Oznámení o zahájení prací

Oznámení o zahájení prací

Oznámení o zahájení prací se zasílá na oblastní inspektorát práce příslušný místu stavby 8 dní před předáním staveniště prvnímu zhotoviteli. Uvedené vyplývá z ust. § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb."). Oznámení tak musí být vyplněno ve všech rubrikách a podepsáno zadavatelem stavby. Náležitosti oznámení o zahájení prací je  uvedeno v příloze č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.

Menu