Главна инспекция по труда

Държавна агенция “Главна инспекция по труда“

на инспекцията по труда бяха уредени съгласно Закон за инспекция по труда, със който се постановяват правомощията им като контролен орган за спазване на трудовото законодателство и условията на работа, също и тяхната компетентност и принадлежност, постановяват се някои права и задължения на инспекторите по време на контролната дейност и компетентност за обсъждане на административните нарушения и поставяне на санкции от нарушаването на възложени задължения. Значително контролно деяние на органи на инспекция по труда се определя също от Закон за насърчаване на заетостта.

Инспекторите на областни дирекции и на държавната агенция “Главна инспекция по труда“ при упражняването на контрол целят проверяване на задълженията, произтичащи от постановление на § 3 от Закон за инспекция по труда, то ест на правни наредби, от които за работници и служители, за профсъюзни органи, за работнически съвети или за представители на област по здравословни и безопасни условия на труд произтичат права и задължения по трудовото правоотношение включително правни наредби за възнаграждане на работници и служители, за компенсация на работна заплата и разходи за работниците и служителите; на правни наредби определящи работно време и време за почивка и отпуск; правни наредби за осигуряване на безопасност на труда и избрани технически устройства.

Упражняването на контрол по заетост цели проверки за испълняване на задълженията произтичащи от постановление на § 125 от Закон за насърчаване на заетостта, особено постановленията за заетост на работници с увреждания, за работа с посредничество на фирми-агенции и за нелегален труд.

Инспекция по труда дава съвети на работодатели и на работници и служители за област на трудово правоотношение и условия на работа, например за:

  • възнаграждане на работници и служители,
  • работно време и извънработно време,
  • неравностойно отношение и дискриминация,
  • нелегално наемачество и нелегален труд,
  • безопасни условия на труд,
  • спазване на условия за командировани работници.

По-подробни справки са на разположение на чешки и английски език, виж превключвател в десния горен ъгъл на екрана.

Комуникиране с органи на инспекция по труда, включително подаване на сигнал за нарушаване, става само на чешки и английски език.

 

Menu