Informace ze zaměstnanosti

Nelegální zaměstnávání, nelegální práce

"Prací na černo" je veřejností často označován výkon nelegální práce.

Zjistit více

15. 9. 2021

Zastřené zprostředkování zaměstnání

Zastřené zprostředkování zaměstnání, spolu s příslušným přestupkem, bylo legislativou definováno až dne 29. 7. 2017 nabytím účinnosti novely zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti“), ve formě nového ust. § 5 písm. g) zákona o zaměstnanosti jako činnost právnické nebo fyzické osoby spočívající v pronájmu pracovní síly jiné právnické osobě nebo fyzické osobě, aniž by byly dodrženy podmínky pro zprostředkování zaměstnání realizované formou zaměstnávání fyzických osob za účelem výkonu jejich práce pro uživatele, kterým se rozumí jiná právnická či fyzická osoba, která práci přiděluje a dohlíží na její provedení.

Zjistit více

15. 9. 2021

Zahraniční zaměstnanost

Mezi kontrolní pravomoci orgánů inspekce práce patří také kontroly dodržování předpisů souvisejících se zaměstnáváním osob ze zahraničí (občanů EU/EHP či cizinců tzv. občanů třetích zemí). Povinnosti spojené se zaměstnáváním zaměstnanců ze zahraničí stanovuje zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti“). Z pohledu orgánů inspekce práce jde zejména o plnění informační povinnosti zaměstnavatele dle ust. § 87, § 88 zákona o zaměstnanosti a plnění povinnosti vést evidenci občanů EU a cizinců dle ust. § 102 zákona o zaměstnanosti. 

Zjistit více

25. 11. 2021

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením a plnění povinného podílu

Nedílnou součástí kontrolní činnosti orgánů inspekce práce v oblasti zaměstnanosti jsou kontroly plnění povinnosti zaměstnavatelů zaměstnávat osoby se zdravotním postižením (dále jen „OZP“).

Zjistit více

3. 8. 2021

Rovné zacházení a zákaz diskriminace před vstupem do zaměstnání

Kontrolní činnost orgánů inspekce práce se řídí zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti“) v návaznosti na zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (antidiskriminační zákon).

Zjistit více

3. 8. 2021

Poskytování péče o dítě v dětské skupině

Kontrolní činnosti se řídí zákonem č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů. Tento předpis upravuje podmínky, za nichž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, podmínky pro získání oprávnění k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a s tím spojený výkon veřejné správy.

Zjistit více

3. 8. 2021

Výkon umělecké, kulturní, sportovní nebo reklamní činnosti dítěte

Kontrolní činnost v této oblasti se řídí ust. § 121 až 124 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, která upravují

Zjistit více

25. 11. 2021

Dodržování právních předpisů o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele

Dle ust. § 126 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti“) se pro účely tohoto zákona za pracovněprávní předpisy považují právní předpisy o zaměstnanosti a právní předpisy o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele (zákon č. 118/2000 Sb.)

Zjistit více

25. 11. 2021

Menu