E-Podatelna

E-podatelna

Elektronická podatelna Státního úřadu inspekce práce je určena pro příjem elektronických podání od právnických a fyzických osob ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Adresa elektronické podatelny:

epodatelna@suip.cz

Akceptované formáty datových příloh:

Texty: *.rtf, *.txt, *.doc *.docx *.pdf, *.xls, *.xlsx *.ppt, *.odt, *.zfo
Obrázky: *.jpg, *.jpeg, *.jfif, *.tif, *.tiff, *.gif, *.mpg, *.png
Zvuky, videa: *.mpeg2, *.mpeg1, *.wav, *.mp2/mp3, *.pcm
Databáze: *.xml, *.dtd

případně jakékoliv další formáty kompatibilní s kancelářskými balíky Microsoft Office nebo OpenOffice včetně obrazových prezentací.

Přílohy mohou být komprimovány do archívů typu ZIP.

Maximální velikost jedné datové zprávy závisí na typu podání:

  • prostřednictvím informačního systému datových schránek je maximální velikost jedné datové zprávy 20 MB,
  • zasláním e-mailové zprávy na elektronickou adresu podatelny je maximální velikost jedné datové zprávy 10 MB,
  • na přenosném technickém nosiči je maximální velikost jedné datové zprávy 10 MB.

Pravidla pro podání na přenosném technickém nosiči dat:

  • Přípustným přenosným technickým nosičem dat (dále jen „nosič“) je CD, DVD nebo USB flash disk.
  • Předaný nosič se vrací pouze na výslovnou žádost uplatněnou při jeho podání podatelně.

Podání v elektronické formě, tzn. na datovém nosiči (CD, DVD nebo USB flash disk) lze také předat v úředních hodinách přímo na podatelnu Státního úřadu inspekce práce.

 

Pokud datovou zprávu nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem (např. je nečitelná), obsahuje datový formát, který Státní úřad inspekce práce nepřijímá, nebo počítačový program, jenž je způsobilý přivodit škodu (např. virus) na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných orgánem veřejné moci, není podatelnou přijata a odesílatel, pokud je znám, je o této skutečnosti vyrozuměn.

Menu