Projektové dokumentace

Zásady k výběru posuzování projektových dokumentací staveb

Oblastní inspektoráty práce (dále jen OIP") jsou z hlediska stavebního řízení dotčené orgány v rozsahu ust. § 5 odst. 1 písm. h) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o inspekci práce") a vyjadřují se k vybraným projektovým dokumentacím staveb určených pro užívání ve veřejném zájmu nebo jako pracoviště fyzických osob, zda splňují požadavky právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.

Ve smyslu uvedeného ust. § vybírají OIP k vyjádření zejména projektové dokumentace staveb, jejich změn a změn v užívání staveb:

 • určených pro výrobu a skladování, ve kterých bude zaměstnáno více než 20 osob
 • určených pro zaměstnávání osob s omezenou schopností pohybu a orientace
 • určených pro shromažďování více než 200 osob a dále staveb, ve kterých se nachází prostor určený k shromažďování osob, v němž počet a hustota osob převyšují mezní normové hodnoty a jsou určeny ke kulturním, sportovním a obdobným účelům [ve smyslu ust. § 3 písm. b) vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů]
 • určených pro výrobu a skladování nebezpečných chemických látek a chemických směsí (ust. § 2 odst. 2 zákona č. 350/2011 Sb., chemický zákon, ve znění pozdějších předpisů) s výjimkou skladů a výroben výbušnin
 • hromadných garáží – vícepodlažních (ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže, bod 4.2.2 zabývající se jejich stavebním uspořádáním, bod 4.2.3 řešící jejich dělení podle výšky podlahy k okolnímu terénu)
 • jaderných elektráren
 • kotelen I. a II. kategorie (vyhláška č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách) a dále kotelen s parními a kapalinovými kotli (vyhrazeným tlakovým zařízením) ve smyslu ust. § 2 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů
 • čerpacích stanic LPG/CNG
 • bioplynových stanic

O eventuálním rozšíření výběru dokumentací staveb k vyjádření se nad tento rámec rozhoduje v individuálních případech místně příslušný OIP s ohledem na předvídatelná budoucí rizika ohrožení života a zdraví zaměstnanců při práci, popř. možné ohrožení veřejnosti (k posouzení mohou být vybrány např. i výrobní a skladovací objekty pod 20 osob, obytné budovy s výtahy, obchodní jednotky v nákupních centrech, domovy s pečovatelskou službou, domovy pro seniory apod.).

Oprávnění pro takovýto výběr projektových dokumentací předkládaných ke stavebnímu řízení k vyjádření je věcí příslušného OIP. OIP se vyjadřují podle ust. § 5 odst. 1 písm. h) zákona o inspekci pouze k dokumentacím, které jsou předkládány ke stavebnímu řízení.

 

K projektovým dokumentacím, které jsou předkládány k územnímu řízení, nebo k územně plánovací dokumentaci, se OIP nevyjadřuje.

 

Dle ust. § 5 odst. 1 písm. i) zákon o inspekci práce OIP uplatňuje při povolování staveb určených pro užívání ve veřejném zájmu nebo jako pracoviště fyzických osob požadavky právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízeníVe smyslu tohoto ust. § se OIP účastní kontrolních prohlídek za účelem vydání kolaudačního souhlasu pouze u staveb, jejich změn a změn v užívání staveb, které jsou výše uvedeny.

 

Z hlediska zajištění požadavků právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení je zákonnou povinností stavebníka - provozovatele elektrického zařízení třídy I. podle vyhlášky č. 73/2010 Sb., o vyhrazencýh elektrickcýh technických zařízeních (dále jen vyhláška č. 73/2010 Sb."), ust. § 2 odst. 2 a  přílohy 1 vyhlášky č. 73/2010 Sb. to, že lze tato zařízení uvést do provozu (ust. § 3 a bod 5. přílohy 2 vyhlášky č. 73/2010 Sb.) jen na základě odborného a závazného stanoviska organizace státního odborného dozoru, tj. Technické inspekce České republiky, které by mělo být jedním z dokladů k vydání kolaudačního souhlasu.

 

Podle názoru Státního úřadu inspekce práce bez tohoto odborného a závazného stanoviska Technické inspekce České republiky není možné vydat ze strany stavebního úřadu kolaudační souhlas.

Posuzování projektových dokumentací staveb

Dokumentace je posuzována z hlediska způsobu zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení pro výstavbu a budoucí provoz. Při posuzování projektové dokumentace staveb OIP prověřuje, zda jsou vyloučena, nebo na nejnižší dosažitelnou míru snížena rizika možného ohrožení zdraví a života osob, tj. zda tato řešení splňují bezpečnostní požadavky, které se vztahují na danou stavbu.

Přitom zejména ověřuje (rozsah předkládané dokumentace je dán v přílohách k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů), zda:

1.  Souhrnná zpráva obsahuje:

 • protokol o stanovení vnějších vlivů
 • stavebně technické řešení konstrukčních částí stavby z hlediska dodržení obecných, technických požadavků na výstavbu, včetně užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace
 • nároky na zdroje energie a jejich kapacity, včetně řešení v případě jejich výpadku
 • údaje o nadzemních a podzemních stavbách, včetně inženýrských sítí, na stavebním pozemku a pozemcích sousedních, včetně stávajících ochranných pásem
 • řešení napojení stavby na stávající inženýrské sítě (sítě technického vybavení)
 • u staveb s provozním, výrobním nebo technickým zařízením údaje o tomto zařízení a řešení skladování a vnitřní dopravy, včetně ploch pro obsluhu, údržbu a opravy
 • opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci stanovené na základě zhodnocení všech předvídatelných rizik možného ohrožení zaměstnanců a jiných osob při budoucím provozu
 • umístění a prostorové uspořádání strojů (zařízení), popřípadě jejich souborů
 • způsob odvádění odpadních látek a emisí
 • podmínky pro zhotovení elektrických instalací (stanovení vnějších vlivů)
 • zabezpečovací, pojistná a regulační zařízení
 • údaje o způsobilosti stavby (během výstavby i provozu) řešit mimořádné situace při vzniku nehodové události – únikové východy, stabilní zařízení k likvidaci následků událostí (např. záchytné jímky apod.)
 • konstrukční řešení, popř. opatření umožňující bezpečnou obsluhu, údržbu nebo opravu stavby v době jejího užívání (např. kotvicí místa pro pomocné stavební konstrukce, technické konstrukce, popř. osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu z výšky, pohyblivé pracovní plošiny, přístupy k nadstřešním částem stavby, jako jsou komíny, zařízení vzduchotechniky, chladicí zařízení, čištění světlíků apod.)
 • způsob zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení pro výstavbu a budoucí provoz

2.  Výkresová část obsahuje:

 • situování objektů, dispozice jednotlivých provozů v objektech s ohledem na technická zařízení se zvýšeným rizikem (kotelny, strojovny, chlazení, kompresorové stanice, sklady plynů)
 • vyznačení inženýrských sítí, ochranná a bezpečnostní pásma
 • stavební provedení, podchodné výšky, podlahy, povrchové úpravy, zbořitelné stavební konstrukce, situování východů, nouzové východy
 • dispozice - prostorové uspořádání strojů a zařízení, vhodnost skladových prostor s ohledem na zvolenou technologii, stanoviště obsluh
 • vnitřní komunikace - šířky, podchodné výšky, lávky, galerie, ochozy, pracovní plošiny, vrata, vjezdy, povrchy komunikací
 • vertikální komunikace - rampy, žebříky, schodiště, povrchy komunikací, ochranná zábradlí, otvory (jejich zajištění v podlahách, stropech, zdech), jímky, šachty, montážní otvory
 • nádrže, kádě
 • venkovní komunikace - odstavné a parkovací plochy, průjezdné výšky, šířky komunikací
 • pracovní prostředí - výšky místností, osvětlení (denní, umělé), větrání, odsávání škodlivin, vytápění
 • úpravy pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace
 • způsob údržby
 • opravy – přístup k osvětlovacím tělesům, světlíkům apod.
 • vhodné signalizování výskytu škodlivin
 • zajištění bezpečnosti obsluhy (lávky apod.)

OIP posuzuje, zda předkládaná dokumentace odpovídá právním a ostatním předpisům k zajištění bezpečnosti práce. Příslušným pro posuzování dokumentace staveb je OIP, v jehož územní působnosti se bude stavba realizovat. K typovým projektům se vyjadřuje ten OIP, v jehož územní působnosti je sídlo zpracovatele.

Vyjádření k projektové dokumentaci staveb

Projektová dokumentace staveb, která nebyla vybrána ke kontrole, se vrací předkladateli s doplněním, že jejím vrácením bez posouzení nejsou dotčeny povinnosti dané zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce") a souvisejícími právními předpisy z hlediska bezpečnosti práce a bezpečnosti technických zařízení.

Projektové dokumentace staveb, které jsou předkládány k územnímu řízení, se vrací předkladateli s doplněním, že jejím vrácením bez posouzení nejsou dotčeny povinnosti dané zákoníkem práce a souvisejícími právními předpisy z hlediska bezpečnosti práce a bezpečnosti technických zařízení.

V případě, že při posouzení projektové dokumentace staveb:

 • nejsou zjištěny nedostatky, vypracuje OIP vyjádření, které zašle předkladateli
 • jsou zjištěny nedostatky, které však nejsou takového charakteru, aby po jejich odstranění bylo nezbytné projektovou dokumentaci staveb opětovně předložit OIP k posouzení, upozorní na ně OIP ve vyjádření předkladateli
 • jsou zjištěny závady, které vyžadují zásadní přepracování projektové dokumentace staveb, OIP ve vyjádření sdělí předkladateli, že je nutno dokumentaci přepracovat
 • je zjištěno, že nedílnou součástí předložené projektové dokumentace je vyhrazené technické zařízení (tzv. „VTZ"), které může být uvedeno do provozu jen na základě odborného a závazného stanoviska Technické inspekce České republiky, je na tuto skutečnost písemně upozorněn předkladatel projektové dokumentace staveb ve vyjádření vydaném OIP

 

Menu