Odborná způsobilost

Odborná způsobilost a zvláštní odborná způsobilost

V oblasti bezpečnosti práce je odborná způsobilost určena např. pro osoby provádějící hodnocení rizik na pracovišti, konkrétně tak pro odbornou způsobilost fyzických osob při zajišťování úkolů v prevenci rizik (tzv. OZO) a odbornou způsobilost fyzických osob k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP"). Zvláštní odborná způsobilost je určena pro zaměstnance provádějící obsluhu, montáž, údržbu, kontrolu nebo opravy technických zařízeních stanovených prováděcím právním předpisem.

Při uznávání odborné kvalifikace (způsobilosti), kterou fyzická osoba získala v jiném členském státě Evropské unie, jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo ve Švýcarské konfederaci, se postupuje podle zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace, ve znění pozdějších předpisů. Uznávacím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Osvědčení o získání odborné způsobilosti je vydáváno na základě úspěšného vykonání zkoušky z odborné způsobilosti. Toto osvědčení má ode dne vykonání úspěšné zkoušky platnost 5 let. Uvedené vyplývá z ust. § 10 odst. 3 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.").

Fyzická osoba může získat osvědčení (doklad) o úspěšně vykonané zkoušce z odborné způsobilosti u podnikající fyzické nebo právnické osoby, která má akreditaci k provádění zkoušky z odborné způsobilosti. O udělení, pozastavení, změně, zrušení nebo prodloužení akreditace u těchto osob rozhoduje Ministerstvo práce a sociálních věcí (ust. § 20 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb.).

Přehled držitelů akreditace k provádění zkoušky z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi naleznete zde.

Odborně způsobilá fyzická osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik

Ust. § 9 zákona č. 309/2006 Sb. uvádí bližší informace k povinnosti zaměstnavatele zajišťovat a provádět úkoly v hodnocení a prevenci rizik možného ohrožení života nebo zdraví jeho zaměstnanců včetně případů, kdy je povinen zajistit přítomnost tzv. OZO na jeho pracovištích.

Zároveň požadavky k získání odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik jsou uvedeny v ust. § 10 odst. 1 tohoto zákona.

Zkušební okruhy teoretických znalostí a praktických dovedností pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle ust. § 9 zákona č. 309/2006 Sb. jsou uvedeny v příloze č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 592/2006 Sb.").

Obsah a způsob ověření teoretických znalostí a praktických dovedností při provedení zkoušky z odborné způsobilosti a periodické zkoušky jsou uvedeny v příloze č. 3 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.

Evidence odborně způsobilých osob k zajišťování úkolů v prevenci rizik je zveřejněna na stránkách českého Focal Pointu pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci v souboru OSVĚDČENÍ.

Odborně způsobilá osoba k činnostem koordinátora BOZP

Koordinátorem BOZP je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k provádění stanovených činností při přípravě stavby, popř. při realizaci stavby na staveništi. Koordinátor BOZP nemůže být zhotovitel, jeho zaměstnanec, ani fyzická osoba, která odborně vede realizaci stavby (stavbyvedoucí). Povinnosti koordinátora BOZP jsou uvedeny v ust. § 18 odst. 1 a 2 zákona č. 309/2006 Sb. Dále také v prováděcím právním předpisu, který vyplývá ze zákona č. 309/2006 Sb., tj. nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů (ust. § 7 a § 8).

Samotné požadavky k získání odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP jsou uvedeny v ust. § 10 odst. 2 tohoto zákona.

Zkušební okruhy teoretických znalostí a praktických dovedností pro zkoušku z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP podle ust. § 14 a § 18 zákona č. 309/2006 Sb. jsou uvedeny v příloze č. 2 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.

Obsah a způsob ověření teoretických znalostí a praktických dovedností při provedení zkoušky z odborné způsobilosti a periodické zkoušky jsou uvedeny v příloze č. 3 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.

Evidence odborně způsobilých osob k činnostem koordinátora BOZP je zveřejněna na stránkách českého Focal Pointu pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci v souboru OSVĚDČENÍ.

Zvláštní odborná způsobilost

Na technických zařízeních stanovených prováděcím právním předpisem, pokud jde o jejich obsluhu, montáž, údržbu, kontrolu nebo opravy, mohou práce a činnosti samostatně vykonávat a samostatně je obsluhovat jen zvlášť odborně způsobilí zaměstnanci.

Požadavky k získání zvláštní odborné způsobilosti zaměstnance jsou uvedeny v ust. § 11 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb.

Odborná způsobilost pro vyhrazená technická zařízení

Požadavky k získání zvláštní odborné způsobilosti pro práci na vyhrazených technických zařízení jsou stanoveny v zákoně č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů a v jeho prováděcích právních předpisech.

Evidence „Revizních techniků“ a „Odborně způsobilých osob“ je k dispozici na této adrese: formulare.ticr.eu

Vyhrazená elektrická zařízení

Požadavky na odbornou způsobilost právnických osob a podnikajících fyzických osob, které provádějí montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení, a na odbornou způsobilost jejich zaměstnanců a dalších fyzických osob, které vykonávají činnosti na vyhrazených elektrických zařízeních jsou stanoveny v nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti. Požadavky na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice jsou uvedeny v nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

Vyhrazená plynová zařízení

Požadavky na způsobilost právnických osob a podnikajících fyzických osob provozujících vyhrazená plynová zařízení nebo osob, které vykonávají montáže, opravy, revize, zkoušky a plnění nádob plyny, a stanoví požadavky na prověřování jejich odborné způsobilosti, stejně jako požadavky na odbornou způsobilost fyzických osob, které vykonávají na vyhrazených plynových zařízeních montáže, opravy, revize, zkoušky, činnost osoby odpovědné za provoz, obsluhu a kontrolu z hlediska předepsané kvalifikace i doby odborné praxe v oboru a požadavky na prověřování jejich odborné způsobilosti jsou stanoveny v nařízení vlády č. 191/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti a vyhláškou č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách.

Vyhrazená tlaková zařízení

Požadavky na způsobilost právnických osob a podnikajících fyzických osob z hlediska potřebného technického vybavení a na odbornou způsobilost jejich zaměstnanců, včetně způsobu prověřování jejich odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených tlakových zařízeních, stejně jako požadavky na odbornou způsobilost fyzických osob z hlediska předepsané kvalifikace a doby odborné praxe v oboru, včetně způsobu prověřování jejich odborné způsobilosti jsou stanoveny v nařízení vlády č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti.

Vyhrazená zdvihací zařízení

Požadavky na způsobilost právnických osob, odbornou způsobilost podnikajících fyzických osob provozujících vyhrazená zdvihací zařízení a na případnou odbornou způsobilost jejich zaměstnanců a způsobilost dalších právnických osob a odborně způsobilých fyzických osob, které vykonávají činnosti na vyhrazených zdvihacích zařízeních včetně způsobu prověřování jejich odborné způsobilosti k činnostem na těchto zařízeních jsou stanoveny v nařízení vlády č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti.

Menu