Covid-19: posuzování karantény

Covid-19: posuzování karantény

Publikováno: 10. 7. 2020

V souvislosti s onemocněním novým typem koronaviru covid-19 dochází u odborné i laické veřejnosti k nejasnostem v oblasti určení, zda toto onemocnění při práci (případně spojené se smrtí) lze považovat za pracovní úraz či nemoc z povolání.

SÚIP zastává stanovisko, že onemocnění covid-19 a ani pracovní neschopnost způsobenou nařízenou karanténou nelze považovat za pracovní úraz, neboť dle zákona č.  262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, se pracovním úrazem rozumí poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.

V praxi se setkáváme s tím, že zaměstnavatelé vyhotovují v případě onemocnění covid-19 nebo při nařízení karantény záznam o úrazu, neboť toto onemocnění považují za pracovní úraz ve smyslu zákoníku práce. Dovolujeme si informovat o existenci Stanoviska výboru Společnosti pracovního lékařství ČLS JEP k podmínkám uznání nemoci covid-19 za nemoc z povolání ze dne 25. 3. 2020, které zařazuje onemocnění COVID-19 mezi nemoci přenosné a parazitární dle nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění pozdějších předpisů.

Toto stanovisko, se kterým se Ministerstvo zdravotnictví ztotožňuje (https://koronavirus.mzcr.cz/lze-uznat-onemocneni-covid-19-jako-nemoc-z-povolani/), blíže specifikuje možné zařazení onemocnění covid-19 mezi nemoci z povolání. Problematika nemocí z povolání a ochrany zdraví na pracovištích nespadá do kontrolní působnosti orgánů inspekce práce, ale do kontrolní působnosti orgánů ochrany veřejného zdraví, tedy krajských hygienických stanic.

Mgr. Richard Kolibač
tiskový mluvčí SÚIP
775 863 764
Menu