E-Podatelna

E-podatelna

Elektronická podatelna Oblastního inspektorátu práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj je určena pro příjem elektronických podání od právnických a fyzických osob ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Adresa elektronické podatelny:

epodatelna.usti@suip.cz

Akceptované formáty datových příloh:

Texty: *.rtf, *.txt, *.doc *.docx *.pdf, *.xls, *.xlsx *.ppt, *.odt, *.zfo
Obrázky: *.jpg, *.jpeg, *.jfif, *.tif, *.tiff, *.gif, *.mpg, *.png
Zvuky, videa: *.mpeg2, *.mpeg1, *.wav, *.mp2/mp3, *.pcm
Databáze: *.xml, *.dtd

případně jakékoliv další formáty kompatibilní s kancelářskými balíky Microsoft Office nebo OpenOffice včetně obrazových prezentací.

Přílohy mohou být komprimovány do archívů typu ZIP.

Maximální velikost jedné datové zprávy závisí na typu podání:

  • prostřednictvím informačního systému datových schránek je maximální velikost jedné datové zprávy 20 MB,
  • zasláním e-mailové zprávy na elektronickou adresu podatelny je maximální velikost jedné datové zprávy 10 MB,
  • na přenosném technickém nosiči je maximální velikost jedné datové zprávy 10 MB.

Pravidla pro podání na přenosném technickém nosiči dat:

  • Přípustným přenosným technickým nosičem dat (dále jen „nosič“) je CD, DVD nebo USB flash disk.
  • Předaný nosič se vrací pouze na výslovnou žádost uplatněnou při jeho podání podatelně.

Podání v elektronické formě, tzn. na datovém nosiči (CD, DVD nebo USB flash disk) lze také předat v úředních hodinách přímo na podatelnu Oblastního inspektorátu práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj.

Pokud datovou zprávu nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem (např. je nečitelná), obsahuje datový formát, který Oblastní inspektorát práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj nepřijímá, nebo počítačový program, jenž je způsobilý přivodit škodu (např. virus) na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných orgánem veřejné moci, není podatelnou přijata a odesílatel, pokud je znám, je o této skutečnosti vyrozuměn.

Menu