Při kontrolách agenturního zaměstnávání byly v roce 2017 uloženy pokuty v celkové výši téměř 11 miliónů korun

Při kontrolách agenturního zaměstnávání byly v roce 2017 uloženy pokuty v celkové výši téměř 11 miliónů korun

Publikováno: 25. 1. 2018

Opava – Státní úřad inspekce práce provedl v roce 2017 celkem 570 kontrol agenturního zaměstnávání. Bylo při nich zjištěno 866 nedostatků, 986 porušení  pracovněprávních předpisů a uloženo 122 pokut v úhrnné výši téměř 11 miliónů korun.

Mezi nejčastější nedostatky pracovněprávních předpisů patřilo:

  • nedodržení stejných platových podmínek pro agenturní a stálé zaměstnance;
  • v dohodě o přidělení agenturního zaměstnance k zaměstnavateli nebyla uvedena informace o platu stálého zaměstnance na srovnatelné pozici;
  • přidělování agenturních zaměstnanců na základě dohody o provedení práce.

Porušení zákona ze strany agentur bylo zjištěno také v oblasti odměňování, a to v případech nevyplácení mzdy nebo její části, neproplácení příplatků ke mzdě a nedodržování pracovní doby.

Kontroly agentur práce jsou zařazovány do Programu kontrolních akcí Státního úřadu inspekce práce nepřetržitě od roku 2007. Kromě plánovaných kontrol probíhají rovněž mimořádné kontrolní akce s úžeji vymezeným předmětem kontrol a rovněž kontroly na základě přijatých podnětů.

Jedna z mimořádných kontrolních akcí se konala v závěru loňského roku a byla zaměřená na zprostředkování zaměstnání bez platného povolení. Ke kontrole byly vybrány subjekty, které v termínu do 29. 10. 2017 nesložily zákonnou kauci 500 000 Kč. V rámci této celostátní akce bylo zahájeno celkem 161 kontrol, přičemž 29 z nich už bylo ukončeno. V 6 případech bylo zjištěno zprostředkování zaměstnání bez povolení a věc bude řešena v rámci správního řízení.

Kromě kontrol zahajují orgány inspekce práce rovněž správní řízení, zejména na základě podnětů Generálního ředitelství Úřadu práce. Jedná se o případy, kdy agentura práce opakovaně nesplní roční oznamovací povinnost o své činnosti, nedoručí GŘ Úřadu práce doklad o sjednání zákonného pojištění proti úpadku nebo nenahlásí v zákonném termínu změnu názvu, sídla či jiné podstatné skutečnosti.


Kontroly zastřeného agenturního zaměstnávání

V roce 2017 bylo také zahájeno 382 kontrol zaměřených na zprostředkovávání zaměstnání bez povolení („zastřené agenturní zaměstnávání“) a z tohoto počtu bylo k 31. 12. 2017 dokončeno 312 kontrol, při nichž bylo zjištěno 458 nedostatků. Jednalo se o nedostatky v oblasti zaměstnanosti (nelegální zaměstnávání, neplnění informační povinnosti apod.) a v oblasti pracovněprávní (agenturní zaměstnávání, oblast pracovního poměru a pracovní doby).

Celkem 108 osob (z toho 105 cizinců) bylo odhaleno při výkonu nelegální práce a bylo zjištěno zprostředkování zaměstnání bez povolení u 140 subjektů. V roce 2017 bylo uloženo zaměstnavatelům za zprostředkování zaměstnání bez povolení 103 pokut v souhrnné výši 15 570 000 Kč.

S intenzivní kontrolní činností v oblasti agenturního zaměstnávání (včetně odhalování zastřeného agenturního zaměstnávání) Státní úřad inspekce práce počítá i v roce 2018 a tato skutečnost je zohledněna v Ročním programu kontrolních akcí.

Mgr. Richard Kolibač
tiskový mluvčí SÚIP
775 863 764
Menu