Podání podnětu

Podání podnětu

V případě podezření z porušování pracovněprávních předpisů zaměstnavatelem mohou fyzické i právnické osoby podat podnět k provedení kontroly přímo na místně příslušném oblastním inspektorátu práce (dále jen „OIP"), nebo prostřednictvím Státního úřadu inspekce práce (dále jen „SÚIP“). Místní příslušnost OIP k výkonu kontroly se řídí místem, kde dochází k výkonu práce.

 

Orgány inspekce práce, tj. SÚIP a OIP, se zabývají každým podaným podnětem ke kontrole. Prováděná kontrolní činnost se řídí plánem kontrolní činnosti na určité časové období. Mimo těchto kontrol provádějí orgány inspekce práce i kontroly neplánované. Z těchto důvodů je plně v působnosti místně příslušného OIP rozhodnout, jakým způsobem a v jaké lhůtě podnět vyřídí.

 

Bude-li na základě podnětu provedena ze strany orgánů inspekce práce kontrola dodržování pracovněprávních předpisů, bude ten, kdo podnět podal, písemně informován o výsledku provedené kontroly ve vztahu k jeho osobě.

 

Při podání podnětu ke kontrole je k němu vhodné přiložit kopie dokumentů dokládajících popisované skutečnosti (např. pracovní smlouva, mzdový výměr, potvrzení o zaměstnání, výplatní lístky apod.). Důležité je řádné označení zaměstnavatele, proti kterému podnět směřuje, to znamená jeho název, sídlo, IČO, místo výkonu práce, pokud je jiné než sídlo. Podnět je možno podat písemně poštou, elektronicky (např. e-mailem, datovou schránkou), osobně, nebo telefonicky, a to k jednotlivým OIP, případně k SÚIP, respektive na jejich kontaktních místech. Upozorňujeme na řádné uvedení výše zmíněných údajů při podání podnětu ke kontrole.

 

K podání podnětu můžete využít elektronický formulář, ve kterém žádáme o podrobné vyplnění všech jeho polí. Zároveň informujeme o tom, že pokud nejsou ze strany podatele podnětu vyplněna povinná pole (na konci označená symbolem *), nemůže být daný podnět ke kontrole přijat k jeho následnému vyřízení.

 

 

Elektronické podání podnětu ke kontrole

 

Pro případ nutnosti doplnění podnětu a zaslání informace o výsledku provedené kontroly je důležité uvést jméno podatele, doručovací adresu, telefon či jiný kontakt na podatele podnětu. Orgány inspekce práce jsou ze zákona povinny zachovávat mlčenlivost o totožnosti toho, kdo podnět podal, stejně jako chránit jeho osobní údaje. Na jeho písemnou žádost mohou inspektora provádějícího kontrolu této mlčenlivosti zbavit.

Dále sdělujeme, že orgány inspekce práce nejsou oprávněny řešit individuální spory mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Tato pravomoc náleží pouze soudům, neboť příslušný soud je oprávněn projednávat a rozhodovat spory mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o nároky z pracovního poměru.

Menu