Poučení o právech a povinnostech kontrolované osoby

Poučení kontrolované osoby

Státní úřad inspekce práce (dále jen „SÚIP“) a oblastní inspektoráty práce (dále jen „OIP“) tímto kontrolované osobě, resp. zástupci kontrolované osoby, poskytují poučení o právech a povinnostech inspektorů SÚIP a OIP a kontrolovaných a povinných osob obsažených v ust. § 7 až § 9 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o inspekci práce“), dále v ust. § 132 a § 135 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti“) a v ust. § 7 až § 10 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrolní řád“).

 

I.   Inspektor je oprávněn (na základě ust. § 7 a § 9 zákona o inspekci práce a ust. § 135 zákona o zaměstnanosti):

 1. vykonávat kontrolu podle zákona o inspekci práce, je-li při jejím zahájení přítomen člen statutárního orgánu kontrolované osoby, zástupce kontrolované osoby, zaměstnanec kontrolované osoby, spolupracující rodinný příslušník nebo jiná fyzická osoba, která vykonává nebo zabezpečuje činnost, která je předmětem činnosti kontrolované osoby, 
 2. při kontrole ověřovat totožnost fyzických osob uvedených v písmenu a) podle občanského průkazu, cestovního pasu, popřípadě podle služebního průkazu státního zaměstnance,
 3. nařizovat provedení měření, prohlídek, zkoušek nebo revizí, v případech hodných zvláštního zřetele, popřípadě nebezpečí hrozícího z prodlení,
 4. dotazovat se zaměstnanců kontrolované osoby bez přítomnosti dalších fyzických osob, zástupce příslušného odborového orgánu nebo zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na záležitosti související s vykonávanou kontrolou,
 5. nařizovat zachování místa úrazového děje v původním stavu až do skončení šetření o pracovním úrazu nebo po dobu nezbytnou k zadokumentování místa úrazového děje,
 6. vydat rozhodnutí o zákazu používání objektů, pracovišť, výrobních, pracovních prostředků nebo zařízení, pracovních nebo technologických postupů, látek nebo materiálů, vykonávání prací nebo činností, které bezprostředně ohrožují bezpečnost zaměstnanců nebo dalších fyzických osob zdržujících se s vědomím kontrolované osoby v jejích prostorech, a to až do doby odstranění závady; za tím účelem mohou nařídit, aby přítomné fyzické osoby ihned opustily prostory, ve kterých je bezprostředně ohrožena jejich bezpečnost,
 7. vydat rozhodnutí o zákazu práce přesčas, práce v noci, práce zaměstnankyň a mladistvých zaměstnanců, je-li vykonávána v rozporu se zákoníkem práce. Vyžaduje-li to nebezpečí hrozící z prodlení, lze rozhodnutí o zákazu podle písm. f) a oznámit ústně; odvolání nemá odkladný účinek. Jestliže bylo rozhodnutí oznámeno ústně, musí jej inspektor uvést v dílčím protokolu,
 8. ukládat kontrolované osobě opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole a určovat přiměřené lhůty k jejich odstranění a navrhovat potřebná technická a jiná opatření k odstranění rizik,
 9. v odůvodněných případech vyzvat kontrolovanou osobu, aby se v určené lhůtě dostavila na pracoviště úřadu nebo inspektorátu a poskytla údaje, dokumenty nebo věci související s výkonem kontroly; kontrolovaná osoba je povinna této výzvy uposlechnout, pokud neprokáže vážnou překážku, která jí brání ve splnění této povinnosti v určené lhůtě; pokud kontrolovaná osoba nesplní některou z těchto povinností, jedná se o přestupek, za nějž lze uložit pokutu do 200 000 Kč (viz ust. § 9a a § 22a zákona o inspekci práce), 
 10. vyžadovat, aby se oprávnění zaměstnanci, popřípadě zástupci kontrolované osoby dostavili v určeném termínu k projednání výsledků kontroly; nesplnění této povinnosti je přestupkem, za nějž lze uložit pokutu do 200 000 Kč (viz ust. § 9a zákona o inspekci práce). 

II.  Inspektor je dále oprávněn (na základě ust. § 7 a § 8 kontrolního řádu):

 1. vstupovat do staveb, dopravních prostředků, na pozemky a do dalších prostor, jež vlastní nebo užívá kontrolovaná osoba anebo jinak přímo souvisí s výkonem a předmětem kontroly, je-li to nezbytné k výkonu kontroly. Do obydlí je inspektor oprávněn vstoupit jen tehdy, je-li obydlí užívané k podnikání nebo provozování jiné hospodářské činnosti nebo v případě, kdy se mají prostřednictvím kontroly odstranit pochybnosti o tom, zda je obydlí užívané k těmto účelům a nelze-li dosáhnout splnění účelu kontroly jinak. Vlastníci nebo uživatelé těchto prostor jsou povinni vstup inspektorovi umožnit,
 2. požadovat prokázání totožnosti fyzické osoby, jež je přítomna na místě kontroly, jde-li o osobu, která plní úkoly kontrolované osoby, nebo osobu, která může přispět ke splnění účelu kontroly,
 3. provádět kontrolní nákupy, odebírat vzorky, provádět potřebná měření, sledování, prohlídky a zkoušky,
 4. požadovat poskytnutí údajů, dokumentů a věcí vztahujících se k předmětu kontroly nebo k činnosti kontrolované osoby (dále jen „podklady“); v odůvodněných případech může inspektor zajišťovat originální podklady,
 5. pořizovat obrazové nebo zvukové záznamy,
 6. v míře nezbytné pro průběh kontroly užívat technických prostředků kontrolované osoby, a to po předchozím projednání s kontrolovanou osobou,
 7. vyžadovat od kontrolované osoby a povinné osoby další součinnost potřebnou k výkonu kontroly.

III. Inspektor je povinen (na základě ust. § 9 kontrolního řádu a ust. § 8 zákona o inspekci práce):

 1. zjistit stav věci v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu kontroly a v závislosti na povaze kontroly doložit kontrolní zjištění potřebnými podklady,
 2. šetřit práva a oprávněné zájmy kontrolované osoby, povinné osoby a třetí osoby,
 3. předložit kontrolované osobě nebo povinné osobě průkaz inspektora, resp. pověření ke kontrole, a požádá-li o to kontrolovaná osoba nebo povinná osoba, též další dokument, který dokládá, že se jedná o osobu uvedenou v průkazu či pověření ke kontrole,
 4. vydat potvrzení o zajištěných originálních podkladech, a pominou-li důvody jejich zajištění, neprodleně je vrátit,
 5. umožnit kontrolované osobě účastnit se kontrolních úkonů při výkonu kontroly na místě, nebrání-li to splnění účelu nebo provedení kontroly,
 6. vyhotovit protokol o kontrole (včetně případného dílčího protokolu o kontrole) a doručit jeho stejnopis kontrolované osobě,
 7. informovat příslušný odborový orgán nebo radu zaměstnanců nebo zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci o zahájení kontroly, jestliže u kontrolované osoby působí.

IV. Práva kontrolované osoby (na základě ust. § 10 odst. 1 kontrolního řádu):

 1. požadovat po inspektorovi předložení průkazu inspektora, případně pověření ke kontrole, a dalšího dokumentu, který dokládá, že se jedná o osobu uvedenou v průkazu či pověření ke kontrole,
 2. namítat podjatost inspektora nebo přizvané osoby,
 3. seznámit se s obsahem protokolu o kontrole (včetně dílčího protokolu o kontrole, byl-li vyhotoven),
 4. podávat námitky proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu o kontrole a jeho případných dodatcích.

V.  Další práva a povinnosti kontrolované osoby (na základě kontrolního řádu a správního řádu):

 1. písemnosti vyhotovené v cizím jazyce musí kontrolovaná osoba předložit v originálním znění a současně v úředně ověřeném překladu do jazyka českého, pokud správní orgán nesdělí kontrolované osobě, že takový překlad nevyžaduje,
 2. kontrolovaná osoba a její zástupci mají právo nahlížet do spisu; s právem nahlížet do spisu je spojeno právo činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části,
 3. kontrolovaná osoba si může zvolit zmocněnce; zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí; plnou moc lze udělit i ústně do protokolu; v téže věci může mít kontrolovaná osoba současně pouze jednoho zmocněnce,
 4. náklady vzniklé kontrolované osobě v souvislosti s výkonem kontroly nese kontrolovaná osoba.

Na základě ust. § 10 odst. 2 kontrolního řádu je kontrolovaná osoba povinna vytvořit podmínky pro výkon kontroly, umožnit kontrolujícímu výkon jeho oprávnění stanovených zákonem (zejména viz část I. a II. tohoto poučení) a poskytovat k tomu potřebnou součinnost a podat ve lhůtě určené inspektorem písemnou zprávu o odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou, pokud o to inspektor požádá; pokud kontrolovaná osoba nesplní některou z těchto povinností, jedná se o přestupek, za nějž lze uložit pokutu do 500 000 Kč [viz ust. § 15 odst. 1 písm. a) a odst. 2 kontrolního řádu].

SÚIP a OIP Vás informují o tom, že pokud v rámci své kontrolní a další činnosti zpracovávají Vaše osobní údaje, naleznete základní informace o tomto zpracování na internetových stránkách www.suip.cz v sekci O NÁS/Základní informace/GDPR.

 

Poučení kontrolované osoby - ke stažení (167.62 kB) 

Menu