Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Bezpečnost a ochranu zdraví při práci lze charakterizovat jako soubor opatření, zásad, principů, postojů, chování a aktivit, které pomáhají eliminovat nepříznivé důsledky práce. Pojem „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci" je znám také pod zkratkou BOZP, avšak jeho obsah a uplatňování jsou podstatně širší.

 

BOZP není tvořena pouze dvěma základními částmi vyplývající z jeho názvu:

 

  • bezpečností práce (technická, organizační a výchovná opatření)
  • ochranou zdraví při práci (hygienické požadavky na pracoviště a pracovní prostředí, rizikové faktory pracovních podmínek atd.)

ale celou řadou dalších rozsahem drobnějších, avšak neopomenutelných oblastí, jež tvoří tzv. sociální ochranu (např. vztahy na pracovištích, estetická úprava pracovišť, vliv výkonu práce na soukromý život zaměstnanců), dále také např. požární ochranou a prevencí apod.

 

Jistý náhled na oblast BOZP nám přibližuje i zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“). Dle ust. § 349 odst. 1 zákoníku práce: „Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické předpisy, technické dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými směsmi a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví.“

 

Výše uvedená citace ze zákoníku práce tak v sobě zahrnuje přehled právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP, které s ní souvisí. Ty také musí být, a to nejčastěji zaměstnavateli, dodržovány a naplňovány.

Menu