Legislativa

Legislativa

Zákon o inspekci práce

 

(zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů)

 

Tento zákon upravuje zřízení a postavení orgánů inspekce práce jako kontrolních orgánů na úseku ochrany pracovních vztahů, pracovních podmínek a služby péče o dítě v dětské skupině, působnost a příslušnost orgánů inspekce práce, práva a povinnosti při kontrole a sankce za porušení stanovených povinností.

 

 

Kontrolní řád

 

[zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů]

 

Tento zákon upravuje mimo jiné postup orgánů moci výkonné (tj. kontrolních orgánů), pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy, při kontrole činnosti právnických a fyzických osob.

 

 

Správní řád

 

(zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

 

Tento zákon upravuje mimo jiné postup orgánů moci výkonné (tj. správních orgánů), pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy.

 

Postup podle správního řádu se v podmínkách inspekce práce užije nejen při vedení správních či dalších řízení podle tohoto zákona, ale subsidiárně též při výkonu kontrolní činnosti a při vedení přestupkových řízení.

 

 

Přestupkový zákon

 

(zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů)

 

Tento zákon upravuje podmínky odpovědnosti za přestupek, druhy správních trestů a ochranných opatření a zásady pro jejich ukládání, postup před zahájením řízení o přestupku a postup v řízení o přestupku. Tímto zákonem byl zrušen předchozí přestupkový zákon – zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

 

 

Zákoník práce

 

(zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů)

 

Tento zákon upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli (pracovněprávní vztahy), vztahy kolektivní povahy (např. součinnost zaměstnavatele s odborovou organizací) a právní vztahy před vznikem pracovněprávních vztahů. Zákon obsahuje celkem čtrnáct částí zahrnujících problematiku pracovního poměru, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, pracovní doby a doby odpočinku, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, odměňování za práci, náhrad cestovních a dalších výdajů v souvislosti s výkonem práce, úpravu překážek v práci, dovolené, péče o zaměstnance, část týkající se náhrady majetkové a nemajetkové újmy, část o informování a projednání, působnost odborové organizace, rady zaměstnanců a zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a na závěr dvě části obsahující společná, přechodná a závěrečná ustanovení.

 

Orgány inspekce práce kontrolují dodržování povinností uvedených v tomto právním předpisu, včetně všech povinností uvedených v jeho prováděcích právních předpisech.

 

K zákoníku práce jsou vydány prováděcí předpisy, například nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci, nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a další.

 

 

Zákon o zaměstnanosti

 

(zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů)

 

Tento zákon upravuje zabezpečování státní politiky zaměstnanosti, jejímž cílem je dosažení plné zaměstnanosti a ochrana proti nezaměstnanosti. Státní politika zaměstnanosti zahrnuje kupříkladu zabezpečování práva na zaměstnání, sledování a vyhodnocování situace na trhu práce, uplatňování aktivní politiky zaměstnanosti, poskytování informačních, poradenských a zprostředkovatelských služeb na trhu práce, poskytování podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci, opatření na podporu a dosažení rovného zacházení při uplatňování práva na zaměstnání, opatření pro zaměstnávání fyzických osob se zdravotním postižením a dalších skupin fyzických osob, které mají ztížené postavení na trhu práce, rovněž také zahrnuje problematiku usměrňování zaměstnávání pracovních sil ze zahraničí na území České republiky a z území České republiky do zahraničí.

 

Kontroly dodržování právních předpisů o zaměstnanosti vykonávají primárně orgány inspekce práce.

 

K zákonu o zaměstnanosti jsou vydány prováděcí předpisy, například vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další.

 

 

Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

 

[zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů]

 

Tento zákon upravuje v návaznosti na zákoník práce další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy podle ustanovení § 3 zákoníku práce.

 

Orgány inspekce práce kontrolují dodržování povinností uvedených v tomto právním předpisu, včetně všech povinností uvedených v jeho prováděcích právních předpisech.

 

K zákonu o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou vydány prováděcí předpisy, například nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s přechodnými ustanoveními se postupuje např. podle nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, nařízení vlády č. 27/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat, nařízení vlády č. 339/2017 Sb., o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru, a další.

 

 

Chemický zákon

 

(zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů)

 

Tento zákon upravuje mimo jiné práva a povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob při výrobě, označování, uvádění na trh, používání chemických látek a směsí na území České republiky, a působnost správních orgánů při zajišťování ochrany před škodlivými účinky látek a směsí.

 

Orgány inspekce práce mají pouze dílčí působnost, a to v rozsahu kontroly, jak jsou dodržována ustanovení tohoto zákona z hlediska bezpečnosti práce.

 

 

Zákon o prevenci závažných havárií

 

[zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů]

 

Tento zákon stanoví systém prevence závažných havárií pro objekty, ve kterých je umístěna nebezpečná látka, s cílem snížit pravděpodobnost vzniku a omezit následky závažných havárií na životy a zdraví lidí a zvířat, životní prostředí a majetek v těchto objektech a v jejich okolí. Tento zákon dále stanoví povinnosti právnických nebo podnikajících fyzických osob, které užívají nebo budou užívat objekt, ve kterém je umístěna nebezpečná látka a působnost orgánů veřejné správy na úseku prevence závažných havárií způsobených nebezpečnými látkami.

 

Orgány inspekce práce mají pouze dílčí působnost dle zákona o prevenci závažných havárií, přičemž spolu s Českou inspekcí životního prostředí vykonávají integrované inspekce.

 

 

Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení

 

(zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů)

 

Tento zákon upravuje požadavky na bezpečnost provozu vyhrazených technických zařízení a ochranu zdraví při práci po celou dobu používání vyhrazených technických zařízení; v případě určených druhů již provozovaných vyhrazených technických zařízení stanoví i požadavky na jejich montáž a uvádění do provozu; výkon státní správy na úseku bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení; práva a povinnosti osob, které u vyhrazených technických zařízení provádějí jejich obsluhu, montáž, údržbu, kontrolu, revize, opravy, plnění nádob plyny nebo je provozují; předpoklady a způsob ověřování odborné způsobilosti osob k činnostem na vyhrazených technických zařízeních a předpoklady a způsob ověřování odborné způsobilosti k výkonu činností osob vykonávajících obsluhu a práci na elektrických zařízeních bez napětí, v blízkosti elektrických zařízení pod napětím a na elektrických zařízeních pod napětím.

 

Vyhrazeným technickým zařízením je zařízení tlakové, zdvihací, elektrické nebo plynové zařízení, které při provozu svým charakterem nebo akumulovanou energií, v důsledku nesprávného použití, výskytem provozních rizik vyvolávajících nebezpečné situace nebo nedodržením podmínek bezpečného provozu představuje závažné riziko ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob.

 

Tento zákon se nevztahuje na posuzování shody výrobků před jejich uvedením na trh nebo do provozu, u nichž jsou požadavky na jejich ověření stanoveny jiným právním předpisem, a na činnost, pracoviště a technická zařízení, podléhající dozoru orgánu veřejné správy podle jiných právních předpisů.

 

K zákonu o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení jsou vydány prováděcí předpisy, například nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, nařízení vlády č. 191/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, nařízení vlády č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, nařízení vlády č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice, a další.

 

Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů, je s účinností od 1. 7. 2022 tímto zákonem zrušen.

 

 

Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, tzv. „protikuřácký zákon“

 

(zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů)

 

Tento zákon upravuje opatření k ochraně před škodami působenými užíváním návykových látek a působnost správních úřadů a územních samosprávných celků při přijímání a provádění opatření podle tohoto zákona.

 

Orgány inspekce práce mají pouze dílčí působnost dle zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek tím, že vykonávají kontrolu dodržování vybraných povinností dle tohoto zákona v oblasti pracovních vztahů a pracovních podmínek.

 

 

Zákon o dětské skupině

 

(zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů)

 

Tento zákon upravuje podmínky, za nichž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, podmínky pro získání oprávnění k poskytování, podmínky financování služby péče o dítě v dětské skupině a s tím spojený výkon veřejné správy. Službou péče o dítě v dětské skupině se rozumí nevýdělečná činnost spočívající v pravidelné péči o dítě od 6 měsíců věku do zahájení povinné školní docházky, která je poskytována mimo domácnost dítěte ve skupině dětí a která je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, jeho výchovu a rozvoj schopností, kulturních, hygienických a sociálních návyků dítěte.

 

Orgány inspekce práce kontrolují dodržování povinností uvedených v tomto právním předpisu vyjma kontroly dodržování hygienických požadavků na prostory a provoz služby a podmínek zdravotní způsobilosti, která spadá do působnosti krajských hygienických stanic a dodržování standardů kvality péče a podmínek financování, která spadá do působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí.

 

Zákon o ochraně oznamovatelů

 

(zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů)

 

Tento zákon upravuje podávání a postup posuzování oznámení o možném protiprávním jednání, podmínky poskytování ochrany fyzické osobě, která oznámení učinila (dále jen „oznamovatel“), a působnost Ministerstva spravedlnosti na úseku ochrany oznamovatelů.

 

Orgán inspekce práce vykonává kontrolu nad dodržováním povinností povinného subjektu podle tohoto zákona, je-li povinným subjektem osoba podle ust. § 6 odst. 1 písm. a) zákona o inspekci práce (tj. zaměstnavatel a jejich zaměstnanci, právnické osoby, u kterých jsou vykonávány veřejné funkce, a fyzické osoby vykonávající veřejné funkce). Kdo je povinným subjektem podle tohoto zákona, je uvedeno v ust. § 8 odst. 1 zákona o ochraně oznamovatelů.

 

Podrobný výčet právních předpisů, který upravuje oblast působnosti orgánů inspekce práce, je uveden ZDE.

Menu