Projekty

Projekty realizované Státním úřadem inspekce práce

Státní úřad inspekce práce realizoval projekty spolufinancované ze zdrojů Evropské unie skrze operační programy definované pro konkrétní období. 

 

Integrovaný operační program - IOP

Integrovaný operační program byl schválen rozhodnutím Evropské Komise č. K (207) 6835 ze dne 20. prosince 2007. Tento operační program je zaměřen na řešení společných regionálních problémů v oblastech infrastruktury pro veřejnou správu, veřejné služby a územní rozvoj: rozvoj informačních technologií ve veřejné správě, zlepšování infrastruktury pro oblast sociálních služeb, veřejného zdraví, služeb zaměstnanosti a služeb v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik, podporu cestovního ruchu, kulturního dědictví, zlepšování prostředí na sídlištích a rozvoj systémů tvorby územních politik.

Státní úřad inspekce práce z tohoto operačního programu realizoval jeden projekt: 

 

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost - OP LZZ

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) byl zaměřený na snižování nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky na trhu práce, profesního vzdělávání, dále na začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti, zvyšování kvality veřejné správy a mezinárodní spolupráci v uvedených oblastech. Státní úřad inspekce práce z tohoto operačního programu realizoval celkem 6 projektů:

 

Partnerské projekty

Státní úřad inspekce práce se kromě výše uvedených projektů, které sám realizoval, rovněž podílel na realizaci projektů třetích stran v roli partnera. Jednalo se např. o projekty jejich realizátorem bylo Ministerstvo práce a sociálních věcí:

Menu