Informace k vysílání zaměstnanců v oblasti silniční dopravy

Informace k vysílání zaměstnanců v oblasti silniční dopravy

  1. Vysílání pracovníků v rámci nadnárodního poskytování služeb v odvětví silniční dopravy je upraveno v směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1057 ze dne 15. července 2020, kterou se stanoví zvláštní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy, pokud jde o směrnice 96/71/ES a 2014/67/EU, a kterou se mění směrnice 2006/22/ES, pokud jde o požadavky na prosazování, a nařízení (EU) č. 1024/2012 (dále jen „směrnice (EU) 2020/1057“). Tato Směrnice vymezuje jednotlivé druhy přeprav.

    U některých typů přepravy nemusí být pracovněprávní požadavky uvedené v ust. § 319 zákoníku práce dodrženy (např. minimální mzda nebo délka dovolené) více v části II. Pracovní podmínky. V rámci těchto přeprav se řidič nepovažuje za vyslaného pracovníka ve smyslu směrnice 96/71/ES.

    Informace o typech přepravy podléhajících pravidlům pro vysílání řidičů, administrativní a notifikační povinnosti vysílajícího dopravce jsou uvedeny na webové stránce Ministerstva dopravy zde.

  2. Evropská komise připravila stanoviska zahrnující nejen postup při kontrole a výklad kontrolních kompetencí, ale především modelové typy přeprav spolu s grafickým znázorněním, a posouzením, zda se jedná o vysílání řidičů či nikoliv.

    Uvedené pomůcky lze nalézt rovněž v českém překladu na internetových stránkách Mobilní balíček - pravidla pro vysílání (pod položkou „Questions and Answers on posting of drivers under Directive (EU) 2020/1057 – Scenarios in the context of transport of goods by road“ je třeba rozkliknout možnost „Available translations (23)“ a vybrat si český jazyk).

Menu