Všechny články

Všechny články


Práce ve dnech pracovního klidu

Zjistit více

29. 10. 2012

Práce přesčas

Zjistit více

25. 10. 2012

Pružné rozvržení pracovní doby - překážky v práci a přesčas při pružně rozvržené pracovní době

Zjistit více

10. 5. 2013

Nepřetržitý odpočinek v týdnu

Zjistit více

25. 10. 2012

Práce přesčas a kratší pracovní doba

Zjistit více

2. 11. 2013

Přestávka v práci

Zjistit více

13. 12. 2013

Rozvrhování pracovní doby do směn, nepřetržitý odpočinek v týdnu

Zjistit více

28. 3. 2014

Rozvrhování pracovní doby

Zjistit více

19. 6. 2012

Státní úřad inspekce práce a Generální finanční ředitelství společně řešily spolupráci při odhalování nelegálního zaměstnávání

Opava – Ve dnech 13.–14.2.2024 v Opavě společně jednali experti Státního úřadu inspekce práce a Generálního finančního ředitelství s cílem hledat cesty, jak koordinovaně odhalovat a potírat závažné porušování právních předpisů v oblasti zaměstnanosti a daňové správy.

Zjistit více

20. 2. 2024

Podání podnětu ke kontrole

pomoc zaměstnancům při platební neschopnosti zaměstnavatele (hledání zaměstnavatelů v insolvenci, žádosti o uspokojení mzdových nároků) – spadá do působnosti příslušné krajské pobočky Úřadu práce České republiky průměrný měsíční čistý výdělek pro účely přiznání podpory v nezaměstnanosti – spadá do působnosti příslušné krajské pobočky Úřadu práce České republiky potvrzení o zdanitelných příjmech, neodvádění daní apod., tj. záležitosti, které se týkají daní – spadá do působnosti příslušného finančního úřadu sociální pojištění (důchodové a nemocenské pojištění, mateřský a rodičovský příspěvek, nevydání či nesprávné údaje na evidenčním listu důchodového pojištění) – spadá do působnosti příslušné správy sociálního zabezpečení zdravotní pojištění – spadá do působnosti příslušné zdravotní pojišťovny dávky pomoci v hmotné nouzi – spadá do působnosti příslušné krajské pobočky Úřadu práce České  republiky uznání pracovního úrazu u úrazem postiženého zaměstnance – v případě sporu se zaměstnavatelem spadá konečné rozhodnutí do působnosti příslušného soudu uznání nemoci z povolání – spadá do působnosti zdravotnických zařízení a krajských hygienických stanic stížnosti na hygienické požadavky v pracovním prostředí (osvětlení, větrání, teplota, hluk, poskytování ochranných nápojů na pracovišti, váhové limity při ruční manipulaci) – spadá do působnosti krajských hygienických stanic rozhodnutí o zařazení prací do kategorií (kategorizace prací) – spadá do působnosti krajských hygienických stanic vymáhání dluhů zaměstnavatele vůči zaměstnancům – spadá do působnosti příslušného soudu

Zjistit více

3. 12. 2021

Vysílání pracovníků - Jak se domáhat svých práv?

V případě, že zaměstnavatel či uživatel nedodržuje své povinnosti uložené mu právním řádem, lze podat podnět k provedení kontroly Státnímu úřadu inspekce práce (webový formulář podání podnětu)

Zjistit více

13. 3. 2021

Vysílání pracovníků – posting of workers in the framework of the transnational provision of services

(Toto je oficiální celostátní webová adresa pro vyslané pracovníky ve smyslu čl. 5 směrnice 2014/67/EU)

Zjistit více

2. 3. 2021

Roční programy kontrolních akcí Státního úřadu inspekce práce

Jednou ze základních činností orgánů inspekce práce je kontrolní činnost, která však nemůže být vykonávána zcela nahodile a náhodně, nýbrž rovněž musí být ze strany Státního úřadu inspekce práce alespoň rámcově organizována a řízena. Za tímto účelem Státní úřad inspekce práce zpracovává dle ust. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, roční program kontrolních akcí, který musí projednat s vyššími odborovými orgány, což jsou odborové svazy a jejich konfederace a s organizacemi zaměstnavatelů. Takto zpracovaný a řádně projednaný program Státní úřad inspekce práce předkládá Ministerstvu práce a sociálních věcí.

Zjistit více

13. 3. 2021

Inspekce práce představila svou činnost studentům z Nizozemska

Dne 31. ledna na Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj v Praze zavítala již druhá delegace studentů pracovního práva z Nizozemska. Po návštěvě studentů Rotterdamské univerzity v červnu 2023 se tentokrát se jednalo o návštěvu 14 studentů a profesora z Leidenské univerzity zorganizovanou studentským výborem "Sine Labore Nihil", pro které byla připravena prezentace o kompetencích a kontrolních činnostech zajišťovaných orgány inspekce práce, kdy byl dán prostor i pro následnou diskusi.

Zjistit více

5. 2. 2024

Nabídka nepotřebného majetku č.j. 1161_1.20_22

Zjistit více

23. 3. 2022

Nabídka nepotřebného majetku č.j. 7300_8.20_22

Zjistit více

9. 5. 2022

Nabídka nepotřebného majetku č.j. 14194_5.20_22

Zjistit více

16. 5. 2022

Nabídka nepotřebného majetku č.j. 13685/10.20/22

Zjistit více

24. 5. 2022

Nabídka nepotřebného majetku č.j. 3337_1.10_22

Zjistit více

20. 5. 2022

Nabídka nepotřebného majetku č.j. 1969_1.10_22-2

Zjistit více

20. 5. 2022

Menu