Zavedení modelu kvality řízení CAF

Zavedení modelu kvality řízení CAF

Zpráva o realizaci projektu OP LZZ – Zavedení modelu kvality řízení CAF a rozvoj výkonnosti v rámci státního úřadu inspekce práce, CZ.1.04/4.1.00/59.00069

Hlavním cílem tohoto projektu bylo připravit a realizovat soubor metodických a organizačních opatření vedoucích k dalšímu zkvalitnění, zefektivnění a ke standardizaci činností v oblasti řízení organizace a vzdělávání zaměstnanců.

Oblasti zaměření projektu je možno rozdělit do následujících dílčích cílů: zavedení modelu CAF, provedení sebehodnocení a šetření spokojenosti zaměstnanců / klientů úřadu, nová formulace Koncepce inspekce práce včetně navazujícího systému přípravy inspektorů. Nedílnou součástí projektu bude rovněž zabezpečení systémového vzdělávání vedoucích a klíčových zaměstnanců úřadu.

Realizace první klíčové aktivity formou informačních seminářů pro všechny zaměstnance souvisejících s úvodem do problematiky modelu CAF. V květnu 2012 byla zahájena činnost Rady kvality (CAF týmu).

Během roku 2012, 2013 a 2014 proběhla na SÚIP celkem tři kola sebehodnocení úřadu včetně zjišťování spokojenosti zaměstnanců a klientů. Sebehodnocení provedl tým pro řízení kvality pod pracovním názvem CAF tým zřízený generálním inspektorem SÚIP, který dále tvořili oblastní manažeři kvality z každého oblastního inspektorátu práce, manažer kvality SÚIP a další zaměstnanci úřadu. Prostřednictvím sebehodnocení byly v každém kole identifikovány nejen silné stránky úřadu, ale především příležitosti ke zlepšení. V rámci zavádění modelu kvality CAF uspořádal SÚIP mezinárodní konferenci na téma „Zavádění modelu CAF v podmínkách Státního úřadu inspekce práce“, která se konala ve dnech 23.-24.10.2013 v ostravském hotel Harmony Club.

V roce 2012 a 2013 se zaměstnanci úřadu vzdělávali v měkkých dovednostech. Klíčoví zaměstnanci prošli celkem 8 vzdělávacími kurzy v celkem 36 bězích. Kurz měkkých dovedností absolvovalo také celkem 280 inspektorů. Výsledkem vzdělávání nejsou pouze účasti na kurzech, ale také vzdělávací materiály jako Inovovaná metodiky odborného inspektorského kurzu, Systém specializací inspektorů nebo například Příručka adaptačního procesu či příručka inspektora.

Součástí aktivit projektu byl také vývoj koncepce inspekce práce jakožto základního koncepčního dokumentu. Tým pro vývoj koncepce inspekce práce složený z interních zaměstnanců a externích poradců pro vývoj koncepce zpracoval koncepci definující vizi, poslání a strategické cíle SÚIP.

Realizace projektu byla ke dni 28.2.2014 ukončena.

Tento projekt byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu.

Dokumenty

Příručka CAF CZ 2009

Tiskové zprávy

„Podporujeme vaši budoucnost.“

Menu