Informace pro osoby, které podávají žádost ve výběrovém řízení na služební místo podle zákona o státní službě (žádost o přijetí do služebního poměru/o zařazení na služební místo)

Informace pro osoby, které podávají žádost ve výběrovém řízení na služební místo podle zákona o státní službě (žádost o přijetí do služebního poměru/o zařazení na služební místo)

Informace pro osoby, které podávají žádost ve výběrovém řízení na služební místo podle zákona o státní službě (žádost o přijetí do služebního poměru/o zařazení na služební místo)

Informační povinnost k nakládání s osobními údaji ve smyslu Nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“)

Státní úřad inspekce práce obsazuje volná služební místa na základě výběrového řízení, které se řídí zvláštními zákony:

  • zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Při provádění výběrového řízení jsou získávány a zpracovávány osobní údaje žadatelů, kteří ve vyhlášeném výběrovém řízení podali žádost.

Všechny tyto žadatele tímto informujeme, že správcem je:

  • Státní úřad inspekce práce se sídlem Kolářská 451/13, 746 01 Opava

Dále informujeme, že pověřencem pro ochranu osobních údajů pro výše uvedené činnosti je:

Ing. Bc. Eva Otáhalová

E-mail: poverenec.SUIP@suip.cz
Telefon: +420 950 179 112
Korespondenční adresa: Státní úřad inspekce práce, Kolářská 451/13, 746 01 Opava

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem realizace výběrového řízení na obsazení volného služebního místa.

Právním základem zpracování osobních údajů je splnění právní povinnosti vyplývající z právních předpisů, zejména zákona o státní službě a správního řádu.

Osobní údaje mohou být případně poskytnuty dalším příjemcům, a to jiným žadatelům v rámci téhož výběrového řízení, pokud jim právní předpis na tyto informace přiznává nárok.

Státní úřad inspekce práce považuje za nezbytné sdělit žadatelům ve výběrovém řízení, jejichž osobní údaje zpracovává, následující:

  • mají právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, které se jich týkají,
  • mají právo požadovat jejich opravu nebo omezení zpracování,
  • mají právo vznést námitku proti jejich zpracování,
  • mají právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Pokud žadatel ve výběrovém řízení uspěje, tzn. bude přijat do služebního poměru/zařazen na služební místo,bude správce jeho osobní údaje dále zpracovávat za účelem správy služebního vztahu státního zaměstnance, resp. vedení osobního spisu.

Menu