V loňském roce bylo provedeno více než 6,5 tisíce kontrol přímo zaměřených na odhalování nelegální práce

V loňském roce bylo provedeno více než 6,5 tisíce kontrol přímo zaměřených na odhalování nelegální práce

Publikováno: 23. 2. 2023

Opava – V uplynulém roce 2022 bylo při kontrolách Státního úřadu inspekce práce odhaleno přes 2,5 tisíce nelegálně pracujících osob a za umožnění výkonu nelegální práce vyměřeny pokuty v celkové výši téměř 176 miliónů korun. Kontroly probíhaly v rámci naplánované a průběžně realizované kontrolní činnosti se zohledněním přijatých podnětů ke kontrole.

Z celkového počtu 18 550 kontrol provedených Státním úřadem inspekce práce v roce 2022 bylo 6 571 kontrol zaměřených přímo na odhalování nelegálního zaměstnávání, při kterých byla oblastními inspektoráty zjištěna nelegální práce u 743 subjektů. Kontrolami bylo odhaleno 2 560 nelegálně zaměstnaných osob. V 474 případech se jednalo o občany České republiky, ve 79 případech o občany Evropské unie (nejčastěji občany Slovenska, Maďarska a Rumunska) a v 2 007 případech o cizince, občany třetích zemí (nejčastěji občané Ukrajiny, Moldavska a Vietnamu). Ačkoliv se množství provedených kontrol zvýšilo v porovnání s lety 2020 a 2021, které byly poznamenány pandemií covid-19, počty nelegálně pracujících osob zjištěných při kontrolách orgánů inspekce práce byly nižší. Důvodem je zejména úprava přístupu osob z Ukrajiny s dočasnou ochranou na trh práce, kdy se tito považují za cizince s trvalým pobytem a již nepotřebují např. povolení k zaměstnání či zaměstnaneckou kartu.  

Rok

Počet osob zjištěných při nelegální práci

občané ČR

občané EU

cizinci

celkem

2016

760

193

1 337

2 290

2017

767

234

1 917

2 918

2018

763

225

3 595

4 583

2019

622

207

3 513

4 342

2020

556

141

2 413

3 110

2021

312

288

2 695

3 295

2022

474

79

2 007

2 560

Počty nelegálně zaměstnaných občanů ČR, EU a cizinců v letech 2016–2022

Za umožnění výkonu a výkon nelegální práce bylo v roce 2022 zaměstnavatelům uloženo celkem 754 pokut v celkové výši 175 931 000 Kč.

Největší počet osob při výkonu nelegální práce odhalil Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj, a to celkem 512 nelegálně pracujících osob. Druhým oblastním inspektorátem s nejvyšším počtem odhalených případů nelegálního zaměstnávání byl Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu.

Graf: Počet odhalených nelegálně pracujících občanů ČR, EU a cizinců (2016–2022)

Nejčastěji byly v roce 2022 odhalovány nelegálně pracující osoby na pracovištích zaměstnavatelů sektoru stavebnictví, zpracovatelského průmyslu a sektoru velkoobchod a maloobchod.

Z pohledu velkosti zaměstnavatele se nelegálního zaměstnávání dopouštěli nejčastěji malí zaměstnavatelé (do 9 zaměstnanců, resp. 10–49 zaměstnanců) nebo zaměstnavatelé se 50–249 zaměstnanci.

Při organizaci a provádění kontrol orgány inspekce práce spolupracovaly s dalšími orgány státní správy. Jednalo se především o spolupráci se Službou cizinecké policie, celními úřady, pracovišti Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, Generálním finančním ředitelstvím a Úřadem práce ČR. Rovněž probíhala intenzivní spolupráce s Českou správou sociálního zabezpečení, zejména v oblasti ověřování příslušnosti k právním předpisům v souvislosti se zaměstnáváním cizinců.

Mgr. Richard Kolibač
tiskový mluvčí SÚIP
775 863 764
Menu