Efektivita personálního řízení

Efektivita personálního řízení

Zpráva o realizaci OP LZZ projektu Efektivita personálního řízení SÚIP, CZ.1.04/4.1.00/58.00018

Projekt byl schválen na základě žádosti o dotaci zpracovanou v reakci na výzvu č. 58, oblast podpory 4.4a1. "Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy".

Cílem projektu bylo připravit a realizovat soubor metodických a organizačních opatření vedoucích k dalšímu zkvalitnění, zefektivnění a ke standardizaci činností v oblasti řízení lidských zdrojů a výkonu orgánů inspekce práce, aplikovat moderní metody vedoucí ke zvýšení efektivity, výkonnosti, kvality a transparentnosti činností SÚIP s důrazem na popis kompetencí odborných pracovníků, zkvalitnění jejich výkonu a optimalizaci počtu pracovníků v rámci jednotlivých procesů. Projekt zahrnoval následující klíčové aktivity:

  • Analýza stávajícího systému řízení lidských zdrojů - Zpracování funkčních standardů a kompetenčního modelu
  • Provedení personálního auditu a optimalizace úřadu
  • Vzdělávání vedoucích pracovníků a personalistů v oblastech řízení lidských zdrojů
  • Řízení, administrace a publicita projektu

V červnu 2012 byla uzavřena smlouva o dílo s dodavatelem klíčových aktivit věcného charakteru.

Základní (primární) cílovou skupinou projektu byli zejména odpovědní zaměstnanci řešící personální záležitosti a vedoucí pracovníci realizující personální práci jak v rámci Státního úřadu inspekce práce tak i Oblastních inspektorátů práce (u zaměstnanců řešící personalistiku se mnohdy jednalo o kumulované funkce, tzn. v rámci své běžné pracovní náplně řeší i jinou problematiku).

Aktivity a harmonogram projektu byl nastaven tak, aby vybraní zaměstnanci SÚIP/OIP mimo svých běžných pracovních úkolů byli schopni se podílet na realizaci projektu jako odborní konzultanti dílčích pracovních skupin a přispět tak k úspěšné realizaci projektu (viz členové realizačního týmu). Ostatní zaměstnanci byli o projektu postupně informováni a byly jim prezentovány výsledky realizace projektových aktivit.

Zapojení cílových skupin bylo naplánováno s ohledem na participaci některých zaměstnanců také na některých dalších projektech SÚIP (např. projekt IOP - Vytvoření centrálního registru elektronizace úkonů inspekce práce, projekt OP LZZ - Zavedení modelu kvality řízení CAF a rozvoj výkonnosti zaměstnanců v rámci Státního úřadu inspekce práce).

Menu