Kazuistika č. 4: Pracovní úraz mladistvého zaměstnance při čištění pivního tanku

Kazuistika č. 4: Pracovní úraz mladistvého zaměstnance při čištění pivního tanku

Publikováno: 27. 6. 2024

V tomto pravidelném seriálu vám chceme ukazovat na příkladech z naší kontrolní praxe, upravených za účelem větší názornosti a samozřejmě dostatečně anonymizovaných, jak došlo k haváriím či porušením zákonných povinností v oblasti bezpečnosti práce, bezpečného provozu vyhrazených technických zařízení, v pracovněprávní oblasti či v oblasti zaměstnanosti. Identifikujeme si, jak k tomu došlo, co bylo příčinou, a ukážeme si, co dělat, abyste se podobných situací v budoucnu vyvarovali. Budeme rádi, když si z našich kazuistik vezmete ponaučení a pokud přispějeme k tomu, že tímto způsobem zabráníme i třeba jen jedné havárii na pracovišti, těžkému pracovnímu úrazu či závažnému porušení zákona, tak tato naše činnost bude mít smysl.

 

SHRNUTÍ

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci mladistvých zaměstnanců je v praxi často opomíjenou problematikou. Mnozí zaměstnavatelé si ani neuvědomují, že zaměstnanci, kteří doposud nedovršili 18 let, jsou zákonem zvlášť chráněni a na jejich zaměstnávání jsou kladena přísnější opatření.

Mladistvý zaměstnanec byl v tomto případě zaměstnán na dohodu o provedení práce, na tzv. „brigádu“. V okamžiku, kdy u něj došlo k pracovnímu úrazu v souvislosti se zanedbáním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nastala velmi nepříjemná situace pro rodiče zraněného i samotného zaměstnavatele.

 

CÍLEM TOHOTO TEXTU JE:
•    upozornit na přísnější ochranu mladistvých zaměstnanců při práci,
•    podat vysvětlení, jak a proč k úrazu došlo,
•    nabídnout rady, jaké podniknout kroky, aby se něco podobného nestalo u vás.

 

Pracovní úraz mladistvého zaměstnance se stal v pivovaru, ve kterém jsou uloženy pivní tanky, a kde se provádí ručně jejich mytí 2% roztokem hydroxidu sodného (NaOH). Pivní tank je ležatý zásobník o objemu cca 1 550 litrů, do kterého se ukládá pivo. Mytí a čistění se provádí před napuštěním tanku pivem ze spilky. 

Obvyklý pracovní postup byl takový, že připravený roztok si od chemika převezme obsluha, která bude samotné ruční mytí provádět, a oblékne si na sebe předepsané osobní ochranné pracovní prostředky (pracovní oděv – kalhoty a triko, pevnou koženou pracovní obuv nebo holínky, gumovou zástěru, gumové rukavice s ochranou proti žíravinám, ochranné brýle nebo obličejový štít), vleze čelním otvorem o velikosti 45 x 37 cm dovnitř tanku a pomocí kartáče nanáší tento ředěný roztok na stěny tanku. Tank je dlouhý 5 396 cm a vysoký 1 985 cm a obsluha při práci stojí.

V den, kdy k pracovnímu úrazu došlo, vlezl mladistvý zaměstnanec čelním otvorem do pivního tanku a začal provádět jeho čištění. Na sobě měl ochranné brýle, dlouhé kalhoty, mikinu a své vlastní holínky. Při čištění uklouzl na mokrém povrchu uvnitř tanku a klekl si do vody s roztokem hydroxidu sodného. Vylezl ven, sundal si rukavice a prováděl oplach vodou. Potom se vrátil znovu do tanku a práci dokončil. Následně zavolal svým rodičům, aby ho z pivovaru odvezli, že je celý mokrý a poleptaný roztokem hydroxidu sodného.

 

Hydroxid sodný je nebezpečná chemická látka klasifikovaná v bezpečnostním listu standardní větou o nebezpečnosti H314 jako látka, která způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. V ust. § 5 odst. 1 písm. f) bod 6. vyhlášky č. 180/2015 Sb. o zakázaných pracích a pracovištích je mladistvým tato práce zakázána. Tato vyhláška rovněž uvádí v ust. § 5 odst. 2 písm. d) zákaz pověřit mladistvé zaměstnance prací v uzavřené nádobě nebo nádrži (pivní tank je ležatý zásobník/tlaková nádoba o objemu 1550 litrů).


Zjištění při kontrole

Při kontrole prováděné místně příslušným oblastním inspektorátem práce byly zjištěny zásadní skutečnosti:

1/ Mladistvý zaměstnanec byl pověřen prací spojenou s expozicí nebezpečné chemické látce a prací v uzavřené nádobě. --> Zaměstnavatel tak pověřil mladistvého zaměstnance nepřiměřenými pracemi v rozporu s ust. § 244 až 246 zákoníku práce, které ohrozily jeho život a zdraví.

2/ Zaměstnavatel řádně nepřidělil a následně nekontroloval použití osobních ochranných pracovních prostředků mladistvým zaměstnancem.--> Pokud by zaměstnanec měl vhodné osobní ochranné pracovní prostředky, mohly by být následky pracovního úrazu mírnější.

 

 

Jak zabránit podobné události či jejímu opakování?

•    Vytvářet příznivé podmínky pro všestranný rozvoj tělesných a duševních schopností mladistvých zaměstnanců též zvláštní úpravou jejich pracovních podmínek. --> zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

•    Nezaměstnávat mladistvé pracemi, které se zřetelem k anatomickým, fyziologickým a psychickým zvláštnostem v tomto věku jsou pro ně nepřiměřené, nebezpečné nebo škodlivé jejich zdraví. Při ukládání pracovních úkolů se musí zaměstnavatel vždy řídit pracovnělékařským posudkem. --> vyhláška č. 180/2015 Sb., o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích) 

•    Řádně a prokazatelně přidělit a následně důsledně kontrolovat používání přidělených osobních ochranných pracovních prostředků, protože vzhledem k nízkým praktickým i teoretickým zkušenostem a znalostem mladistvých zaměstnanců hrozí zvýšená míra rizik. --> zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Ponaučení

Bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci mladistvých zaměstnanců nelze brát na lehkou váhu. Mladiství zaměstnanci jsou zvlášť ohroženou skupinou osob, která se teprve sžívá se všemi pracovněprávními povinnostmi, a proto jim musí být ze strany zaměstnavatele věnována zvýšená pozornost.
Vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích samozřejmě pamatuje i na výjimky při přípravě mladistvých na svá budoucí povolání, pokud jsou vykonávány pod soustavným odborným dozorem a organizací práce nebo jinými opatřeními je zajištěna dostatečná ochrana jejich zdraví.
 

PAMATUJ!

 

Mladiství zaměstnanci patří mezi tzv. zranitelné zaměstnance, na které pamatuje i čl. 29 odst. 2 Listiny základních práv a svobod – mladiství mají právo na zvláštní ochranu v pracovních vztazích a na pomoc při přípravě k povolání. Proto je při jejich zaměstnávání důležité se důsledně věnovat všem právním požadavkům stanoveným mimo jiné v zákoníku práce a ve vyhlášce o zakázaných pracích a pracovištích.

Mezi zakázané práce mladistvým patří například i následující práce:

  • Rizikové
  • Vykonávané ve vnuceném pracovním tempu
  • S dalšími nebezpečnými chemickými látkami a směsmi
  • Při výrobě a zpracování výbušnin
  • Ve výškách nad 1,5 m a nad volnou hloubkou přesahující 1,5 m
  • Na zařízení vysokého elektrického napětí
  • Při porážení zvířat na jatkách a další práce dle vyhlášky č. 180/2015 Sb.

 

Menu