Kompetence v oblasti bezpečnosti práce

Kompetence v oblasti bezpečnosti práce

Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o inspekci práce“) upravuje zřízení a postavení orgánů inspekce práce, tj. Státního úřadu inspekce práce a oblastních inspektorátů práce, jako kontrolních orgánů, mimo jiné, na úseku dodržování a ochrany pracovněprávních vztahů a pracovních podmínek. Právě nedílnou součástí pracovních podmínek je tak i naplňování zákonných povinností souvisejících s oblastí bezpečnosti práce.

 

Na základě ust. § 3 odst. 1 písm. c) a d) zákona o inspekci práce je působnost orgánů inspekce práce v oblasti bezpečnosti práce vymezena zejména kontrolou dodržováním povinností vyplývajících z:

 

 • právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce
 • právních předpisů k zajištění bezpečnosti provozu technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví a právních předpisů o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení

Zároveň dle ust. § 3 odst. 4 zákona o inspekci práce mají orgány inspekce práce také určitou působnost, coby správních orgánů, také v případech stanovených zvláštními právními předpisy. Mezi ně tak patří např.:

 

 • zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů – zejména dle jeho ust. § 29
 • zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů – zejména dle jeho ust. § 39
 • zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů – zejména dle jeho ust. § 30 odst. 7

Působnost orgánů inspekce práce se v oblasti bezpečnosti práce vztahuje na kontrolované osoby, které jsou uvedeny v ust. § 6 odst. 1 zákona o inspekci práce. Jedná se tak např. o:

 

 • zaměstnavatele a jejich zaměstnance
 • fyzické nebo právnické osoby podnikající podle zvláštního právního předpisu, např. dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • fyzickou nebo právnickou osobu, která je zadavatelem stavby (stavebník) nebo jejím zhotovitelem, popřípadě se na zhotovení stavby podílí podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • na koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • další

Z pohledu oblasti bezpečnosti práce tak oblastní inspektorát práce dle ust. § 5 odst. 1 písm. d), h) a i) zákona o inspekci práce:

 

 • je oprávněn kontrolovat příčiny a okolnosti pracovních úrazů, popřípadě se zúčastňovat šetření na místě úrazového děje
 • vyjadřuje se k vybraným projektovým dokumentacím staveb určených pro užívání ve veřejném zájmu nebo jako pracoviště fyzických osob, zda splňují požadavky právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení
 • uplatňuje při povolování staveb určených pro užívání ve veřejném zájmu nebo jako pracoviště fyzických osob požadavky právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení

Inspektoři, především z oblastních inspektorátů práce, jsou v rámci své působnosti vztahující se na oblast bezpečnosti práce oprávněni postupovat dle ust. § 7 odst. 1 písm. c), d), e), f) bod 1., g) a h) zákona o inspekci práce. Přehled všech práv a povinností kontrolované osoby naleznete v Poučení kontrolované osoby.

 

Na závěr je nutno zdůraznit, že se jedná o výčet některých informací vyplývající ze zákona o inspekci práce, který v sobě zahrnuje působnost orgánů inspekce práce, i jejich práv, a to blíže související s oblastí bezpečnosti práce. Tudíž v sobě nezahrnuje všechna ust. § tohoto zákona, která z něj vyplývají.

 

Základní výčet právních předpisů v oblasti bezpečnosti práce naleznete zde (110.58 kB).

 

Podrobný výčet právních předpisů, který upravuje oblast působnosti orgánů inspekce práce, je dostupný  zde (176.97 kB).

Menu