Odborná způsobilost

Odborná způsobilost

Pro výkon určitých pracovních činností je v oblasti bezpečnosti práce nutná odborná způsobilost, která je stanovena právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Bez splnění předpokladů odborné způsobilosti nemůže fyzická osoba vykonávat stanovenou pracovní činnost.

V oblasti bezpečnosti práce je odborná způsobilost určena např. pro osoby provádějící hodnocení rizik na pracovišti, konkrétně tak pro odbornou způsobilost fyzických osob při zajišťování úkolů v prevenci rizik (tzv. OZO) a odbornou způsobilost fyzických osob k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Při uznávání odborné kvalifikace nebo způsobilosti, kterou fyzická osoba získala v jiném členském státě Evropské unie, jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo ve Švýcarské konfederaci, se postupuje podle zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace, ve znění pozdějších předpisů. Uznávacím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Osvědčení o získání odborné způsobilosti je vydáváno na základě úspěšného vykonání zkoušky z odborné způsobilosti. Toto osvědčení má ode dne vykonání úspěšné zkoušky platnost 5 let. Uvedené vyplývá z ust. § 10 odst. 3 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.").

Evidence odborně způsobilých osob je zveřejněna na stránkách českého Focal Pointu pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci v souboru OSVĚDČENÍ.

Fyzická osoba může získat osvědčení (doklad) o úspěšně vykonané zkoušce z odborné způsobilosti u podnikající fyzické nebo právnické osoby, která má akreditaci k provádění zkoušky z odborné způsobilosti. O udělení, pozastavení, změně, zrušení nebo prodloužení akreditace u těchto osob rozhoduje Ministerstvo práce a sociálních věcí (ust. § 20 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb.).

Přehled držitelů akreditace k provádění zkoušky z odborné způsobilosti naleznete zde.

Odborně způsobilá fyzická osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik

Ust. § 9 zákona č. 309/2006 Sb. uvádí bližší informace k povinnosti zaměstnavatele zajišťovat a provádět úkoly v hodnocení a prevenci rizik možného ohrožení života nebo zdraví jeho zaměstnanců včetně případů, kdy je povinen zajistit přítomnost tzv. OZO na jeho pracovištích.

Zároveň požadavky k získání odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik jsou uvedeny v ust. § 10 odst. 1 tohoto zákona.

Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik stanoví příloha č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 592/2006 Sb.").

Odborně způsobilá osoba k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor") je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k provádění stanovených činností při přípravě stavby, popř. při realizaci stavby na staveništi. Koordinátor nemůže být zhotovitel, jeho zaměstnanec, ani fyzická osoba, která odborně vede realizaci stavby (stavbyvedoucí). Povinnosti koordinátora jsou uvedeny v ust. § 18 odst. 1 a 2 zákona č. 309/2006 Sb. Dále také v prováděcím právním předpisu, který vyplývá ze zákona č. 309/2006 Sb., tj. nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů (ust. § 7 a § 8).

Samotné požadavky k získání odborné způsobilosti k činnostem koordinátora jsou uvedeny v ust. § 10 odst. 2 tohoto zákona.

Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora stanoví příloha č. 2 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.

Zvláštní odborná způsobilost

Na technických zařízeních, která představují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví zaměstnanců, pokud jde o jejich obsluhu, montáž, údržbu, kontrolu nebo opravy, mohou práce a činnosti na nich samostatně vykonávat a samostatně je obsluhovat jen zvlášť odborně způsobilí zaměstnanci.

Požadavky k získání zvláštní odborné způsobilosti zaměstnance jsou uvedeny v ust. § 11 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb.

Zvláštní odborná způsobilost pro práce na vyhrazených technických zařízení

Požadavky k získání zvláštní odborné způsobilosti pro práci na vyhrazených technických zařízení jsou stanoveny v následujících právních předpisech.

Tlaková zařízení - řídí se vyhláškou č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Zdvihací zařízení - řídí se vyhláškou č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Elektrická zařízení - řídí se vyhláškou č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů.

Plynová zařízení - řidí se vyhláškou č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách.

 

Menu