Inspekce práce kontroluje pracovní podmínky ukrajinských uprchlíků

Inspekce práce kontroluje pracovní podmínky ukrajinských uprchlíků

Publikováno: 10. 2. 2023

Opava – Státní úřad inspekce práce už téměř 10 měsíců dohlíží nad rámec plánovaných kontrol na dodržování pracovních podmínek ukrajinských uprchlíků, kteří po příchodu na území České republiky nastoupili do zaměstnání. Od 22. 4. 2022 je tak zvýšená pozornost soustředěna zejména na potírání jejich nelegálního zaměstnávání, pracovního zneužívání a případného vykořisťování – zejména dodržování právních předpisů při odměňování, dodržování pracovní doby a doby odpočinku, dodržování principů rovného zacházení a zákazu diskriminace a v neposlední řadě i dodržování zákonných požadavků na bezpečnost při práci. Cílem je napomoci řádnému a legálnímu začlenění držitelů dočasné ochrany v rámci tuzemského trhu práce, zajistit jim rovné pracovní podmínky a všechna práva, která zaměstnancům garantují pracovněprávní předpisy v České republice, a neposlední řadě rovněž bezpečnost a ochranu zdraví při výkonu jejich práce.  

Inspektoři práce při těchto kontrolách zkontrolovali pracovní podmínky už více než 5 tisíců držitelů dočasné ochrany z Ukrajiny. Celkem bylo doposud zahájeno 534 kontrol, z nichž bylo 434 kontrol dokončeno. Z těchto dokončených kontrol jich celkem 330 zjistilo porušení zákonů, bez porušení bylo 104 kontrol.

Nejčastější zjištěná porušení:

  • umožnění výkonu nelegální práce (celkem u 65 osob – držitelů dočasné ochrany z Ukrajiny),
  • přidělování zaměstnanců prostřednictvím agentury práce bez povolení – zastřené zprostředkování zaměstnání (celkem u 467 držitelů dočasné ochrany z Ukrajiny),
  • neuzavření pracovní smlouvy v písemné formě (celkem u 16 držitelů dočasné ochrany z Ukrajiny),
  • agenturní zaměstnávání – nedodržení stejných mzdových podmínek dočasně přidělených zaměstnanců jako u srovnatelných zaměstnanců (celkem u 119 držitelů dočasné ochrany z Ukrajiny),
  • nevyplacení příplatku za práci v sobotu a neděli (u 108 držitelů dočasné ochrany z Ukrajiny),
  • nevyplacení příplatku za noční práci (u 98 držitelů dočasné ochrany z Ukrajiny),
  • nevyplacení dosažené mzdy za práci přesčas v plné výši (u 46 držitelů dočasné ochrany z Ukrajiny),
  • porušení povinnosti v oblasti řádného vedení evidence odpracované doby (u 453 držitelů dočasné ochrany z Ukrajiny).

Uložené pokuty

Na základě již dokončených kontrol bylo uloženo 44 pokut v celkové výši 5 422 000 Kč, přičemž se jednalo o 12 pokut za nesoučinnost zaměstnavatele při kontrole v souhrnné výši 688 000 Kč a 31 pokut za porušení právních předpisů zjištěných kontrolou v celkové výši 4 734 000 Kč a v jednom případě byl uložen správní trest formou napomenutí.

Za méně závažná porušení právních předpisů bylo současně zaměstnavatelům vydáno 73 příkazů na místě (blokových pokut) v celkové výši 291 000 Kč. Jednalo se zejména o případy, kdy zaměstnavatel nesplnil svou informační a evidenční povinnost při zaměstnávání cizích státních příslušníků nebo chybějící kopie dokladů prokazujících existenci pracovního vztahu na pracovišti zaměstnavatele.

Mgr. Richard Kolibač
tiskový mluvčí SÚIP
775 863 764
Menu