Problematika prací údržby technologického zařízení, tvorby a aktualizaci plánu BOZP v případech, kdy není určen koordinátor BOZP na staveništi a k řešení havarijních stavů

Problematika prací údržby technologického zařízení, tvorby a aktualizaci plánu BOZP v případech, kdy není určen koordinátor BOZP na staveništi a k řešení havarijních stavů

Státní úřad inspekce práce obdržel v roce 2017 vyjádření od Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV") k objasnění právní úpravy provedené v zákoně č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“). Konkrétně se tak jedná o uplatnění ust. § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. při pracích údržby technologických zařízení, při tvorbě a aktualizaci plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v případech, kdy se neurčuje koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Vyjádření také obsahuje i informace k postupu v případě mimořádných a havarijních stavů.

 

Uvedené vyjádření MPSV bylo vydáno na základě jednání se zástupci sdružených v Českém svazu zaměstnavatelů v energetice. Jeho plné znění naleznete níže.

Vyjádření MPSV (130.94 kB)

Menu