Oznamování protiprávního jednání zaměstnanců SÚIP

Oznamování protiprávního jednání zaměstnanců SÚIP

Informace o oznamování podezření ze spáchání protiprávního jednání zaměstnanců Státního úřadu inspekce práce (dále jen „SÚIP") vyplývá z nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu (dále jen „NV č. 145/2015 Sb.").

Pro účely oznamování podezření ze spáchání protiprávního jednání představeným, státním zaměstnancem nebo jiným zaměstnancem SÚIP při výkonu státní služby, práce nebo v souvislosti s nimi sděluje SÚIP tyto informace podle NV č. 145/2015 Sb.

Prošetřovatelem oznámení podezření ze spáchání protiprávního jednání je pro SÚIP a oblastní inspektoráty práce určena interní auditorka SÚIP.

Oznámení lze podat interní auditorce SÚIP:

  • v listinné podobě do zvláštní poštovní schránky. Tato schránka se nachází v sídle SÚIP, Kolářská 451/13, 746 01 Opava a je umístěna na vnější stěně kolárny SÚIP. Ke schránce je přístup průchodem z ulice Kolářská do zadního vnitrobloku, kde se na pravé straně nachází kolárna SÚIP. Schránka je veřejně přístupná bez časového omezení a je opatřena nápisem:

"TATO SCHRÁNKA JE URČENA PRO OZNAMOVÁNÍ PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ (Nařízení vlády č. 145/2015 Sb.)"

TYTO POKYNY PLATÍ VÝLUČNĚ PRO OZNAMOVÁNÍ PŘÍPADŮ, KDY SE PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ DOPOUŠTÍ ZAMĚSTNANEC INSPEKCE PRÁCE.

UVEDENÝ E-MAIL ANI POŠTOVNÍ SCHRÁNKA NESLOUŽÍ PRO PODÁVÁNÍ PODNĚTŮ A STÍŽNOSTÍ NA ZAMĚSTNAVATELE.

Vnitřní oznamovací systém SÚIP

Informace o oznamování podezření ze spáchání protiprávního jednání zaměstnanců SÚIP podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie po 17. 12. 2021.

 

Tento oznamovací systém je určen zaměstnancům SÚIP a osobám, které se o protiprávním jednání v rozsahu působnosti SÚIP dozvěděli v souvislosti s výkonem své pracovní činnosti.

 

Oznámení lze podat interní auditorce SÚIP:

 

  • v listinné podobě na adresu sídla: SÚIP, Kolářská 451/13, 746 01 Opava, přičemž obálka musí být označena „neotvírat – k rukám interní auditorky“
  • v elektronické podobě na e-mail: protipravni.jednani@suip.cz
  • telefonicky: +420 950 179 103

Osobám, které oznamují protiprávní jednání nesouvisející s agendou spadající do působnosti SÚIP, je určen externí oznamovací systém zde.

 

 

Komplexní informace pro oznamovatele lze nalézt na: https://oznamovatel.justice.cz/informace-pro-oznamovatele/

 

Odkaz na Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32019L1937

Menu