Roční program kontrolních akcí

Roční programy kontrolních akcí Státního úřadu inspekce práce

Jednou ze základních činností orgánů inspekce práce je kontrolní činnost, která však nemůže být vykonávána zcela nahodile a náhodně, nýbrž rovněž musí být ze strany Státního úřadu inspekce práce alespoň rámcově organizována a řízena. Za tímto účelem Státní úřad inspekce práce zpracovává dle ust. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, roční program kontrolních akcí, který musí projednat s vyššími odborovými orgány, což jsou odborové svazy a jejich konfederace a s organizacemi zaměstnavatelů. Takto zpracovaný a řádně projednaný program Státní úřad inspekce práce předkládá Ministerstvu práce a sociálních věcí.

Menu