Státní úřad inspekce práce v roce 2021 uskutečnil přes 14 tisíc kontrol a uložil více než 3,5 tisíce pokut v souhrnné výši téměř 380 milionů korun

Státní úřad inspekce práce v roce 2021 uskutečnil přes 14 tisíc kontrol a uložil více než 3,5 tisíce pokut v souhrnné výši téměř 380 milionů korun

Publikováno: 26. 5. 2022

Opava – V uplynulém roce provedly orgány inspekce práce u zaměstnavatelů celkem 14 443 kontrol, což je přibližně o 11 tisíc méně než v posledním předcovidovém roce 2019. Z tohoto počtu se 5 234 kontrol zaměřilo na dodržování bezpečnosti práce na pracovištích a bezpečný provoz vyhrazených technických zařízení, 3 318 kontrol se věnovalo dodržování pracovních vztahů a podmínek, na odhalování nelegálního zaměstnávání směřovalo 5 222 kontrol a na oblast zaměstnanosti bylo zaměřeno 669 kontrol. Kromě inspekční činnosti v oblasti bezpečnosti práce a vyhrazených technických zařízení provedly oblastní inspektoráty práce 572 kontrol příčin a okolností pracovních úrazů. Dále oblastní inspektoráty práce vydaly 2 076 vyjádření k projektovým dokumentacím staveb, určených pro užívání ve veřejném zájmu nebo jako pracoviště fyzických osob, účastnily se v 1 053 případech kolaudačních řízení staveb a zodpověděly 11 824 dotazů v rámci bezplatného poradenství veřejnosti.

Kontrolní činnost Státního úřadu inspekce práce byla v první polovině roku 2021 a následně v jeho závěru i nadále významně ovlivněna pandemií onemocnění covid-19. V důsledku přijatých opatření Vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR musela být kontrolní činnost orgánů inspekce práce po jistou dobu výrazně omezena, početná skupina inspektorů byla v průběhu roku pověřena společně s kontrolory Úřadu práce České republiky realizací veřejnosprávních kontrol programu Antivirus a v průběhu první poloviny roku bylo více než 300 inspektorů dočasně přeloženo k výpomoci Krajským hygienickým stanicím pro účely trasování onemocnění covid-19. V roce 2021 SÚIP zaměřil svou kontrolní činnost zejména na kontroly prováděné na základě podnětů ke kontrole, na kontroly v sektoru stavebnictví, dopravy, zpracovatelského průmyslu, na kontroly agentur práce, na kontroly nelegálního zaměstnávání a zastřeného zprostředkování zaměstnání, na kontroly v oblasti pracovní doby a odměňování zaměstnanců a na kontroly dodržování zákazu diskriminace. V průběhu roku byl významným způsobem rozšířen rozsah poskytovaného pracovněprávního poradenství veřejnosti formou provozování tzv. zelených telefonních linek.

Celkem bylo u zaměstnavatelů při kontrolách zjištěno 23 392 porušení, přičemž 12 111 z nich bylo zjištěno v oblasti bezpečnosti práce a vyhrazených technických zařízení, 5 571 při kontrolách v oblasti pracovních vztahů a podmínek, 4 270 porušení spadalo do oblasti nelegálního zaměstnávání a pod zákon o zaměstnanosti 1 440. Nejčastěji se zaměstnavatelé dopouštěli porušení právních předpisů v oblasti vyhledávání a řízení rizik spojených s možným ohrožením života a zdraví zaměstnanců. Při kontrolách dodržování pracovněprávních předpisů oblastní inspektoráty práce nejčastěji zjišťovaly u zaměstnavatelů porušování povinností v oblasti odměňování zaměstnanců, při sjednávání a ukončování pracovního poměru a dohod konaných mimo pracovní poměr, dodržování pracovní doby zaměstnanců a v oblasti agenturního zaměstnávání.

Při kontrolách zaměřených na nelegální zaměstnávání odhalily oblastní inspektoráty práce 3 295 nelegálně zaměstnaných osob. Jednalo se o 312 občanů České republiky, 2 695 cizinců ze třetích zemí a 288 občanů jiných členských států EU.

V roce 2021 obdržely orgány inspekce práce celkem 5 318 podnětů ke kontrole, z nichž některé se paralelně vztahovaly k různým oblastem kontrolní působnosti Státního úřadu inspekce práce. Poměrně často šlo například o kombinaci oblasti pracovněprávních vztahů (dále PPV) společně s oblastí bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovištích (dále BOZP), resp. s oblastí nelegálního zaměstnávání (dále NLZ).  Ve všech oblastech došlo k poklesu počtu podnětů v porovnání s předcovidovým rokem 2019: na úseku PPV bylo v loňském roce přijato 3 068 podnětů, na úseku BOZP celkem 676 podnětů, na možný výkon nelegální práce upozorňovalo 1 294 podnětů a na jiná porušení v oblasti zaměstnanosti dalších 213 podnětů. Orgány inspekce práce rovněž obdržely 20 podnětů upozorňujících na nedodržování podmínek vymezených zákonem o dětské skupině. Procentuální rozložení podnětů podle jednotlivých oblastí působnosti Úřadu se oproti předchozímu roku výrazně nezměnilo, stále se kolem 58 % podnětů týká oblasti PPV, 29 % podnětů se týká zaměstnanosti a NLZ a zbylých 13 % se vztahuje k BOZP.

V roce 2021 oblastní inspektoráty práce uložily zaměstnavatelům za porušení právních předpisů spadajících do kontrolní působnosti Státního úřadu inspekce práce celkem 3 526 pokut v souhrnné výši 378 967 000 Kč.

Mgr. Richard Kolibač
tiskový mluvčí SÚIP
775 863 764
Menu