Státní úřad inspekce práce v letošním roce uskutečnil téměř 19 tisíc kontrol a uložil více než 3 tisíce pokut v souhrnné výši přesahující 351 milionů korun

Státní úřad inspekce práce v letošním roce uskutečnil téměř 19 tisíc kontrol a uložil více než 3 tisíce pokut v souhrnné výši přesahující 351 milionů korun

Publikováno: 20. 12. 2023

Opava – Za prvních jedenáct měsíců letošního roku provedly orgány inspekce práce u zaměstnavatelů celkem 18 952 kontrol. Z tohoto počtu se 7 993 kontrol zaměřilo na dodržování bezpečnosti práce na pracovištích a bezpečný provoz vyhrazených technických zařízení, 3 820 kontrol se věnovalo dodržování pracovních vztahů a podmínek, na odhalování nelegálního zaměstnávání směřovalo 6 229 kontrol a na oblast zaměstnanosti bylo zaměřeno 840 kontrol. Kromě inspekční činnosti v oblasti bezpečnosti práce a vyhrazených technických zařízení provedly oblastní inspektoráty práce ještě 449 kontrol příčin a okolností pracovních úrazů. Dále oblastní inspektoráty práce vydaly 1 785 vyjádření k projektovým dokumentacím staveb, určených pro užívání ve veřejném zájmu nebo jako pracoviště fyzických osob, účastnily se v 981 případech kolaudačních řízení staveb a 274 případech provedly dílčí prověrky Bezpečných podniků.

Celkem bylo u zaměstnavatelů při kontrolách zjištěno 31 778 nedostatků, přičemž 19 309 z nich bylo zjištěno v oblasti bezpečnosti práce a vyhrazených technických zařízení, 6 480 při kontrolách v oblasti pracovních vztahů a podmínek, 4 243 nedostatků spadalo do oblasti nelegálního zaměstnávání a pod zákon o zaměstnanosti 1 746. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2022 došlo k nárůstu zjištěných porušení právních předpisů v oblasti bezpečnosti práce, v oblasti pracovních vztahů a podmínek, i v počtu zjištění nelegálně pracujících osob a odhalených zastřených agentur práce.

Při kontrolách zaměřených na nelegální zaměstnávání odhalily oblastní inspektoráty práce za prvních jedenáct měsíců letošního roku 2 615 nelegálně zaměstnaných osob. Jednalo se o 492 občanů České republiky, 2 082 cizinců a 41 občanů členských států EU (mimo ČR). Nejčastěji bylo nelegální zaměstnávání osob odhaleno Oblastním inspektorátem práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj (celkem 677 osob).

Všemi oblastními inspektoráty práce bylo provedeno celkem 404 kontrol přímo zaměřených na zastřené zprostředkování zaměstnání. Nedostatky byly zjištěny při 339 kontrolách, které konstatovaly 1 240 porušení pracovněprávních předpisů v této oblasti. Celkem bylo odhaleno 290 subjektů, které zastřeně zprostředkovávaly zaměstnání. Kontrolami bylo současně odhaleno 172 subjektů, které výkon zastřeného zprostředkování zaměstnání umožnily.

Oblastní inspektoráty práce i v letošním roce dohlížely na pracovní podmínky držitelů dočasné ochrany z Ukrajiny, přičemž provedly 453 takto zaměřených kontrol, při kterých zkontrolovaly pracovní podmínky celkem 2 865 držitelů dočasné ochrany z Ukrajiny.

V průběhu letošního roku přijaly orgány inspekce práce celkem 5 592 podnětů ke kontrole. Z tohoto počtu 3 064 podnětů upozorňovalo na možné porušování právních předpisů v oblasti pracovních vztahů a podmínek (nejčastěji se jednalo o odměňování zaměstnanců a oblast pracovního poměru a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr), v 1 584 případech upozorňovali podatelé na nelegální práci a na jiná možná porušení právních předpisů v oblasti zaměstnanosti, a 680 podnětů ke kontrole směřovalo do oblasti bezpečnosti práce.

Za období od 1. ledna do 30 listopadu 2023 oblastní inspektoráty práce uložily zaměstnavatelům za porušení právních předpisů spadajících do kontrolní působnosti Státního úřadu inspekce práce celkem 3 237 pokut v souhrnné výši 351 431 500 Kč.

Mgr. Richard Kolibač
tiskový mluvčí SÚIP
775 863 764
Menu