Působnost orgánů inspekce práce

Působnost orgánů inspekce práce

Orgány inspekce práce byly zřízeny zákonem o inspekci práce, který upravuje jejich postavení jako kontrolních orgánů na úseku ochrany pracovněprávních vztahů a pracovních podmínek, působnost a příslušnost orgánů inspekce práce, některá práva a povinnosti inspektorů při kontrole, kompetenci k projednávání přestupků a sankce za porušení stanovených povinností. Významnou kontrolní působnost orgánů inspekce práce vymezuje také zákon o zaměstnanosti a zákon o péči o dítě v dětské skupině.

 

Inspektoři oblastních inspektorátů práce i Státního úřadu inspekce práce se při provádění kontrol zaměřují na plnění povinností vyplývajících z ustanovení § 3 zákona o inspekci práce, tedy právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům, příslušnému odborovému orgánu, radě zaměstnanců nebo zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, práva nebo povinnosti v pracovněprávních vztazích včetně právních předpisů o odměňování zaměstnanců, náhradě mzdy nebo platu a náhradě výdajů zaměstnancům, právních předpisů stanovujících pracovní dobu a dobu odpočinku a právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce a vyhrazených technických zařízení.

 

V oblasti zaměstnanosti se kontroly zaměřují na plnění povinností vyplývajících z ustanovení § 125 zákona o zaměstnanosti, zejména na oblast plnění povinného podílu, agenturního zaměstnávání a nelegálního zaměstnávání.

 

Kontrolní působnost byla založena inspekci práce také zákonem upravujícím péči o dítě v dětské skupině (podmínky poskytování služby, pečující osoby, evidence dětí, pojištění).

 

Určitou, věcně omezenou kontrolní působnost získala inspekce práce i v dalších oblastech, jako je např. v oblasti upravené chemickým zákonem (kontrola z hlediska bezpečnosti práce), zákonem o prevenci závažných havárií (výkon integrovaných inspekcí spolu s Českou inspekcí životního prostředí), zákonem o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek (používání alkoholu a jiných návykových látek na pracovišti), zákonem o úřednících územních samosprávných celků (postup při výběrovém řízení) a zákonem o státní službě (oblast bezpečnosti práce, doba výkonu státní služby, přestávek, apod.).

 

 

Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce jsou oprávněny:

 

 • kontrolovat u zaměstnavatelů dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů
 • vyžadovat odstranění zjištěných nedostatků
 • vést přestupková řízení a ukládat pokuty
 • poskytovat poradenství

Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce nejsou oprávněny:

 

 • řešit uspokojování individuálních nároků zaměstnanců vůči zaměstnavateli (například vymáhání mzdy, vymáhání potvrzení o zaměstnání)
 • vydávat stanoviska a výklady k jednotlivým ustanovením pracovněprávních předpisů
 • rozhodovat o uznání, či neuznání pracovního úrazu zaměstnance zaměstnavatelem a v této záležitosti ovlivňovat nebo měnit rozhodnutí zaměstnavatele

Do působnosti orgánů inspekce práce nepatří:

 

 • pomoc zaměstnancům při platební neschopnosti zaměstnavatele (hledání zaměstnavatelů v insolvenci, žádosti o uspokojení mzdových nároků) – spadá do působnosti příslušné krajské pobočky Úřadu práce České republiky
 • průměrný měsíční čistý výdělek pro účely přiznání podpory v nezaměstnanosti – spadá do působnosti příslušné krajské pobočky Úřadu práce České republiky
 • potvrzení o zdanitelných příjmech, neodvádění daní apod., tj. záležitosti, které se týkají daní – spadá do působnosti příslušného finančního úřadu
 • sociální pojištění (důchodové a nemocenské pojištění, mateřský a rodičovský příspěvek, nevydání či nesprávné údaje na evidenčním listu důchodového pojištění) – spadá do působnosti příslušné správy sociálního zabezpečení
 • zdravotní pojištění – spadá do působnosti příslušné zdravotní pojišťovny
 • dávky pomoci v hmotné nouzi – spadá do působnosti příslušné krajské pobočky Úřadu práce České republiky
 • uznání nemoci z povolání – spadá do působnosti zdravotnických zařízení a krajských hygienických stanic
 • stížnosti na hygienické požadavky v pracovním prostředí (osvětlení, větrání, teplota, hluk, poskytování ochranných nápojů na pracovišti, váhové limity při ruční manipulaci) – spadá do působnosti krajských hygienických stanic
 • rozhodnutí o zařazení prací do kategorií (kategorizace prací) – spadá do působnosti krajských hygienických stanic
Menu