Vyhrazená technická zařízení

Vyhrazená technická zařízení

Vyhrazeným technickým zařízením je dle ust. § 2 písm. a) zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon č. 250/2021 Sb.“), tlakové, zdvihací, elektrické nebo plynové zařízení, které při provozu svým charakterem nebo akumulovanou energií, v důsledku nesprávného použití, výskytem provozních rizik vyvolávajících nebezpečné situace nebo nedodržením podmínek bezpečného provozu představuje závažné riziko ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob.

Vyhrazená technická zařízení jsou tedy: tlaková, zdvihací, elektrická a plynová zařízení.

Vyhrazená technická zařízení se zařazují podle míry rizika, které svým provozem vyvolávají, do tříd, skupin a podskupin.

Způsob prověřování odborné způsobilosti organizací, podnikajících fyzických osob a fyzických osob k činnostem na těchto zařízeních je podrobněji stanoveno v jednotlivých prováděcích právních předpisech k zákonu č. 250/2021 Sb.

Vyhrazená elektrická zařízení

Prováděcím právním předpisem řešící vyhrazená elektrická zařízení je nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti.

Vyhrazenými elektrickými zařízeními jsou zařízení, která představují zvýšenou míru ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob, a to

 1. elektrická zařízení pro výrobu, přeměnu, přenos, rozvod, distribuci a odběr elektrické energie a elektrické instalace staveb a technologií,
 2. zařízení určená k ochraně před účinky atmosférické nebo statické elektřiny.

Vyhrazenými elektrickými zařízeními nejsou

 1. ruční elektromechanické nářadí, elektronické přístroje a elektrické spotřebiče do napětí 400 V včetně, pokud nejsou určené pro pevné připojení k elektrické síti,
 2. prodlužovací šňůry a odpojitelné přívody,
 3. zdravotnické elektrické přístroje,
 4. elektrické zařízení strojního zařízení, které je považováno za výrobek podle jiného právního předpisu4,
 5. elektrická zařízení a instalace s charaktery proudu nebo napětí, které nepředstavují zvýšenou míru ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob, pokud nejsou určeny k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu plynů, par nebo prachů.

Vyhrazená plynová zařízení

Prováděcím právním předpisem řešící vyhrazená plynová zařízení je nařízení vlády č. 191/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti.

Vyhrazená plynová zařízení se zařazují jako zařízení pro

 1. výrobu a úpravu plynů do skupiny A,
 2. skladování plynů do skupiny B,
 3. plnění nádob plyny, tlakové stanice, zařízení pro plnění a čerpání nádrží vozidel plyny do skupiny C,
 4. zkapalňování a odpařování plynů do skupiny D,
 5. zvyšování a snižování tlaku plynů do skupiny E,
 6. rozvod plynů do skupiny F,
 7. spotřebu plynů spalováním včetně stabilních plynových motorů ve strojovnách nebo v kotelnách do skupiny G,
 8. vypouštění hasebních plynů do skupiny H.

Vyhrazenými plynovými zařízeními nejsou

 1. výrobní zařízení, ve kterých plyny vznikají jako vedlejší výrobní produkt s výjimkou plynového hospodářství čistíren odpadních vod,
 2. zařízení chemických výrob, kde plyny vznikají jako meziprodukty, které se dále zpracovávají na jiné než plynné produkty,
 3. stavební objekty pro skladování tlakových nádob k dopravě plynů, skříně pro umístění tlakových stanic, jednotlivé tlakové nádoby k dopravě plynů, nádoby na plyny s vodním objemem do 0,22 litru, nádoby na plyny používané jako části strojů, například vstřikovací a spouštěcí lahve spalovacích motorů, jestliže jsou stále spojeny se zdrojem tlaku, lahve pracující jako odlučovače oleje, hydraulické akumulátory, nádoby na zkapalněné plyny s kritickou teplotou nižší než –10 °C, například kapalný vzduch, kapalný kyslík a nádoby na plyny s kritickou teplotou vyšší než –10 °C, ale nižší než +70 °C, dopravované v cisternách v kapalném stavu hluboko ochlazené, například oxid uhličitý nebo ethen,
 4. vzorkovací a kalibrační lahve do objemu 3 litry pro laboratorní účely, pro které platí právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 5. zařízení, která jsou součástí samostatných pracovních strojů nebo přístrojů, anebo samostatné přenosné hasicí přístroje,
 6. samostatně pracující kompresory, které nejsou trvale napojeny na dlouhodobě provozované potrubí plynů, vývěvy, samostatně pracující lahvové regulátory a regulační zařízení, která jsou součástí jiné skupiny plynového zařízení,
 7. rozvody médií pro měřicí a regulační techniku,
 8. zařízení pro přepouštění plynů v rámci jednoho pracoviště,
 9. klimatizační zařízení,
 10. vzduchotechnické systémy, odtahy spalin a spalinové cesty,
 11. samostatně pracující hořáky na plynná paliva do 10 kW v uzavřeném prostoru, ve volném prostoru bez omezení, zejména laboratorní, sklářské kahany, svářecí a pájecí soupravy, a venkovní a campingové vybavení,
 12. zařízení, v nichž se plyny spotřebovávají jiným způsobem než spalováním, zejména zařízení procesu syntézy při výrobě čpavku, etanolu,
 13. rozvody vzduchu do provozního přetlaku 16 barů,
 14. palivové nádrže a plynové motory dopravních prostředků․

Vyhrazená tlaková zařízení

Prováděcím právním předpisem řešící vyhrazená tlaková zařízení je nařízení vlády č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti.

Vyhrazenými tlakovými zařízeními jsou tlakové nádoby a kotle s nejvyšším pracovním tlakem vyšším než 0,5 bar, a to

 1. parní a kapalinové kotle, jejichž nejvyšší pracovní tlak přesahuje 0,5 bar a teplota pracovní tekutiny převyšuje při tomto tlaku bod varu pracovní tekutiny,
 2. tlakové nádoby, jejichž nejvyšší pracovní tlak přesahuje 0,5 bar a které obsahují plyny, páry nebo žíravé, toxické a výbušné kapaliny skupiny 1 o jakékoliv teplotě nebo jakékoliv kapaliny o teplotě převyšující jejich bod varu při tlaku 0,5 bar; za tlakovou nádobu jsou považovány též vyvíječe páry typu pára/pára a typu horká voda/pára a vyvíječe páry bez nebezpečí přehřátí,
 3. nádoby na plyny sloužící k dopravě plynů, jejichž kritická teplota je nižší než + 50 °C nebo u nichž při teplotě + 50 °C je absolutní tlak par vyšší než 3 bar od zdroje na místo spotřeby.

Vyhrazenými tlakovými zařízeními nejsou

 1. kotle o objemu do 10 litrů včetně, u nichž bezpečnostní součin z nejvyššího pracovního tlaku PS v barech a objemu v litrech nepřesahuje 100,
 2. tlakové nádoby do 10 litrů včetně, u nichž bezpečnostní součin z nejvyššího pracovního tlaku PS v barech a objemu v litrech nepřevyšuje 100,
 3. tlakové nádoby z trubek i nekruhových průřezů o nejvyšším vnitřním rozměru do 100 mm včetně bez sběračů, popřípadě se sběrači, pokud sběrač z trubky i nekruhového průřezu nemá vnitřní rozměr větší než 150 mm včetně,
 4. potrubí, jeho rozšířené části a tlakové nádoby do něho vestavěné, jejichž vnitřní průměr v označení (D) nepřesahuje vnitřní průměr v označení (d) největší připojené trubky, kdy D je menší než 3d,
 5. tlakové nádobky pro aerosolové rozprašovače podle jiného právního předpisu4,
 6. tlaková zařízení určená pro motorová vozidla podle jiného právního předpisu5, jako zejména vzduchojemy brzdového systému a vzduchových tlumičů, nádoby na
  1. zchlazené uhlovodíkové páry v označení (LPG),
  2. stlačený zemní plyn v označení (CNG),
  3. zkapalněný zemní plyn v označení (LNG),
  4. vodík v označení (H),

  které jsou nedílnou součástí motorového vozidla, s výjimkou nástaveb a nádob pro přepravu tekutin a materiálů,

 7. tlaková zařízení určená k použití jako zbraně, střelivo a vojenský materiál,
 8. tlaková zařízení speciálně navrhovaná pro jaderná zařízení a jejich části podle atomového zákona6,
 9. zařízení obsahující tělesa nebo strojní součásti, jejichž dimenzování, volba materiálu a výrobní předpisy vycházejí především z požadavků dostatečné pevnosti, tuhosti a stability s ohledem na statické a dynamické provozní účinky nebo jiná provozní kritéria a pro které není tlak významným konstrukčním činitelem; mezi tato zařízení patří zejména
  1. motory, včetně turbín a spalovacích motorů,
  2. parní stroje, plynové nebo parní turbíny, turbogenerátory, kompresory, čerpadla a jejich ovládací zařízení,
 10. vysoké pece, včetně jejich chladicího systému, ohřívačů vzduchu, odlučovačů prachu a plynu, šachtové pece s přímou redukcí, včetně chladicího zařízení pece, plynových konvertorů a pánví k tavení, přetavování, odplyňování a odlévání oceli a neželezných kovů,
 11. skříně pro vysokonapěťová elektrická zařízení, jako jsou spínací zařízení, řídicí a regulační zařízení, transformátory a točivé stroje,
 12. pancéřové trubky sloužící k uložení přenosových systémů, například elektrických silových kabelů, telefonních kabelů a pláště kabelů,
 13. lodě, rakety, letadla a mobilní zařízení mimo pevninu7 a zařízení specificky určená k instalaci na jejich palubě nebo k jejich pohonu,
 14. tlaková zařízení tvořená pružným pláštěm, zejména pneumatiky, vzduchové polštáře, míče, nafukovací čluny a další podobná tlaková zařízení,
 15. tlumiče výfuku a sání,
 16. láhve nebo plechovky pro nápoje sycené oxidem uhličitým určené k jednorázovému použití určené konečným spotřebitelům,
 17. sudy a jiné nádoby sloužící pro distribuci a spotřebu nápojů, tlakové hrnce a konvektomaty,
 18. tlakové obaly pro zkapalněné uhlovodíkové plyny a jejich směsi určené k jednorázovému použití,
 19. zařízení, na která se vztahují jiné právní předpisy8, a zařízení, na která se vztahuje předpis Mezinárodní námořní organizace pro přepravu nebezpečného zboží po moři a jiné právní předpisy9,
 20. otopná tělesa a potrubí teplovodních otopných systémů,
 21. nádoby určené k jímání kapalin, u nichž tlak plynu nad kapalinou není větší než 0,5 bar s teplotou do + 110 °C,
 22. tlaková zařízení obsahující kapalinu zařazenou podle § 3 do skupiny 2 bez ohledu na tlak, pokud její nejvyšší pracovní teplota nepřekročí teplotu jejího bodu varu při tlaku 0,5 bar,
 23. nádoby na plyny o tlakovém objemu maximálně 0,22 litru․

Vyhrazená zdvihací zařízení

Prováděcím právním předpisem řešící vyhrazená zdvihací zařízení je nařízení vlády č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti.

Vyhrazenými zdvihacími zařízeními jsou

 1. jeřáby a zdvihadla včetně kladkostrojů s motorickým pohonem o nosnosti přesahující 1 000 kg a jeřáby a zdvihadla včetně kladkostrojů s ručním pohonem o nosnosti přesahující 5 000 kg, včetně trvale instalovaného zařízení pro uchopení a zavěšení břemene,
 2. pracovní plošiny s motorickým pohonem a výškou zdvihu přesahující 1,5 m, pojízdné zdvihací pracovní plošiny, závěsné plošiny a stožárové šplhací pracovní plošiny,
 3. výtahy pro dopravu osob, osob a nákladu nebo jen nákladu a svislé zdvihací plošiny, které jsou trvalou součástí budov s povolenou dopravou osob a nákladu, o nosnosti přesahující 100 kg a výškou zdvihu přesahující 2 m,
 4. stavební výtahy pro přepravu osob a nákladu a
 5. regálové zakladače se svisle pohyblivými stanovišti obsluhy a jejich přesuvny.

Vyhrazenými zdvihacími zařízeními nejsou

 1. zdvižné vozíky,
 2. zdvihací zařízení sestavená a konstruovaná výhradně pro montážní účely, zejména montážní ramena, stožáry a nástavby,
 3. závěsné dopravníky,
 4. nakladače,
 5. zdvihací čela nákladních automobilů,
 6. zdvihací zařízení vozidel pro odvoz odpadů,
 7. pohyblivé schody a pohyblivé chodníky,
 8. mechanické rampy,
 9. výsuvné žebříky,
 10. prostředky pro vázání, zavěšení a uchopení břemen, které nejsou trvalou součástí zdvihacího zařízení,
 11. prostředky lidové zábavy,
 12. jevištní a pódiová technologická zařízení,
 13. plošiny a zařízení pro zdvihání automobilů,
 14. schodišťové výtahy a šikmé zvedací plošiny s motorickým pohonem,
 15. pomocná jednoúčelová manipulační zařízení, která jsou součástí technologických linek strojů,
 16. vrátky a
 17. trvalé a dočasné jeřábové dráhy.

Veškeré revize vyhrazených technických zařízení podle zákona č. 250/2021 Sb. a uvedených nařízení vlád mohou provádět pouze revizní technici s platným osvědčením. Pokud je revizní technik v postavení podnikající fyzické osoby (tzv. OSVČ), musí mít i oprávnění k revizní činnosti.

Menu