Informace z bezpečnosti práce a vyhrazených technických zařízení

Vláda ČR schválila prováděcí právní předpisy k zákonu č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení

Dne 22. 6. 2022 byly vládou České republiky na jejím zasedání schváleny prováděcí právní předpisy k zákonu č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů.

Zjistit více

23. 6. 2022

Zajištění BOZP v rámci agenturního zaměstnávání v případě dočasného přidělení zaměstnance agentury práce k uživateli

Na úvod uvádíme, že v předmětném trojstranném právním vztahu agentura práce – uživatel – zaměstnanec se právě agentura práce a uživatel vzájemně dělí o povinnosti zaměstnavatele. I když dle ust. § 309 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“) uživatel po dobu přidělení zaměstnance agentury práce k výkonu práce u něj ukládá zaměstnanci pracovní úkoly, organizuje, řídí, kontroluje jeho práci, dává mu k tomuto účelu pokyny, vytváří příznivé pracovní podmínky na pracovišti a zajišťuje pro něj BOZP, není zcela jednotně určeno, v jakém rozsahu tímto na uživatele „přechází“ práva a povinnosti zaměstnavatele v samotné oblasti BOZP.

Zjistit více

25. 5. 2022

Provádění školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP zaměstnavatelem během výskytu COVID-19

Dle ust. § 103 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“): „Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování.“

Zjistit více

20. 1. 2022

Problematika prací údržby technologického zařízení, tvorby a aktualizaci plánu BOZP v případech, kdy není určen koordinátor BOZP na staveništi a k řešení havarijních stavů

Státní úřad inspekce práce obdržel v roce 2017 vyjádření od Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV") k objasnění právní úpravy provedené v zákoně č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“). Konkrétně se tak jedná o uplatnění ust. § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. při pracích údržby technologických zařízení, při tvorbě a aktualizaci plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v případech, kdy se neurčuje koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Vyjádření také obsahuje i informace k postupu v případě mimořádných a havarijních stavů.

Zjistit více

9. 12. 2021

Nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“) se ve svém ust. § 104 zabývá problematikou osobních ochranných pracovních prostředků, pracovních oděvů a obuvi, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků a ochranných nápojů.

Zjistit více

26. 10. 2021

Problematika vyhrazených plynových zařízení – specifické požadavky pro stabilní hasicí zařízení

Stabilní hasicí zařízení (dále jen „SHZ") se považují za vyhrazená plynová zařízení, tlakové stanice, a to dle ust. § 2 písm. c) vyhlášky č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 21/1979 Sb.“). Zároveň jsou SHZ dle ust. § 2 písm. f) vyhlášky č. 21/1979 Sb. zařízeními pro rozvod plynu.

Zjistit více

7. 9. 2017

Nový zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení

Dne 30. 6. 2021 byl v částce 106, ročník 2021, sbírky zákonů, zveřejněn zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů.

Zjistit více

30. 6. 2021

Vyhrazená technická zařízení (tzv. VTZ)

Vyhrazenými technickými zařízeními jsou dle ust. § 6b odst. 1 zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 174/1968 Sb.“), zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku, která podléhají dozoru podle tohoto zákona.

Zjistit více

17. 6. 2021

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Bezpečnost a ochranu zdraví při práci lze charakterizovat jako soubor opatření, zásad, principů, postojů, chování a aktivit, které pomáhají eliminovat nepříznivé důsledky práce. Pojem „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci" je znám také pod zkratkou BOZP, avšak jeho obsah a uplatňování jsou podstatně širší.

Zjistit více

17. 6. 2021

Menu