Informace pro osoby, jejichž osobní údaje jsou získávány při provádění ekonomické, provozní činnosti, zadavatelské činnosti v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek, průzkumem trhu.

Informace pro osoby, jejichž osobní údaje jsou získávány při provádění ekonomické, provozní činnosti, zadavatelské činnosti v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek, průzkumem trhu.

Informace pro osoby, jejichž osobní údaje jsou získávány při provádění ekonomické, provozní činnosti, zadavatelské činnosti v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek, průzkumem trhu.

Informační povinnost k nakládání s osobními údaji ve smyslu Nařízení EP a Rady (EU) č. 2016/679 (dále jen „GDPR“)


Státní úřad inspekce práce vykonává na základě zvláštních zákonů:

 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

 zejména:

 • zpracování majetkových a ostatních smluvních vztahů a objednávek,
 • zpracování účetnictví,
 • zadávání veřejných zakázek,
 • zajištění provozu úřadu,
 • komunikaci s obchodními partnery.

Při provádění těchto činností jsou získávány a zpracovávány osobní údaje obchodních, smluvních partnerů, jejich zaměstnanců, svědků, účastníků škodních událostí, jejich zástupců a dalších osob.

Všechny tyto osoby tímto informujeme, že správcem je:

 • Státní úřad inspekce práce se sídlem Kolářská 451/13, 746 01 Opava

Dále informujeme, že pověřencem pro ochranu osobních údajů pro výše uvedené činnosti je:

Ing. Bc. Eva Otáhalová

E-mail: poverenec.SUIP@suip.cz
Telefon: +420 950 179 112
Korespondenční adresa: Státní úřad inspekce práce, Kolářská 451/13, 746 01 Opava

Osobní údaje, případně zvláštní kategorie osobních údajů jsou zpracovávány za těmito účely:

 • zpracování majetkových a ostatních smluvních vztahů a objednávek,
 • vyhodnocování veřejných zakázek,
 • provádění průzkumů trhu,
 • zpracování účetnictví,
 • komunikaci s obchodními partnery,
 • zpracování účetních výkazů, závěrek, daňového přiznání,
 • vypořádání škodních událostí se třetími stranami

Právním základem zpracování osobních údajů je:

 • plnění smlouvy, nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,
 • splnění právní povinnosti uložené právními předpisy, zejména zákonem o účetnictví, zákonem o zadávání veřejných zakázek, zákonem o registru smluv a zákonem o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.

Osobní údaje mohou být případně poskytnuty:

 • jiným orgánům státní správy, jako např. finančním úřadům, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, Ministerstvu financí ČR, Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR, Úřadu na ochranu hospodářské soutěže, Generálnímu ředitelství cel,
 • orgánům činným v trestním řízení, soudům,
 • subjektům oprávněným ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
 • institucím poskytujícím dotace z veřejných rozpočtů.

Státní úřad inspekce práce považuje za nezbytné sdělit osobám, jejichž osobní údaje zpracovává, následující:

 • mají právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, které se jich týkají,
 • mají právo požadovat jejich opravu nebo omezení zpracování,
 • mají právo vznést námitku proti jejich zpracování,
 • mají právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Menu