Všechny články

Všechny články


Vystoupení na odborné konferenci Bezpečnost a ochrana a zdraví při práci 2024

Důležitou součástí činnosti Státního úřadu inspekce práce je, vedle kontrolní činnosti a poradenství, také osvěta a prevence. Především v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců jí není nikdy dost. I z těchto důvodů se zástupci inspekce práce aktivně zúčastnili XXIV. ročníku dvoudenní odborné mezinárodní konference nazvané "Bezpečnost a ochrana a zdraví při práci 2024", která se konala ve dnech ve dnech 24. a 25. dubna 2024 v resortu Prosper golf na Čeladné.

Zjistit více

30. 4. 2024

Získávání zkušeností při kontrolách podmínek zaměstnávání zahraničních pracovníků v Itálii

Zástupci Státního úřadu inspekce práce se v první polovině dubna vydali získat informace o tom, jak funguje inspekce práce v Itálii. V Římě se setkali s představiteli italského Státního inspektorátu práce (Ispettorato Nazionale del Lavoro) a italskými zástupci Mezinárodní organizace pro migraci (IOM - International Organization for Migration). První den probíhala výměna praktických zkušeností a porovnávání systémů fungovaní inspekce práce v Itálii a České republice. V Itálii je ročně provedeno cca 80 tisíc kontrol a velká část porušení je konstatována v oblasti nedeklarované práce. Kontroly v této oblasti jsou velmi efektivní. Oproti právní úpravě v České republice existuje v Itálii, obdobně jako ve většině zemí EU, povinnost deklarovat přijetí zaměstnance do pracovněprávního vztahu před započetím výkonu práce. Značná pozornost je rovněž věnována fenoménu zastřeného zprostředkování zaměstnání, které je upraveno samostatným zákonem.

Zjistit více

23. 4. 2024

Nelegální zaměstnávání, nelegální práce

"Prací na černo" je veřejností často označován výkon nelegální práce.

Zjistit více

15. 9. 2021

Kampaň SLIC "Pracuj bez úrazu" (2024)

Cílem kampaně, do které se zapojí inspektoráty práce ze všech členských států Evropské unie, je upozornit na problematiku pracovních úrazů a sdílením znalostí šetření pracovních úrazů přispět ke snížení pracovní úrazovosti.

Zjistit více

11. 4. 2024

Mezinárodní spolupráce

V rámci mezinárodní spolupráce Státní úřad inspekce práce zajišťuje povinnosti a úkoly plynoucí z členství v evropských a mezinárodních organizacích a stejně tak i z ustanovení bilaterálních dohod o spolupráci s našimi zahraničními partnery.

Zjistit více

18. 11. 2021

Školení obsluhy tlakových nádob

Zjistit více

4. 4. 2024

Státní úřad inspekce práce v roce 2023 uskutečnil téměř 20 tisíc kontrol a uložil pokuty za více než 366 milionů korun. Prioritou zůstává odhalování nelegální práce a zastřených agentur

2. dubna 2024 – V uplynulém roce provedly orgány inspekce práce u zaměstnavatelů celkem 19 977 kontrol, což je o 1,5 tisíce více než v předchozím roce. Z tohoto počtu se 8 406 kontrol zaměřilo na dodržování bezpečnosti práce na pracovištích a bezpečný provoz vyhrazených technických zařízení, 4 110 kontrol se věnovalo dodržování pracovních vztahů a podmínek, na odhalování nelegálního zaměstnávání směřovalo 6 574 kontrol a na oblast zaměstnanosti bylo zaměřeno 887 kontrol. Prioritou pro letošní rok zůstane i nadále odhalování nelegální práce a zastřeného zprostředkování zaměstnání.

Zjistit více

2. 4. 2024

Kazuistika č. 2: Udušení dvou zaměstnanců v podzemní šachtě tepelného přivaděče

V tomto pravidelném seriálu vám chceme ukazovat na konkrétních příkladech z naší kontrolní praxe, samozřejmě dostatečně anonymizovaných, jak došlo k haváriím či porušením zákonných povinností v oblasti bezpečnosti práce, bezpečného provozu vyhrazených technických zařízení, v pracovněprávní oblasti či v oblasti zaměstnanosti. Identifikujeme si, jak k tomu došlo, co bylo příčinou, a ukážeme si, co dělat, abyste se podobných situací v budoucnu vyvarovali. Budeme rádi, když si z našich kazuistik vezmete ponaučení a pokud přispějeme k tomu, že tímto způsobem zabráníme i třeba jen jedné havárii na pracovišti, těžkému pracovnímu úrazu či závažnému porušení zákona, tak tato naše činnost bude mít smysl.

Zjistit více

28. 3. 2024

Státní úřad inspekce práce se v letošním roce zaměří na odhalování nelegálního zaměstnávání a zastřeného zprostředkování zaměstnání

Opava – Státní úřad inspekce práce plánuje v roce 2024 provést u zaměstnavatelů nejméně 19 200 kontrol. Z tohoto počtu bude 8 700 kontrol zaměřeno na dodržování bezpečnosti práce na pracovištích a bezpečný provoz vyhrazených technických zařízení, 3 800 kontrol na dodržování pracovních vztahů a podmínek, na odhalování nelegálního zaměstnávání a na oblast zaměstnanosti se zaměří 6 700 kontrol. Kromě inspekční činnosti v oblasti bezpečnosti práce a vyhrazených technických zařízení budou oblastní inspektoráty práce provádět rovněž kontroly příčin a okolností pracovních úrazů. 

Zjistit více

4. 3. 2024

Kazuistika č. 1: Výbuch zásobníku hořlavé kapaliny s následkem vážného poranění OSVČ

V tomto pravidelném seriálu vám chceme ukazovat na konkrétních příkladech z naší kontrolní praxe, samozřejmě dostatečně anonymizovaných, jak došlo k haváriím či porušením zákonných povinností v oblasti bezpečnosti práce, bezpečného provozu vyhrazených technických zařízení, v pracovněprávní oblasti či v oblasti zaměstnanosti. Identifikujeme si, jak k tomu došlo, co bylo příčinou, a ukážeme si, co dělat, abyste se podobných situací v budoucnu vyvarovali. Budeme rádi, když si z našich kazuistik vezmete ponaučení a pokud přispějeme k tomu, že tímto způsobem zabráníme i třeba jen jedné havárii na pracovišti, těžkému pracovnímu úrazu či závažnému porušení zákona, tak tato naše činnost bude mít smysl.

Zjistit více

22. 2. 2024

Startuje celoevropská kampaň nazvaná „Pracuj bez úrazu“

Cílem kampaně, do které se zapojí inspektoráty práce ze všech členských států Evropské unie, je upozornit na problematiku pracovních úrazů a sdílením znalostí šetření pracovních úrazů přispět ke snížení pracovní úrazovosti.

Zjistit více

13. 3. 2024

Vnitřní oznamovací systém SÚIP

Informace o oznamování podezření ze spáchání protiprávního jednání zaměstnanců SÚIP podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

Zjistit více

13. 1. 2022

Inspekce práce prezentovala zaměstnavatelům aktuální poznatky z kontrol

Svaz průmyslu a dopravy České republiky zorganizoval v březnu diskusní fórum na téma „Aktuální poznatky z kontrol orgánů inspekce práce“. Ve zcela zaplněné přednáškové místnosti Business centra Vysoké školy báňské v Ostravě shlédli zástupci zaměstnavatelů prezentace vedoucích zaměstnanců Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj na téma bezpečnosti práce, pracovněprávních vztahů a nelegálního zaměstnávání. Nešlo o jednostrannou komunikaci, od účastníků se očekávalo aktivní zapojení a sdílení zkušeností. Cílem akce bylo umožnit zástupcům zaměstnavatelů lépe porozumět některým procesům a úkonům v oblasti kontroly ze strany inspekce práce, a zároveň je inspirovat a poučit pro zajišťování lepší bezpečnosti na pracovištích a dodržování pracovněprávních předpisů. Obdobných akcí se účastní inspektoři ze všech oblastních inspektorátů práce po celé České republice.

Zjistit více

22. 3. 2024

Prohlášení o přístupnosti

Státní úřad inspekce práce se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky www.suip.cz v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací.

Zjistit více

17. 3. 2021

Zúčastnili jsme se školení ELA - CORTE o prosazování sociální legislativy v silniční dopravě se zaměřením na silniční kontroly

Dne 7. a 8. února 2024 v prostorách Národního dopravního inspektorátu Polské republiky ve Varšavě proběhlo školení Evropského orgánu pro pracovní záležitosti (ELA) a Konfederace organizací prosazujících předpisy v silniční dopravě (CORTE).

Zjistit více

28. 2. 2024

Pracovnělékařská prohlídka u řidičů pracujících na dohodu

Zjistit více

11. 3. 2024

Test

Státní úřad inspekce práce (dále jen „SÚIP") je orgánem státní správy podřízený Ministerstvu práce a sociálních věcí. V čele SÚIP je generální inspektor, kterého jmenuje v souladu se zákonem č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, ministr práce a sociálních věcí. SÚIP byl zřízen s účinností od 1. července 2005 zákonem č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů. Jeho působnost a působnost jemu podřízených oblastních inspektorátů práce jsou vymezeny v ust. §§ 3 až 6 tohoto zákona.

Zjistit více

6. 3. 2024

Legislativa

Zákon o inspekci práce

Zjistit více

2. 3. 2021

Právní předpisy

Nejdůležitější předpisy, podle nichž Státní úřad inspekce práce jedná a rozhoduje, a které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace veřejnosti, jsou zejména:

Zjistit více

16. 2. 2024

Rozvrhování pracovní doby, doba osobní očisty

Zjistit více

19. 5. 2014

Menu