Dodržování právních předpisů o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele

Dodržování právních předpisů o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele

Dle ust. § 126 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti“) se pro účely tohoto zákona za pracovněprávní předpisy považují právní předpisy o zaměstnanosti a právní předpisy o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele (zákon č. 118/2000 Sb.)

Krajská pobočka Úřadu práce ČR místně příslušná podle ust. § 4 odst. 2 neprodleně od uplatnění mzdových nároků alespoň jedním ze zaměstnanců písemně vyzve zaměstnavatele, aby nejpozději do 7 dnů od doručení výzvy předložil písemný seznam dlužných mzdových nároků všech svých zaměstnanců za rozhodné období. Zaměstnavatel je povinen této výzvě v uvedené lhůtě vyhovět a současně prokázat krajské pobočce Úřadu práce ČR, zda provedl v rozhodném období u zaměstnance srážky a odvody podle zvláštních právních předpisů.

V této oblasti orgány inspekce práce kontrolují dle ust. § 7 odst. 1 zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, zda zaměstnavatel v insolvenci doložil v zákonem stanovené lhůtě od doručení výzvy, a to písemný seznam dlužných mzdových nároků všech svých zaměstnanců za rozhodné období.

Užitečné odkazy:

Zaměstnavatel v insolvenci

Menu