Kampaň SLIC „Pracuj bez úrazu“

Kampaň SLIC "Pracuj bez úrazu" (2024)

Cílem kampaně, do které se zapojí inspektoráty práce ze všech členských států Evropské unie, je upozornit na problematiku pracovních úrazů a sdílením znalostí šetření pracovních úrazů přispět ke snížení pracovní úrazovosti.

Součástí pravidelné kampaně jsou kontroly, které provádí ve stejném období, s totožným zaměřením a obvykle na základě stejného checklistu inspektoři BOZP (bezpečnost a ochrany zdraví při práci) z celé Evropské unie, případně i zemí ESVO (Evropské sdružení volného obchodu). V České republice je bezpečnost práce a ochrana zdraví na pracovišti rozdělena do působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí – bezpečnost práce kontrolují orgány inspekce práce, a Ministerstva zdravotnictví –  ochranu zdraví při práci kontrolují krajské hygienické stanice.

Zadání jednotlivých kampaní schvaluje SLIC (Výbor vrchních inspektorů práce) a vytváří je dobrovolníci z inspekcí jednotlivých členských států, kteří spolupracují i s Evropskou komisí, případně s agenturou EU-OSHA (Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci se sídlem ve španělském Bilbau).

Kontroly v rámci aktuální kampaně budou probíhat v odvětví zemědělství a lesnictví (CZ NACE A 01 a 02), stavebnictví (CZ NACE F 41, 42 a 43) a v dopravě (CZ NACE H 49.3 a 49.4), a to u zaměstnavatelů s 1–250 zaměstnanci – tzn. mikro, malé a střední podniky, které pro oblast BOZP mnohdy nemají dostatečné personální ani ekonomické zdroje, a inspekce práce tak může být nápomocna nejen při své kontrolní roli, ale především i při své informační a osvětové roli.

Cílem kampaně nebude jen kontrola dodržování právních předpisů k zajištění BOZP, ale zejména rozšíření informací o právech a povinnostech v oblasti pracovní úrazovosti, dále informací o důležitosti šetření příčin a okolností pracovních úrazů a zejména i informací o nutnosti přijímání následných preventivních opatření proti opakování úrazů na pracovištích.

Inspektoři se při kontrolách zaměří na:

  • systém organizace a řízení BOZP,
  • vyhledání a vyhodnocení rizik souvisejících s prací a seznámení zaměstnanců s nimi,
  • poskytování OOPP a kontrolu jejich používání zaměstnanci,
  • odbornou a zdravotní způsobilost zaměstnanců, školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP,
  • povinnosti na úseku pracovní úrazovosti, evidenci úrazů, kontrolu příčin a okolností vzniku pracovních úrazů, zejména bude kladen důraz na přijetí opatření proti opakování pracovních úrazů a jejich realizace.

Informační letáky:

Menu