MPSV předložilo vládě zprávu o potírání nelegálního zaměstnávání cizinců

MPSV předložilo vládě zprávu o potírání nelegálního zaměstnávání cizinců

Publikováno: 20. 7. 2020

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) seznámilo členy vlády s obsahem a závěry každoročně předkládané zprávy o potírání nelegálního zaměstnávání cizinců. Informovanost, spolupráce, funkční migrační systém, dále pak dobře nastavená metodická, organizační a provozní opatření mohou pozitivně ovlivnit a zmírnit nelegální zaměstnávání cizích státních příslušníků, ale i občanů ČR a EU. Kontroly nelegálního zaměstnávání byly v roce 2019 prováděny jako jedna ze stěžejních kontrolních činností Státního úřadu inspekce práce.

Odhalování a potírání nelegálního zaměstnávání patří k jedné z hlavních kontrolních oblastí orgánů inspekce práce, která plně koresponduje s prioritami resortu MPSV a také s vnitřní politikou Evropské unie.

Vzhledem k ekonomickému růstu, nízké míře nezaměstnanosti, vysokému počtu neobsazených volných pracovních míst a poptávce českých zaměstnavatelů po zahraniční pracovní síle se pozornost v roce 2019 soustředila na potenciální rizika spojená s výrazně rostoucím objemem pracovní migrace ze třetích zemí, zejména pak z Ukrajiny.

V roce 2019 byl zaznamenán srovnatelný počet zjištění výkonu nelegální práce cizinců jako v roce 2018. Státní úřad inspekce práce (SÚIP) provedl v roce 2019 celkem 8 160 kontrol zaměřených na odhalování nelegálního zaměstnávání. Z těchto kontrol pak bylo 61 provedeno v rámci mimořádné kontrolní akce zaměřené na pracovní vykořisťování, která proběhla v dubnu 2019 a jejíž organizací byla pověřena Policie České republiky. V rámci provedených kontrol bylo inspektoráty práce odhaleno celkem 4 342 osob vykonávajících nelegální práci. Z tohoto celkového počtu se v 622 případech jednalo o občany ČR, ve 207 případech o občany jiných členských států EU a v 3 513 případech o cizince ze třetích zemí.

MPSV považuje prevenci nelegálního zaměstnávání cizinců za prioritní činnost. Z tohoto důvodu MPSV a jemu podřízené organizace poskytují poradenství, a to jak zaměstnavatelům, tak samotným cizincům. Rovněž je podporována činnost komunitních tlumočníků a interkulturních pracovníků jako kvalitních prostředníků pro komunikaci cizinců s úřady.

Zástupci MPSV, ÚP ČR a SÚIP se například společně se zástupci dalších dotčených resortů účastnili regionálních osvětových seminářů týkajících se nově zavedených a Vládou ČR schválených programů ekonomické migrace. Tyto semináře byly určeny pro zaměstnavatele, kteří plánují v ČR zaměstnávat cizince. Dále se také například v rámci prevence nelegálních forem a podpory legálních forem pracovní migrace zástupci MPSV podíleli na přípravě evropských opatření spojených s Evropskou platformou pro boj proti nehlášené práci na úrovni EU.
Mgr. Richard Kolibač
tiskový mluvčí SÚIP
775 863 764
Menu