Státní úřad inspekce práce se v letošním roce zaměří na odhalování nelegálního zaměstnávání a zastřeného zprostředkování zaměstnání

Státní úřad inspekce práce se v letošním roce zaměří na odhalování nelegálního zaměstnávání a zastřeného zprostředkování zaměstnání

Publikováno: 4. 3. 2024

Opava – Státní úřad inspekce práce plánuje v roce 2024 provést u zaměstnavatelů nejméně 19 200 kontrol. Z tohoto počtu bude 8 700 kontrol zaměřeno na dodržování bezpečnosti práce na pracovištích a bezpečný provoz vyhrazených technických zařízení, 3 800 kontrol na dodržování pracovních vztahů a podmínek, na odhalování nelegálního zaměstnávání a na oblast zaměstnanosti se zaměří 6 700 kontrol. Kromě inspekční činnosti v oblasti bezpečnosti práce a vyhrazených technických zařízení budou oblastní inspektoráty práce provádět rovněž kontroly příčin a okolností pracovních úrazů. 

S ohledem na nedostatek pracovních sil, zaměstnávání cizinců a vzdělanostní strukturu pracovní síly, která ne vždy odpovídá poptávce po určitých profesích, se na trhu práce stále více projevují negativní dopady na oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a pracovněprávních vztahů. Některé z těchto dopadů zahrnují zastřené zprostředkování zaměstnávání a ústup od tradičních forem pracovněprávních vztahů.

„Tato situace vede k nedostatečné odpovědnosti jednotlivých aktérů v řetězci dodávky pracovní síly a negativně ovlivňuje stav BOZP na pracovištích, pracovní úrazovost a vytváří prekérní pracovní podmínky pro zaměstnané osoby. Hlavním cílem kontrolní činnosti inspekce práce v roce 2024 tak bude zejména odhalování a předcházení porušování předpisů v oblasti zaměstnanosti včetně problematiky pracovněprávních právních předpisů a problematiky bezpečnosti práce ze strany zaměstnavatelů. Je důležité zajistit, aby pracovníci byli zaměstnáni legálně, měli bezpečné pracovní podmínky a aby byla dodržována jejich práva,“ říká generální inspektor Státního úřadu inspekce práce Martin Melecký.

Stěžejní kontrolní činností v oblasti zaměstnanosti jsou kontroly zaměřené na odhalování nelegální práce a zastřeného zprostředkování zaměstnání. Výstupy z kontrol ukazují, že se zastřené zprostředkování zaměstnání dotýká zejména cizinců, kteří jsou takto protizákonně přidělováni k uživatelům. Lze očekávat, že převis poptávky po pracovní síle bude pokračovat i v roce 2024 a řada subjektů využije služeb zastřených agentur práce či se uchýlí k nelegálnímu zaměstnávání cizinců. V oblasti odhalování nelegální práce bylo od roku 2012 provedeno více než 156 tisíc kontrol a zjištěno téměř 38 tisíc nelegálních zaměstnanců.

Hlavní priority činnosti inspekce práce pro rok 2024:

  1. Zvýšená aktivita v kontrolní činnosti zaměřené na odhalování nelegálního zaměstnávání a zastřeného zprostředkování.
  2. Kontroly pracovních podmínek cizinců, včetně držitelů dočasné ochrany z Ukrajiny.
  3. Kontroly zaměřené na plnění zákonných podmínek agenturního zaměstnávání.
  4. Cílené kontroly zaměřené na oblast pracovní doby a odměňování zaměstnanců.
  5. Kontroly příčin a okolností pracovních úrazů a kontroly zaměřené na pracoviště se zvýšeným rizikem vzniku pracovního úrazu.
  6. Monitorování problematiky zaměstnavateli nehlášených úrazů, o kterých se inspektoráty práce dozví od jiných subjektů (PČR, média, dotazy z poradenství) s následným důsledným komplexním postupem při inspekci.
  7. Zapojení do společných kontrol a aktivit Evropského orgánu pro pracovní záležitosti (ELA).

Orgány inspekce práce budou v roce 2024 věnovat zvýšenou pozornost rovněž prevenci a osvětě zejména prostřednictvím poskytování poradenství, mediální prezentací výsledků kontrol a aktivní účastí na odborných seminářích a akcích pořádaných především sociálními partnery.

 

O ročním programu kontrolních akcí Státního úřadu inspekce práce

Státní úřad inspekce práce každoročně sestavuje roční program kontrolních akcí, kterým se řídí při plánování svých kontrol jednotlivé oblastní inspektoráty práce. Při sestavování tohoto programu se zohledňuje aktuální situace na trhu práce, příslušné strategie a doporučení Evropské unie a priority Národního akčního programu bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP). V programu jsou rovněž promítnuty výsledky analýzy pracovní úrazovosti, je reflektována struktura přijatých podnětů k provedení kontroly a dále jsou využity praktické poznatky z kontrolní činnosti orgánů inspekce práce. 

Materiál je vždy rozeslán k připomínkám členům Rady vlády pro BOZP a sociálním partnerům, a to  jak z řad zástupců zaměstnanců (Českomoravská konfederace odborových svazů, Odborový svaz UNIOS, OS pracovníků hornictví, Asociace samostatných odborů ČR), tak zástupcům zaměstnavatelů (Svaz průmyslu a dopravy ČR, Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR, Český svaz zaměstnavatelů v energetice, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, Zemědělský svaz ČR). Poté je předložen Ministerstvu práce a sociálních věcí ke schválení, které jej následně schválilo.  

Kompletní program kontrolní činnosti na rok 2024 je možné nalézt na webu Státního úřadu inspekce práce ZDE.
 

 

Mgr. Richard Kolibač
tiskový mluvčí SÚIP
775 863 764
Menu