Informace k pracovním úrazům

Co je pracovní úraz?

Podle ust. § 271k zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce") je pracovním úrazem poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.

Jako pracovní úraz se též posuzuje úraz, který zaměstnanec utrpěl pro plnění pracovních úkolů. Naopak pracovním úrazem není úraz, který se zaměstnanci přihodil při cestě do zaměstnání a zpět.

Druhy pracovních úrazů

Smrtelný - takové poškození zdraví, na jehož následky úrazem postižený zaměstnanec nejpozději do 1 roku zemřel.
Závažný - takové poškození zdraví, trvá-li hospitalizace úrazem postiženého zaměstnance více než 5 dnů.
Ostatní - takové poškození zdraví, jehož následkem došlo ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší než 3 kalendářní dny.

Kdo rozhodne, jestli se jedná o pracovní úraz?

Rozhodnutí o uznání či neuznání pracovního úrazu je zcela v kompetenci zaměstnavatele úrazem postiženého zaměstnance, a to na základě ust. § 105 zákoníku práce.

V případě, že dojde ke sporu a nedohodne se zaměstnanec se zaměstnavatelem o uznání pracovního úrazu, pak je dále možné řešit tuto záležitost pouze soudní cestou. Orgány inspekce práce, tj. Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce, nemohou do této záležitosti zasahovat a měnit rozhodnutí zaměstnavatele o uznání či neuznání pracovního úrazu.

Přehled povinností zaměstnavatelů a OSVČ v případě vzniku pracovního úrazu

Přehled povinností zaměstnavatelů a OSVČ v případě vzniku pracovních úrazů (110.7 kB)

  • zachovat stav pracoviště na místě úrazu do doby objasnění příčin a okolností vzniku pracovního úrazu,

  • zjistit příčinu a všechny okolnosti vzniku pracovního úrazu,

  • zapsat úraz do knihy úrazů,

  • ohlásit vznik závažného a smrtelného pracovního úrazu bez zbytečného odkladu stanoveným orgánům a institucím,

  • vyhotovit záznam o úrazu,

  • zaslat záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím,

  • přijmout a provést nezbytná opatření, aby se zabránilo opakování pracovního úrazu.

Zachování stavu pracoviště na místě úrazového děje

Povinnost zachovat úrazový děj souvisí i s oprávněním oblastního inspektorátu práce zakotveným v ust. § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o inspekci práce"), podle kterého může oblastní inspektorát práce kontrolovat příčiny a okolnosti pracovních úrazů, popřípadě se zúčastňovat šetření na místě úrazového děje, proto je důležité jej informovat v co nejkratším časovém intervalu, aby nedošlo ke změně úrazové situace.

Nařídit zachování místa úrazového děje v původním stavu až do skončení šetření o pracovním úrazu nebo po dobu nezbytnou k zadokumentování místa úrazového děje je oprávnění inspektora, a to na základě ust. § 7 odst. 1 písm. e) zákona o inspekci práce.

Zjistit příčinu a všechny okolnosti vzniku pracovního úrazu

Zaměstnavatel, u něhož došlo k pracovnímu úrazu, je povinen objasnit příčiny a okolnosti jeho vzniku, a to za účasti zaměstnance, pokud to jeho zdravotní stav dovoluje, také za účasti svědků a odborové organizace a zástupce pro oblast BOZP.

Při vzniku pracovního úrazu zaměstnance jiného zaměstnavatele je zaměstnavatel, u něhož došlo k pracovnímu úrazu, povinen bez zbytečného odkladu uvědomit zaměstnavatele úrazem postiženého zaměstnance a zároveň mu umožnit účast na objasnění příčin a okolností vzniku pracovního úrazu a rovněž ho seznámit s výsledky tohoto objasnění.

Evidence v knize úrazů

Zaměstnavatel je povinen dle ust. § 105 odst. 2 zákoníku práce vést v knize úrazů evidenci o všech úrazech a to i v případě, že jimi nebyla způsobena dočasná pracovní neschopnost, tzn. včetně drobných úrazů (poranění) nebo jen do 3 kalendářních dnů. Kniha úrazů může být vedena v elektronické nebo listinné podobě. Obsah knihy úrazů je uveden v ust. § 2 odst. 1 nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 201/2010 Sb.").

Zaměstnavatel je povinen vydat zaměstnanci na jeho žádost kopii nebo výpis údajů v knize úrazů o jeho úrazu (v případě smrtelného pracovního úrazu vydá kopii rodinným příslušníkům), obojí na náklady zaměstnavatele.

Vzor knihy úrazů (428.07 kB)

Hlášení pracovního úrazu

Je-li úraz zaměstnavatelem vyhodnocen jako úraz pracovní, má zaměstnavatel dle ust. § 105 odst. 4 zákoníku práce povinnost ohlásit pracovní úraz stanoveným orgánům a institucím. Ohlášení pracovního úrazu musí být zaměstnavatelem provedeno bez zbytečného odkladu orgánům a institucím uvedeným v ust. § 4 nařízení vlády č. 201/2010 Sb. 

Samotné ohlášení pracovních úrazů tak bývá v praxi nejčastěji realizováno vůči místně příslušnému OIP prostřednictvím telefonického hovoru, e-mailové korespondence, případně prostřednictvím datové schránky.

Vyhotovení a zaslání záznamu o úrazu 

O všech pracovních úrazech, jejichž následkem došlo ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší než 3 dny, nebo k úmrtí zaměstnance, má zaměstnavatel povinnost vyhotovovat záznamy a vést dokumentaci.

Záznam o úrazu (467.74 kB) (vzor je příloha č. 1 k nařízení vlády č. 201/2010 Sb.) vyhotovuje zaměstnavatel úrazem postiženého zaměstnance neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne, kdy se o úrazu dozvěděl. Jedno vyhotovení záznamu o úrazu je zaměstnavatel povinen bez zbytečného odkladu předat postiženému zaměstnanci a v případě smrtelného zranění jeho rodinným příslušníkům. Zaměstnavatel musí vyhotovit a zaslat záznam o úrazu orgánům a institucím uvedeným v ust. § 6 nařízení vlády č. 201/2010 Sb., mezi které patří i místně příslušné OIP. V případě smrtelného pracovního úrazu musí být tato povinnost splněna do 5 dnů ode dne, kdy se zaměstnavatel o takovém úrazu dozvěděl. V případě úrazu závažného a úrazu s dobou dočasné pracovní neschopnosti delší než 3 dny musí být tato povinnost splněna do 5. dne následujícího měsíce.

Záznam o úrazu (1.5 MB)- elektronický formulář (pozn.: pro práci s ním použijte primárně Adobe Acrobat Reader)

Vyhotovení a zaslání záznamu o úrazu - hlášení změn

Pokud se zaměstnavatel dozví o skutečnostech, které vedou ke změně údajů uvedených v záznamu o úrazu, vyhotoví ještě  záznam o úrazu - hlášení změn (273.98 kB) (vzor je přílohou č. 2 k nařízení vlády č. 201/2010 Sb.), který zašle stejným orgánům a institucím jako záznam o úrazu. Pro záznam o úrazu - hlášení změn platí pro zaměstnavatele stejná povinnost jako pro předání záznamu o úrazu, a to ta, předat jedno vyhotovení postiženému zaměstnanci a v případě smrtelného pracovního úrazu jeho rodinným příslušníkům.

Záznam o úrazu - hlášení změn (1.07 MB)- elektronický formulář (pozn.: pro práci s ním použijte primárně Adobe Acrobat Reader)

Přijmutí a provedení nezbytných opatření proti opakování pracovního úrazu

Stejně tak, jako je tomu i v ostatních aspektech BOZP, je povinností zaměstnavatele přijímat preventivní opatření taková, která by omezovala anebo eliminovala případný vznik dalších pracovních úrazů.

Menu