Otázky a odpovědi

Bezpečnost práce

Státní úřad inspekce práce na základě ust. § 4 odst. 2 písm. c) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů: „poskytuje právnickým a fyzickým osobám, které v pracovních vztazích zaměstnávají fyzické osoby, a zaměstnancům bezúplatně základní informace a poradenství týkající se ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek.“

Zdravotní způsobilost

Školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP

Organizace práce a pracovní postupy

Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP)

Pracovní úrazy (PÚ) a související problematika

Požadavky na pracoviště

Odborná způsobilost

Požadavky na zařízení

Požadavky na obsluhu zařízení

Údržba, kontroly a revize zařízení

Vyhrazená technická zařízení (VTZ)

VTZ - Společná ustanovení #

VTZ - elektrická #

VTZ - plynová #

VTZ - tlaková #

VTZ - zdvihací #

Menu