Startuje celoevropská kampaň nazvaná „Pracuj bez úrazu“

Startuje celoevropská kampaň nazvaná „Pracuj bez úrazu“

Publikováno: 13. 3. 2024

Cílem kampaně, do které se zapojí inspektoráty práce ze všech členských států Evropské unie, je upozornit na problematiku pracovních úrazů a sdílením znalostí šetření pracovních úrazů přispět ke snížení pracovní úrazovosti.

Součástí pravidelné kampaně jsou kontroly, které provádí ve stejném období, s totožným zaměřením a obvykle na základě stejného checklistu inspektoři BOZP (bezpečnost a ochrany zdraví při práci) z celé Evropské unie, případně i zemí ESVO (Evropské sdružení volného obchodu). V České republice je bezpečnost práce a ochrana zdraví na pracovišti rozdělena do působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí – bezpečnost práce kontrolují orgány inspekce práce, a Ministerstva zdravotnictví –  ochranu zdraví při práci kontrolují krajské hygienické stanice.

Zadání jednotlivých kampaní schvaluje SLIC (Výbor vrchních inspektorů práce) a vytváří je dobrovolníci z inspekcí jednotlivých členských států, kteří spolupracují i s Evropskou komisí, případně s agenturou EU-OSHA (Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci se sídlem ve španělském Bilbau).

Kontroly v rámci aktuální kampaně budou probíhat v odvětví zemědělství a lesnictví (CZ NACE A 01 a 02), stavebnictví (CZ NACE F 41, 42 a 43) a v dopravě (CZ NACE H 49.3 a 49.4), a to u zaměstnavatelů s 1–250 zaměstnanci – tzn. mikro, malé a střední podniky, které pro oblast BOZP mnohdy nemají dostatečné personální ani ekonomické zdroje, a inspekce práce tak může být nápomocna nejen při své kontrolní roli, ale především i při své informační a osvětové roli.

Cílem kampaně nebude jen kontrola dodržování právních předpisů k zajištění BOZP, ale zejména rozšíření informací o právech a povinnostech v oblasti pracovní úrazovosti, dále informací o důležitosti šetření příčin a okolností pracovních úrazů a zejména i informací o nutnosti přijímání následných preventivních opatření proti opakování úrazů na pracovištích.

Inspektoři se při kontrolách zaměří na:

  • systém organizace a řízení BOZP,
  • vyhledání a vyhodnocení rizik souvisejících s prací a seznámení zaměstnanců s nimi,
  • poskytování OOPP a kontrolu jejich používání zaměstnanci,
  • odbornou a zdravotní způsobilost zaměstnanců, školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP,
  • povinnosti na úseku pracovní úrazovosti, evidenci úrazů, kontrolu příčin a okolností vzniku pracovních úrazů, zejména bude kladen důraz na přijetí opatření proti opakování pracovních úrazů a jejich realizace.
Menu