Projektové dokumentace

Výběr projektových dokumentací staveb k posouzení

Oblastní inspektoráty práce (dále jen OIP") jsou z hlediska stavebního řízení dotčené orgány v rozsahu ust. § 5 odst. 1 písm. h) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o inspekci práce") a vyjadřují se k vybraným projektovým dokumentacím staveb určených pro užívání ve veřejném zájmu nebo jako pracoviště fyzických osob, zda splňují požadavky právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.

Ve smyslu uvedeného ust. § vybírají OIP k vyjádření zejména projektové dokumentace staveb, jejich změn a změn v užívání staveb:

 • určených pro výrobu a skladování, ve kterých bude zaměstnáno více než 20 osob
 • určených pro zaměstnávání osob s omezenou schopností pohybu a orientace
 • určených pro shromažďování více než 200 osob a dále staveb, ve kterých se nachází prostor určený k shromažďování osob, v němž počet a hustota osob převyšují mezní normové hodnoty a jsou určeny ke kulturním, sportovním a obdobným účelům [ve smyslu ust. § 3 písm. b) vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů]
 • určených pro výrobu a skladování nebezpečných chemických látek a chemických směsí (ust. § 2 odst. 2 zákona č. 350/2011 Sb., chemický zákon, ve znění pozdějších předpisů) s výjimkou skladů a výroben výbušnin
 • hromadných garáží – vícepodlažních (ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže, bod 4.2.2 zabývající se jejich stavebním uspořádáním, bod 4.2.3 řešící jejich dělení podle výšky podlahy k okolnímu terénu)
 • jaderných elektráren
 • kotelen I. a II. kategorie (vyhláška č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách) a dále kotelen s parními a kapalinovými kotli (vyhrazeným tlakovým zařízením) ve smyslu ust. § 4 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti 
 • čerpacích stanic LPG/CNG
 • bioplynových stanic

O eventuálním rozšíření výběru dokumentací staveb k vyjádření se nad tento rámec rozhoduje v individuálních případech místně příslušný OIP.

Oprávnění pro takovýto výběr projektových dokumentací předkládaných ke stavebnímu řízení k vyjádření je věcí příslušného OIP. OIP se vyjadřují podle ust. § 5 odst. 1 písm. h) zákona o inspekci pouze k dokumentacím, které jsou předkládány ke stavebnímu řízení.

 

K projektovým dokumentacím, které jsou předkládány k územnímu řízení, nebo k územně plánovací dokumentaci, se OIP nevyjadřuje.

 

Dle ust. § 5 odst. 1 písm. i) zákon o inspekci práce OIP uplatňuje při povolování staveb určených pro užívání ve veřejném zájmu nebo jako pracoviště fyzických osob požadavky právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízeníVe smyslu tohoto ust. § se OIP účastní kontrolních prohlídek za účelem vydání kolaudačního souhlasu pouze u staveb, jejich změn a změn v užívání staveb, které jsou výše uvedeny.

 

Z hlediska zajištění požadavků právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení je zákonnou povinností stavebníka – provozovatele vyhrazeného elektrického zařízení třídy I. podle § 4 odst. 1 nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, uvést tato zařízení do provozu jen na základě osvědčení vydaného pověřenou organizací, tj. Technickou inspekcí České republiky (dále jen „TIČR“), podle § 6 odst. 1 písm. b) zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, které provozovatel uchovává po celou dobu provozu vyhrazeného elektrického zařízení.

 

Podle názoru Státního úřadu inspekce práce bez tohoto osvědčení vydaného TIČR není možné vydat ze strany stavebního úřadu kolaudační souhlas.

Posuzování projektových dokumentací staveb

Dokumentace je posuzována z hlediska způsobu zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení pro výstavbu a budoucí provoz. Při posuzování projektové dokumentace staveb OIP prověřuje, zda jsou vyloučena, nebo na nejnižší dosažitelnou míru snížena rizika možného ohrožení zdraví a života osob, tj. zda tato řešení splňují bezpečnostní požadavky, které se vztahují na danou stavbu.

Přitom zejména ověřuje (rozsah předkládané dokumentace je dán v přílohách k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů), zda:

1.  Souhrnná zpráva obsahuje:

 • protokol o stanovení vnějších vlivů
 • stavebně technické řešení konstrukčních částí stavby z hlediska dodržení obecných, technických požadavků na výstavbu, včetně užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace
 • nároky na zdroje energie a jejich kapacity, včetně řešení v případě jejich výpadku
 • údaje o nadzemních a podzemních stavbách, včetně inženýrských sítí, na stavebním pozemku a pozemcích sousedních, včetně stávajících ochranných pásem
 • řešení napojení stavby na stávající inženýrské sítě (sítě technického vybavení)
 • u staveb s provozním, výrobním nebo technickým zařízením údaje o tomto zařízení a řešení skladování a vnitřní dopravy, včetně ploch pro obsluhu, údržbu a opravy
 • opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci stanovené na základě zhodnocení všech předvídatelných rizik možného ohrožení zaměstnanců a jiných osob při budoucím provozu
 • umístění a prostorové uspořádání strojů (zařízení), popřípadě jejich souborů
 • způsob odvádění odpadních látek a emisí
 • podmínky pro zhotovení elektrických instalací (stanovení vnějších vlivů)
 • zabezpečovací, pojistná a regulační zařízení
 • údaje o způsobilosti stavby (během výstavby i provozu) řešit mimořádné situace při vzniku nehodové události – únikové východy, stabilní zařízení k likvidaci následků událostí (např. záchytné jímky apod.)
 • konstrukční řešení, popř. opatření umožňující bezpečnou obsluhu, údržbu nebo opravu stavby v době jejího užívání (např. kotvicí místa pro pomocné stavební konstrukce, technické konstrukce, popř. osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu z výšky, pohyblivé pracovní plošiny, přístupy k nadstřešním částem stavby, jako jsou komíny, zařízení vzduchotechniky, chladicí zařízení, čištění světlíků apod.)
 • způsob zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení pro výstavbu a budoucí provoz

2.  Výkresová část obsahuje:

 • situování objektů, dispozice jednotlivých provozů v objektech s ohledem na technická zařízení se zvýšeným rizikem (kotelny, strojovny, chlazení, kompresorové stanice, sklady plynů)
 • vyznačení inženýrských sítí, ochranná a bezpečnostní pásma
 • stavební provedení, podchodné výšky, podlahy, povrchové úpravy, zbořitelné stavební konstrukce, situování východů, nouzové východy
 • dispozice - prostorové uspořádání strojů a zařízení, vhodnost skladových prostor s ohledem na zvolenou technologii, stanoviště obsluh
 • vnitřní komunikace - šířky, podchodné výšky, lávky, galerie, ochozy, pracovní plošiny, vrata, vjezdy, povrchy komunikací
 • vertikální komunikace - rampy, žebříky, schodiště, povrchy komunikací, ochranná zábradlí, otvory (jejich zajištění v podlahách, stropech, zdech), jímky, šachty, montážní otvory
 • nádrže, kádě
 • venkovní komunikace - odstavné a parkovací plochy, průjezdné výšky, šířky komunikací
 • pracovní prostředí - výšky místností, osvětlení (denní, umělé), větrání, odsávání škodlivin, vytápění
 • úpravy pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace
 • způsob údržby
 • opravy – přístup k osvětlovacím tělesům, světlíkům apod.
 • vhodné signalizování výskytu škodlivin
 • zajištění bezpečnosti obsluhy (lávky apod.)

OIP posuzuje, zda předkládaná dokumentace odpovídá právním a ostatním předpisům k zajištění bezpečnosti práce. Příslušným pro posuzování dokumentace staveb je OIP, v jehož územní působnosti se bude stavba realizovat. K typovým projektům se vyjadřuje ten OIP, v jehož územní působnosti je sídlo zpracovatele.

Vyjádření k projektové dokumentaci staveb

Projektová dokumentace staveb, která nebyla vybrána ke kontrole, se vrací předkladateli s doplněním, že jejím vrácením bez posouzení nejsou dotčeny povinnosti dané zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce") a souvisejícími právními předpisy z hlediska bezpečnosti práce a bezpečnosti technických zařízení.

Projektové dokumentace staveb, které jsou předkládány k územnímu řízení, se vrací předkladateli s doplněním, že jejím vrácením bez posouzení nejsou dotčeny povinnosti dané zákoníkem práce a souvisejícími právními předpisy z hlediska bezpečnosti práce a bezpečnosti technických zařízení.

V případě, že při posouzení projektové dokumentace staveb:

 • nejsou zjištěny nedostatky, vypracuje OIP vyjádření, které zašle předkladateli
 • jsou zjištěny nedostatky, které však nejsou takového charakteru, aby po jejich odstranění bylo nezbytné projektovou dokumentaci staveb opětovně předložit OIP k posouzení, upozorní na ně OIP ve vyjádření předkladateli
 • jsou zjištěny závady, které vyžadují zásadní přepracování projektové dokumentace staveb, OIP ve vyjádření sdělí předkladateli, že je nutno dokumentaci přepracovat
 • je zjištěno, že nedílnou součástí předložené projektové dokumentace je vyhrazené technické zařízení (tzv. „VTZ"), které může být uvedeno do provozu jen na základě osvědčení vydaného pověřenou organizací, tj. TIČR, je na tuto skutečnost písemně upozorněn předkladatel projektové dokumentace staveb ve vyjádření vydaném OIP

 

Menu