Poskytování péče o dítě v dětské skupině

Poskytování péče o dítě v dětské skupině

Kontrolní činnosti se řídí zákonem č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů. Tento předpis upravuje podmínky, za nichž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, podmínky pro získání oprávnění k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a s tím spojený výkon veřejné správy.

Na základě ust. § 21 odst. 1 téhož zákona, kontroluje Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce plnění podmínek a povinností stanovených tímto zákonem pro poskytování služby péče o dítě v dětské skupině nebo na základě tohoto zákona poskytovateli s výjimkou kontroly hygienických požadavků na stravování, prostory a provoz. Plnění hygienických požadavků na stravování, prostory a provoz kontrolují na základě ust. § 21 odst. 2 krajské hygienické stanice.

Službou péče o dítě v dětské skupině se rozumí činnost provozovaná poskytovatelem služby péče o dítě v dětské skupině zapsaným do evidence poskytovatelů. Služba spočívá v poskytování pravidelné péče o dítě od šesti měsíců věku do zahájení povinné školní docházky. Umožňuje docházku v rozsahu nejméně 6 hodin denně, která je poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí a je zaměřena na zajištění potřeb dítěte (např. na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte).

Poskytovatelem služby může být zaměstnavatel, územní samosprávný celek, obecně prospěšná společnost, ústav, nadace, nadační fond, vysoká škola, spolek či právnická osoba registrovaná nebo evidovaná podle zákona o církvích a náboženských společnostech.

Poskytovat službu péče o dítě v dětské skupině lze jen na základě oprávnění k poskytování. Toto oprávnění vzniká dnem zápisu do evidence poskytovatelů. Zápis do evidence poskytovatelů provádí na žádost fyzické nebo právnické osoby o zápis do evidence poskytovatelů Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Užitečné odkazy:

Menu