 4.
K podání podnětu je možné také využít webový formulář umístěný na http://epp.suip.cz/epp/index_light.php .
K podnětu je vhodné přiložit kopie dokumentů dokládajících popisované skutečnosti (např. pracovní smlouva, mzdový výměr, potvrzení o zaměstnání, výplatní lístky apod.). Důležité je řádně označit zaměstnavatele či jiný subjekt, proti kterému podnět směřuje, to znamená uvést jeho název, sídlo, IČO, místo výkonu práce, pokud je jiné než sídlo. Pro případ nutnosti doplnění podnětu a zaslání informace o výsledku provedené kontroly je důležité uvést jméno podatele, doručovací adresu, telefon či jiný kontakt na podatele podnětu.
Na základě podnětu může být u zaměstnavatele provedena kontrola příslušným oblastním inspektorátem práce či Státním úřadem inspekce práce. Předmětem této kontroly je především dodržování právních předpisů v oblasti, na kterou podnět upozorňuje. Po ukončení kontroly je podateli podnětu, pokud je známa doručovací adresa, zaslána písemná informace o výsledku kontroly spolu se sdělením, zda byly skutečnosti uváděné v podnětu kontrolou potvrzeny.


Postup při činění podání

Podání je nejobecnějším úkonem, který fyzická osoba, fyzická osoba podnikající či právnická osoba činí vůči správnímu orgánu. Správní řád upravuje některé další druhy podání, např. žádosti, stížnosti, odvolání. Pokud zvláštní druhy podání nestanoví své formální náležitosti, uplatní se pravidlo, že je nezbytné vždy dodržet alespoň následující náležitosti podání, které musí být dodrženy kumulativně:

-       musí z něj být patrno, kdo je činí,
-       musí z něj být patrno, které věci se týká,
-       musí z něj být patrno, co se jím navrhuje,
-       musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno,
-       musí mít náležitosti, které vyžaduje zvláštní zákon, a
-       musí obsahovat podpis osoby, která podání činí.

Fyzická osoba v podání uvádí své jméno, příjmení, datum narození a místo svého trvalého pobytu, popř. adresu pro doručování, fyzická osoba podnikající pak uvádí jméno, příjmení, popř. dodatek odlišující osobu podnikatele, resp. druh podnikání, IČO a adresa - místo podnikání - zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné zákonné evidenci a právnická osoba uvádí svůj název nebo obchodní firmu, IČO nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování.
Pokud nemá podání předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, pomůže správní orgán podateli takové nedostatky odstranit nebo jej vyzve k odstranění vad a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu.
Elektronicky může být podání učiněno prostřednictvím datové schránky, e-podatelny či e-mailu orgánu inspekce práce. Podání lze učinit rovněž ústně do protokolu. Podání lze zaslat i poštou na adresu oblastního inspektorátu práce či Státního úřadu inspekce práce. Kromě těchto tří základních forem podání umožňuje správní řád učinit podpůrně podání zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu, veřejné datové sítě, tj. sítě internet bez použití zaručeného elektronického podpisu, tzn. prostřednictvím běžného e-mailu či pomocí jiných technických prostředků, to vše ovšem za předpokladu, že podání učiněné touto podpůrnou formou bude do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno některou z výše uvedených základních forem. Veškeré kontaktní údaje jsou uvedeny výše v bodě 4.
Podání se činí u věcně a místně příslušného správního orgánu, tj. oblastního inspektorátu práce a Státního úřadu inspekce práce a je učiněno dnem, kdy tomuto danému správnímu orgánu došlo.
Náležitostí podání je vždy podpis, a to bez ohledu na to, zda je vyhotoveno v listinné či elektronické podobě.

11. Předpisy

Podrobný výčet právních předpisů, který upravuje oblast působnosti orgánů inspekce práce, je uveden ZDE.

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

 

13. Licenční smlouvy

Problematikou licenčních smluv se zabývá Státní úřad inspekce práce.

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Za předchozí období (do roku 2010) vydával jednu souhrnnou výroční zprávu o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za všechny orgány inspekce práce Státní úřad inspekce práce.

15. Poskytnuté informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Za rok 2024:

Za rok 2023:

Za rok 2022:

Za rok 2021:

Za rok 2020:

Za rok 2019:

Za rok 2018:

Za rok 2017:

Za rok 2016:

Za rok 2015:

Za rok 2014:

Za rok 2013:

Menu