Inspekce práce nejsou jen kontroly a pokuty, ale i osvěta v oblasti pracovního práva a bezpečnosti práce

Inspekce práce nejsou jen kontroly a pokuty, ale i osvěta v oblasti pracovního práva a bezpečnosti práce

Publikováno: 23. 1. 2024

Opava – Státní úřad inspekce práce provede za rok téměř 20 tisíc kontrol, provádí šetření příčin a okolností pracovních úrazů, a zároveň zodpoví při bezplatném poradenství přibližně 11 tisíc dotazů z řad veřejnosti, a to jak od zaměstnanců, ale i zaměstnavatelů. Nicméně osvětové aktivity inspektorů práce jsou mnohem obsáhlejší a mají širší dosah. Aktivně vystupují na nejrůznějších seminářích a konferencích, dělají přednášky ve firmách, školách, v profesních sdruženích, a to vše s cílem přispívat ke vzdělávání odborné ale i laické veřejnosti v oblasti pracovního práva a v oblasti bezpečnosti práce.

Jedná se mimo jiné o akce pro zástupce zaměstnavatelů (Hospodářská komora, Svaz průmyslu a dopravy, Česmad), ale i zaměstnanců (Českomoravská komora odborových svazů, Odborový svaz KOVO), obchodní komory a profesní sdružení (Asociace odborných pracovníků pro zdvihací zařízení ČR, České sdružení pro technická zařízení, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, České kalibrační sdružení, Klub personalistů ČR, Svaz účetních atd.), ministerstva  a nejrůznější instituce a organizace (Kancelář veřejného ochránce práv, Úřady práce, Czechinvest, Člověk v tísni, Vězeňská služba, Krajské úřady, Hasičské záchranné sbory). Velkou část těchto osvětových aktivit tvoří také přednášky a semináře pro vysokoškoláky (Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Univerzita Karlova), ale i pro studenty škol středních. Celkově se jedná ročně o více než sto takových přednášek či seminářů, často jsou to každoročně opakované akce.

„Snažíme se být pro veřejnost partnerem, nikoliv jen tím, kdo kontroluje a uděluje sankce. Poradit, když je o naši radu zájem, a také tímto způsobem, vedle naší obvyklé kontrolní činnosti, neustále kultivovat pracovní trh a zlepšovat úroveň bezpečnosti práce na pracovištích v České republice,“ říká nový generální inspektor Martin Melecký. „Rozšířením spektra těchto našich mimo kontrolních aktivit se budeme snažit změnit pohled veřejnosti na Státní úřad inspekce práce. Aby přestal být vnímán jen jako kontrolní orgán, ale jako úřad, který se stará o to, aby trh práce nabízel spravedlivé a zdraví neohrožující pracovní podmínky všem bez rozdílu.“

Mezi další osvětové aktivity (mimo přímou kontrolní činnost) patří dobrovolný program Bezpečný podnik, který je určen především výrobním podnikům se 100 a více zaměstnanci. Inspektoři práce zde působí v rolích spíše poradců a průvodců na cestě k vyšší úrovni (nad rámec zákona) bezpečnosti práce na pracovištích do programu přihlášených podniků. V současné době se v České republice prokazuje platným osvědčením celkem 67 společností, ve kterých pracuje skoro 50 tisíc zaměstnanců, a které přispívají zavedením a důsledným uplatňováním systémového pojetí řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ke snižování pracovní úrazovosti i nemocnosti svých zaměstnanců na minimum.

Státní úřad inspekce práce sdílí zkušenosti i se zahraničními orgány obdobného typu, se zástupci ve Výboru vrchních inspektorů práce SLIC plnícího úlohu poradního orgánu Evropské komise, a s orgány vysílajícími své zástupce na semináře a jiné akce Evropského orgánu pro pracovní záležitosti ELA. Skrze výbor SLIC a orgán ELA inspektoři práce participují např. na peer-review / peer-learning aktivitách, v jejichž průběhu sdílejí zkušenosti z výkonu kontrolních činností v ČR s kolegy z ostatních členských států.

Mgr. Richard Kolibač
tiskový mluvčí SÚIP
775 863 764
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Menu