Zahraniční zaměstnanost

Zahraniční zaměstnanost

Zaměstnávání občanů ze zahraničí

Mezi kontrolní pravomoci orgánů inspekce práce patří také kontroly dodržování předpisů souvisejících se zaměstnáváním osob ze zahraničí (občanů EU/EHP či cizinců tzv. občanů třetích zemí). Povinnosti spojené se zaměstnáváním zaměstnanců ze zahraničí stanovuje zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti“). Z pohledu orgánů inspekce práce jde zejména o plnění informační povinnosti zaměstnavatele dle ust. § 87, § 88 zákona o zaměstnanosti a plnění povinnosti vést evidenci občanů EU a cizinců dle ust. § 102 zákona o zaměstnanosti. 

V případě nesplnění informační povinnosti podle zákona o zaměstnanosti nebo nevedení evidence v tomto zákoně stanovenou, může být fyzické či právnické osobě uložena pokuta až do výše 100 000 Kč.

Občané EU/EHP

Občané členských států EU a jejich rodinní příslušníci nejsou z hlediska zákona o zaměstnanosti považováni za cizince a mají stejné právní postavení jako občané ČR. Stejné právní postavení jako občané ČR mají též občané Norska, Lichtenštejnska a Islandu, patřící do EHP, jejich rodinní příslušníci a dále občané Švýcarska a jejich rodinní příslušníci.
Občan EU/EHP a Švýcarska nebo jeho rodinný příslušník nepotřebuje pro účely zaměstnání na území ČR povolení k zaměstnání, zaměstnaneckou kartu, modrou kartu nebo kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance.

Cizinci (tzv. občané třetích zemí)

Cizinec ze třetí země (tj. ze země mimo EU/EHP a Švýcarsko), který nemá volný přístup na trh práce ČR (není uveden v ust. § 98 ani v ust. § 98a zákona o zaměstnanosti), může pracovat pouze, pokud má povolení k zaměstnání spolu s platným oprávněním k pobytu, zaměstnaneckou kartu, modrou kartu nebo kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance.

Informační povinnost zaměstnavatele

Zaměstnavatel je povinen nejpozději v den nástupu občana EU/EHP a Švýcarska nebo jeho rodinného příslušníka, nebo rodinného příslušníka občana ČR nebo cizince, u kterého se vyžaduje povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo modrá karta do zaměstnání písemně informovat o této skutečnosti krajskou pobočku Úřadu práce ČR příslušnou podle místa výkonu práce. 

Při změně či ukončení zaměstnání je zaměstnavatel povinen tuto skutečnost oznámit příslušné krajské pobočce Úřadu práce ČR nejpozději do 10 kalendářních dnů od skončení zaměstnání.

Zaměstnavatel je dále povinen, dle ust. § 88 zákona o zaměstnanosti, písemně informovat příslušnou krajskou pobočku ÚP o tom, že cizinec, kterému bylo vydáno povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta nebo karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance:

  • nenastoupil do práce,
  • ukončil zaměstnání před uplynutím doby, na kterou bylo povolení vydáno, nebo
  • zaměstnání bylo ukončeno výpovědí z některých důvodů uvedených v § 52 písm. a) až e) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen („zákoník práce") nebo dohodou z týchž důvodů, anebo
  • zaměstnání bylo ukončeno okamžitým zrušením podle ust. § 56 zákoníku práce, i důvod ukončení.

Při ukončení zaměstnání výpovědí, dohodou nebo okamžitým zrušením je zaměstnavatel povinen uvést i důvod ukončení tohoto zaměstnání.

V případě nenastoupení cizince do práce je zaměstnavatel povinen splnit informační povinnost u cizince se zaměstnaneckou kartou nebo modrou kartou nejpozději do 45 dnů ode dne, kdy byly splněny podmínky pro vydání zaměstnanecké karty nebo modré karty, u cizince s povolením k zaměstnání nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy měl nastoupit na pracovní místo.

Vedení evidence občanů EU/EHP a cizinců

Zaměstnavatel je povinen vést evidenci občanů EU/EHP a Švýcarska a jejich rodinných příslušníků a rodinných příslušníků občana ČR a evidenci cizinců, které zaměstnává, na základě ust. § 102 odst. 2 zákona o zaměstnanosti. 

Evidence obsahuje identifikační údaje cizince, adresu v zemi trvalého pobytu a adresu pro doručování zásilek, číslo cestovního dokladu a název orgánu, který jej vydal, druh práce, místo výkonu práce a dobu, po kterou by mělo být zaměstnání vykonáváno, dále pohlaví cizince, zařazení podle odvětvové (oborové) klasifikace ekonomických činností, nejvyšší dosažené vzdělání, vzdělání požadované pro výkon povolání, dobu, na kterou mu bylo vydáno povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo modrá karta a na kterou mu byl povolen pobyt, den nástupu a den skončení zaměstnání nebo vyslání zahraničním zaměstnavatelem.

Zaměstnavatel je rovněž povinen, dle ust. § 102 odst. 4 zákona o zaměstnanosti, uchovávat kopie dokladů prokazujících oprávněnost pobytu cizince na území ČR po dobu trvání zaměstnání a dobu 3 let od skončení zaměstnávání tohoto cizince.

Zahraniční zaměstnavatel, který uzavřel smlouvu s právnickou nebo fyzickou osobou, na jejímž základě byl jeho zaměstnanec vyslán na území ČR k plnění úkolů vyplývajících z této smlouvy, je povinen, dle ust. § 102 odst. 3 zákona o zaměstnanosti, vést evidenci těchto vyslaných zaměstnanců obsahující identifikační údaje zaměstnance, adresu v zemi trvalého pobytu a adresu pro doručování zásilek, číslo cestovního dokladu a název orgánu, který jej vydal, druh práce, místo výkonu práce a dobu, po kterou by mělo být zaměstnání vykonáváno, dále pohlaví těchto fyzických osob, den nástupu a den skončení výkonu práce nebo vyslání na území ČR.

BREXIT - Informace k zaměstnávání / vysílání občanů Spojeného království Velké Británie a Severního Irska na území ČR

Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (dále jen „UK“) opustilo dne 31. 1. 2020 Evropskou unii (dále jen „EU”) na základě podmínek sjednaných v tzv. výstupové dohodě, která vstoupila v účinnost 1. 2. 2020.

Výstupová dohoda rozlišuje období do konce přechodného období, tj. do 31. 12. 2020 (stále se aplikuje unijní právo), a období od 1. 1. 2021, kdy mezi UK a EU nebude existovat volný pohyb osob (pracovníků), ale jsou zachována pobytová a pracovní práva, která byla založena před koncem přechodného období (vyjma vyslaných pracovníků).

Více informací nejen o otázkách zaměstnání a pobytu, ale i o zachování nároků v oblasti sociálního zabezpečení občanů ČR při návratu z UK, naleznete na webové stránce Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (dále jen „MPSV”) s nejčastěji pokládanými otázkami k problematice BREXITU.

Podrobný výklad k implementaci Výstupové dohody naleznete v dokumentu Souhrnná informace MPSV k provádění výstupové dohody v oblasti pobytu, zaměstnání a sociálního zabezpečení.

 

Užitečné odkazy:

Zahraniční zaměstnanost - Ministerstvo práce a sociálních věcí
Informace pro cizince - Ministerstvo vnitra České republiky 
Zaměstnávání cizinců - Úřad práce české republiky
Zahraniční zaměstnanost - Úřad práce České republiky

Menu