Inspekce práce zemí Visegrádu v Opavě řešily souvislosti nelegálního zaměstnávání s úrazy na pracovištích

Inspekce práce zemí Visegrádu v Opavě řešily souvislosti nelegálního zaměstnávání s úrazy na pracovištích

Publikováno: 22. 5. 2024

Opava – Státní úřad inspekce práce hostil v Opavě ve dnech 14.–15. května 2024 jednání expertů inspekcí práce ze zemí V4 (tedy ze Slovenska, Polska, Maďarska a České republiky) a z Evropského orgánu pro pracovní záležitosti (ELA). Cílem pracovního setkání na téma „Řetězení dodávky pracovní síly, jeho dopady na pracovní úrazovost a příležitosti pro spolupráci“ bylo zamyslet se společně nad negativními jevy na současném pracovním trhu a pokusit se navrhnout možné přístupy, které by mohly pomoci situaci zlepšit.

„Z našich zkušeností jsme vypozorovali, že řetězení dodávky pracovní síly vede mimo jiné k rozmělňování odpovědnosti dodavatelů služeb a prekarizaci pracovních podmínek zaměstnaných osob,“ říká generální inspektor Státního úřadu inspekce práce Martin Melecký. Jedná se o to, že zjednodušeně řečeno ačkoliv dojde k úrazu na pracovišti a při výkonu práce, nejedná se o formálně uznaný pracovní úraz spojený s možností následného uplatnění práv zaměstnancem. Ke zraněnému se totiž nikdo jako zaměstnavatel nehlásí, a to mj. proto, že bývá často zaměstnán přes celý řetězec firem. Kolegové ze států Visegrádu se potýkají s obdobnými problémy a jsem rád, že jsme si společně mohli vyměnit zkušenosti k možnostem řešení dané problematiky.“

Samotné nelegální zaměstnávání a zastřené zprostředkování zaměstnání patří mezi nejzávažnější nekalé praktiky trhu práce, které mají významné negativní dopady na podnikatelské prostředí a veřejné rozpočty.  Součástí těchto praktik je pracovní síla, zejména osoby cizí státní příslušnosti, kterým jsou často odpírána základní práva, která jinak mají zaměstnanci v řádném pracovním poměru. Dostávají se tím často do velmi složitých životních situací, kdy například při ne/pracovním úrazu je pracovník v zaměstnaneckém poměru mnohem lépe ze zákona chráněn než pracovník pracující nelegálně. 

Jednání se uskutečnilo ve spolupráci a s podporou Evropského orgánu pro pracovní záležitosti (ELA), jejíž zástupci se jednání rovněž zúčastnili. ELA podporuje přeshraniční pracovní mobilitu a zároveň přispívá k větší ochraně pracovní práv přeshraničních pracovníků (mj. podporou spolupráce mezi členskými státy, včetně podpory společných přeshraničních inspekcí). Kromě představitelů ELA pozvání na jednání přijal ředitel odboru odvolacích a správních činností v oblastech zaměstnanosti a zástupkyně z oddělení Evropské unie MPSV ČR.

„Regionální spolupráce, jako je tato, je velmi důležitá pro zajištění ochrany pracovních práv přeshraničních a mobilních pracovníků na místní úrovni a pro zajištění rovných podmínek pro podniky všude v EU,“ uvedl výkonný ředitel ELA Cosmin Boiangiu.

Státní úřad inspekce práce v letošním roce už dokončil 6 457 kontrol (údaje k 30. 4. 2024), a z toho bylo 2 223 kontrol zaměřeno na odhalování nelegálního zaměstnávání, 2802 kontrol na bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti, 1 179 na pracovněprávní vztahy a 253 kontrol na dodržování ustanovení zákona o zaměstnanosti.

 

O Evropském orgánu pro pracovní záležitosti (European Labour Authority - ELA)

ELA je agenturou EU, která byla zřízena v roce 2019 za účelem vymáhání pravidel Evropské unie pro mobilitu pracovní síly spravedlivým, jednoduchým a účinným způsobem. Aktivity ELA zahrnují usnadňování přístupu k informacím, spolupráci a výměnu informací mezi členskými státy, koordinovat a podporovat vzájemně sladěné a společné inspekce, provádět analýzy a posouzení rizik v souvislosti s přeshraniční mobilitou pracovních sil a podporovat členské státy při řešení problematiky nehlášené práce. Sídlem ELA je Bratislava.

 
Mgr. Richard Kolibač
tiskový mluvčí SÚIP
775 863 764
Menu