Tiskové prohlášení

Tiskové prohlášení

Publikováno: 8. 1. 2018

V souvislosti s kauzou interního sdělení společnosti KAUFLAND Česká republika v.o.s., která svým zaměstnancům zakazovala konzumaci jídla a pití na pracovišti, vydává Státní úřad inspekce práce následující prohlášení:

Inspekce práce může v souvislosti daného případu reálně kontrolovat dodržování povinnosti zaměstnavatele, kterou mu stanoví ustanovení § 88 zákoníku práce, rozvrhovat pracovní dobu tak, aby zaměstnancům byly poskytovány přestávky na jídlo a oddech v délce nejméně 30 minut po každých maximálně 6 hodinách práce (u mladistvých zaměstnanců nejdéle po 4,5 hodinách práce), popřípadě bezpečnostní přestávky v těch provozech, kde jsou nařízeny (o povinnosti poskytovat bezpečnostní přestávky rozhodují krajské hygienické stanice). Jde-li o práce, které nemohou být přerušeny, musí být zaměstnanci i bez přerušení provozu nebo práce zajištěna přiměřená doba na oddech a jídlo.

Podle ustanovení § 236 zákoníku práce je zaměstnavatel rovněž povinen umožnit zaměstnancům ve všech směnách stravování. V této souvislosti měl zákonodárce na mysli samotnou možnost zkonzumovat stravu (nikoli tedy přímo poskytnutí nebo zajištění stravy), a to v prostoru vhodném ke konzumaci stravy, například v kuchyňce, ve společenské místnosti, nebo i v šatně apod.

Pokud se týká umožnění dodržování pitného režimu a stravování zaměstnanců na pracovišti, tato problematika spadá do oblasti ochrany zdraví. Upravuje ji zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti, který v ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) uvádí mimo jiné povinnost zaměstnavatele zajistit, aby pracoviště odpovídala hygienickým požadavkům na pracoviště a pracovní prostředí a aby byla zásobena vodou.

Blíže určujícím právním předpisem, který řeší tuto problematiku je nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Toto nařízení mimo jiné v ustanovení § 53 odst. 1 stanovuje, že prostor určený pro práci musí být zásoben pitnou vodou v množství postačujícím pro potřeby pití zaměstnance.

Celou tuto problematiku, která se týká oblasti ochrany zdraví při práci, je možno považovat pouze za základní informaci ze strany SÚIP, a proto je nutné pro konkrétní vyjádření kontaktovat Ministerstvo zdravotnictví, odbor hygieny práce, případně některou z krajských hygienických stanic. 

 
Mgr. Richard Kolibač
tiskový mluvčí SÚIP
775 863 764
 
Menu