Mezinárodní spolupráce

Mezinárodní spolupráce

V rámci mezinárodní spolupráce Státní úřad inspekce práce zajišťuje povinnosti a úkoly plynoucí z členství v evropských a mezinárodních organizacích a stejně tak i z ustanovení bilaterálních dohod o spolupráci s našimi zahraničními partnery.

Státní úřad inspekce práce je členem, popř. má své zástupce v těchto organizacích:

  • Výbor vrchních inspektorů práce (SLIC) - poradní výbor Evropské komise, který sdružuje zástupce orgánů inspekce práce ze všech členských zemí Evropské unie; členové SLIC a inspektoři v jednotlivých pracovních skupinách se scházejí zpravidla dvakrát ročně, a to buď na Plenárních schůzích nebo na odborných jednáních; pověření inspektoři rovněž participují na evropských informačních a kontrolních kampaních, popř. jako členové hodnotících týmů SLIC v ostatních členských státech 
  • Evropský orgán pro pracovní záležitosti (ELA) - orgán napomáhá při účinném uplatňování a vymáhání právních předpisů Unie v oblasti mobility pracovních sil a při koordinaci systémů sociálního zabezpečení
  • Focal Point pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci - pracovní skupina fungující pod záštitou Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA); členové národního Focal Pointu se scházejí dvakrát ročně za účelem projednávání problematik související s koordinací osvětových kampaní v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.
  • Mezinárodní asociace inspekce práce (IALI) - asociace sdružující organizace inspekce práce z celého světa

 

V rámci členství ve výše uvedených organizacích se Státní úřad inspekce práce rovněž podílí na osvětových kampaních, např.: 

 

Další odkazy na relevantní kampaně, materiály a projekty zahraničních partnerských organizací:

 

Odkazy na zahraniční orgány:

 

Odkazy na relevantní zahraniční zdroje:

Menu