Všechny články

Všechny články


Pracovní úrazovost v České republice

Pracovní úrazovost v České republice v roce 2022 Pracovní úrazovost v České republice v roce 2021 Příloha ke zprávě o pracovní úrazovosti v ČR v roce 2021 – rozšiřující a doplňující analytická studie VÚBP Pracovní úrazovost v České republice v roce 2020 Příloha ke zprávě o pracovní úrazovosti v ČR v roce 2020 – rozšiřující a doplňující analytická studie VÚBP Pracovní úrazovost v České republice v roce 2019 Příloha ke zprávě o pracovní úrazovosti v ČR v roce 2019 – rozšiřující a doplňující analytická studie VÚBP Pracovní úrazovost v České republice v roce 2018 Pracovní úrazovost v České republice v roce 2017 Pracovní úrazovost v České republice v roce 2016 Pracovní úrazovost v České republice v roce 2015 Pracovní úrazovost v České republice v roce 2014 Pracovní úrazovost v České republice v roce 2013 Pracovní úrazovost v České republice v roce 2012

Zjistit více

13. 3. 2021

Deset firem bylo včera v Opavě oceněno titulem „Bezpečný podnik“

Opava – Zástupcům deseti společností bylo včera v slavnostním sále historické budovy Kulturního domu Petra Bezruče v Opavě předáno osvědčení „Bezpečný podnik“. To je pro firmy potvrzením, že bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců berou vážně a je pro ně stejně důležitá jako ekonomické ukazatele. Většina oceněných společností obhájila toto osvědčení už z minula, velká část dokonce opakovaně. Zároveň se "Bezpečným podnikem" staly i nové firmy, které se rozhodly nadstandardně chránit zdraví svých zaměstnanců při práci nad rámec legislativních požadavků.

Zjistit více

6. 6. 2023

Program „Bezpečný podnik"

Národní program „Bezpečný podnik“ je vyhlašován Ministerstvem práce a sociálních věcí společně se Státním úřadem inspekce práce již od roku 1996 a umožňuje společnostem, které se rozhodnou do programu zapojit, zavedení fungujícího systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“), který odpovídá nejen českým předpisům, ale i požadavkům uplatňovaným v Evropské unii.

Zjistit více

14. 3. 2021

Vyšel nový Zpravodaj SÚIP

V nejnovějším čísle Zpravodaje Státního úřadu inspekce práce se mimo jiné dočtete o kontrolách dodržování pracovních podmínek při zaměstnávání držitelů dočasné ochrany z Ukrajiny, problematice bezpečnosti práce ve výškách či například o analýze žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, obdržených Oblastním inspektorátem práce pro hlavní město Prahu v roce 2022. Přejeme příjemné čtení.       

Zjistit více

6. 6. 2023

Inspekce práce se zapojila do celoevropské kontrolní akce v sektoru stavebnictví

Opava – Státní úřad inspekce práce, resp. inspektoři Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj, se svou kontrolou v Ostravě zapojili do tzv. "Akčního týdne ELA pro sektor stavebnictví", kterého se pod záštitou Evropského orgánu pro pracovní záležitosti (ELA) účastnilo celkem 15 členských států. Celkem bylo v období 24.–30. 4. 2023 zkontrolováno 23 stavenišť a 83 subjektů v Evropě.

Zjistit více

23. 5. 2023

Plenární schůze Platformy pro posílení spolupráce při řešení problematiky nehlášené práce

Státní úřad inspekce práce má své zástupce v pracovní skupině Evropského orgánu pro pracovní záležitosti (ELA) na téma inspekce a v tzv. Platformě pro posílení spolupráce při řešení problematiky nehlášené práce (UDW Platform), která je organizačně podřízenou složkou ELA. Na poslední Plenární schůzi platformy UDW, které proběhlo on-line formou 28.-29. března 2023, zástupci ELA představili krátké videoklipy s ukázkami inovativních přístupů vybraných členských států EU k řešení problematiky nedeklarované práce.

Zjistit více

31. 3. 2023

Zpravodaj SÚIP

Zpravodaj číslo 1/2023   Zpravodaj číslo 4/2022   Zpravodaj číslo 3/2022 Program „Bezpečný podnik“ z pohledu SÚIP - plná verze   Zpravodaj číslo 2/2022 Pojem pracoviště z pohledu bezpečnosti práce - plná verze   Zpravodaj číslo 1/2022 Zpravodaj číslo 4/2021 Malé zamyšlení nad některými legislativně-technickými nedokonalostmi právních předpisů vztahujících se k činnosti orgánů inspekce práce - plná verze   Zpravodaj číslo 3/2021 Zpravodaj číslo 2/2021 Zpravodaj číslo 1/2021 Zkušenosti z kontroly rovného zacházení a zákazu diskriminace - plná verze Zpravodaj číslo 4/2020 Bezpečnost tlakových nádob a pracovní úrazy - plná verze Zpravodaj číslo 3/2020 Dodržování zásad bezpečné práce na strojích určených ke sklizni v rostlinné výrobě - plná verze Zpravodaj číslo 2/2020 Zřízení Evropského orgánu pro pracovní záležitosti (ELA) - plná verze Zpravodaj číslo 1/2020 Zpravodaj číslo 4/2019 Zpravodaj číslo 3/2019 Oblast flexibilních forem zaměstnávání a jejich využití v praxi (dlouhá verze) Zpravodaj číslo 2/2019 Zpravodaj číslo 1/2019 Zkušenosti z prověrek systému řízení pokrývající oblast bezpečnosti práce a pracovněprávních vztahů v rámci programu "Bezpečný podnik (dlouhá verze) Zpravodaj číslo 4/2018 Práce ve výškách v průmyslu a ochrana proti pádu (dlouhá verze) Zpravodaj číslo 3/2018 Zpravodaj číslo 2/2018 Zpravodaj číslo 1/2018 Zpravodaj číslo 4/2017  Zpravodaj číslo 3/2017  Zpravodaj číslo 2/2017  Zpravodaj číslo 1/2017  Zpravodaj číslo 4/2016 Zpravodaj číslo 3/2016 Zpravodaj číslo 2/2016 Zpravodaj číslo 1/2016

Zjistit více

2. 3. 2021

Povinně zveřejňované informace

Státní úřad inspekce práce

Zjistit více

2. 3. 2021

Info - dočasné zrušení poradenství na kontaktním pracovišti ÚP v Havlíčkově Brodě

Od 1.6.2023 bude dočasně omezeno poskytování poradenství z provozních důvodů na kontaktním pracovišti ÚP v Havlíčkově Brodě.

Zjistit více

17. 5. 2023

Setkání se zástupci inspekcí práce zemí V4 v Košicích

Dne 18. května 2023 proběhlo ve slovenských Košicích setkání čelních představitelů zemí Visegrádské čtyřky zodpovědných za bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Po úvodním slovu generální ředitelky Národního inspektorátu práce Slovenské republiky paní Hedvigy Machayové se členové jednotlivých národních delegací ve svých prezentacích podělili o své zkušenosti nejen z oblasti bezpečnosti práce, ale např. i na téma zvládání migrační krize způsobené ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny. Setkání představitelů národních inspektorátů práce zemí V4 se konají v pravidelných intervalech a jejich cílem je vzájemná výměna zkušeností, efektivních postupů a nástrojů.

Zjistit více

26. 5. 2023

Oznámení o zahájení prací

1. DOTAZ:

Zjistit více

1. 12. 2021

Hlášení vzniku havárie

Právnická osoba a podnikající fyzická osoba provozující vyhrazená technická zařízení je dle ust. § 22 zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon o VTZ"), povinna bez zbytečného odkladu ohlásit oblastnímu inspektorátu práce (dále jen „OIP") příslušnému podle místa, kde k havárii došlo, vznik mimořádné, částečně nebo zcela neovladatelné, časově a prostorově ohraničené události, v jejímž důsledku došlo ke škodě na majetku zjevně přesahující částku 5 000 000 Kč, která vznikla v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení, nebo kdy jsou příčinou vzniku této události vyhrazená technická zařízení.

Zjistit více

28. 6. 2022

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí oddělení ekonomicko-provozního Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu - VŘ 5154

Generální inspektor Státního úřadu inspekce práce vyhlašuje podle ust. § 24 odst. 6 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), výběrové řízení na služební místo vedoucí oddělení ekonomicko-provozního Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu (ID SM 03201004).

Zjistit více

24. 5. 2023

Školení osob pro opakované zkoušky el. spotřebičů

Zjistit více

23. 5. 2023

Školení obsluhy a kontroly PZ do 50kW

Zjistit více

22. 5. 2023

Nevyužití průmyslového plynovodu a regulační stanice

Zjistit více

22. 5. 2023

Roční souhrnná zpráva o výsledcích kontrolních akcí za rok 2022 zveřejněna

Státní úřad inspekce práce zveřejnil Roční souhrnnou zprávu o výsledcích kontrolních akcí provedených inspekcí práce za rok 2022. 

Zjistit více

9. 5. 2023

Inspekce práce letos provedla téměř 7 tisíc kontrol. Každá druhá zjistila porušení zákona

Opava – Oblastní inspektoráty práce dokončily za první čtyři měsíce letošního roku už 6 982 kontrol, při kterých zjistily celkem 10 804 porušení zákona a uložily 1 232 pokut v celkové výši 142 677 000 Kč. Nejvíce pokut bylo uloženo za porušení v oblasti pracovněprávních vztahů (364 pokut), bezpečnosti práce (345), za nedodržování ustanovení zákona o zaměstnanosti (288) a za nelegální zaměstnávání (232). Ve 132 případech byly pokuty uděleny za nesoučinnost. Porušení zákona bylo zjištěno u 3 531 z celkového počtu 6 982 dokončených kontrol, tedy v 51 procentech všech kontrol.

Zjistit více

18. 5. 2023

Zařazení zařízení regulační soustavy plynu do VTZ - tlakových

Zjistit více

15. 5. 2023

Školení k BOZP u obsluhy regálových zakladačů

Zjistit více

12. 9. 2022

Menu